Sammendrag

Med vedtatt Handlings og økonomiplan 2017 – 2020 som bakgrunn legger rådmannen frem i denne saken en helhetlig gjennomgang av status per 31.08.2017 på perspektivene økonomi, ansatt, samfunn og bruker.

Det fremkommer en lavere lokal skatteinngang enn budsjettert per 31.08. Denne oppveies av en redusert inntektsutjevning som skyldes økt nasjonal skattevekst enn tidligere anslått. Rådmannen foreslår derfor ingen budsjettjusteringer knyttet til de frie inntektene i denne tertialrapporteringen.

Utarbeidede prognoser tilsier at det vil kunne oppstå et samlet merforbruk på tjenesteområdene på ca. kr 51 mill. Dette skyldes i all hovedsak en kostnadsvekst tilknyttet brukerstyrt personlig assistent, avlastningstiltak, sosialhjelp, KVP og klientutgifter barnevern. Sett bort i fra de nevnte områdene er det slik at de aller fleste virksomhetene leverer et resultat per 31.08 innenfor tildelt budsjettramme. Det vitner om at det vedtatte effektiviseringskravet på 0,8 % har latt seg gjennomføre. Rådmannen har funnet dekning for store deler av det forventede merforbruket og foreslår i denne saken budsjettjusteringer på totalt kr 171 mill.

Rådmannen foreslå å omdisponere kr 33,8 mill. av avsatte midler til bosetting av flyktninger. Dette er mulig da det hele tiden har ligget et forsiktighetsprinsipp til grunn i forhold til å bygge opp et tjenestetilbud til dette formål av varig karakter. Dersom det fremdeles gjenstår ubrukte midler til dette formålet ved utgangen av året foreslås dette avsatt på fond.

Rådmannen foreslår budsjettjusteringer i forhold til netto realiserte gevinster, utbytte fra SF Kino, økte renteinntekter på konsernnivå og reduserte netto finansutgifter. Det foreslås overføringer fra drift til investering tilsvarende kr 20,2 mill.

Rådmannen foreslår i denne saken budsjettjusteringer tilknyttet investeringsprosjekter for totalt kr 244,7 mill. De foreslåtte budsjettendringene finansieres innenfor vedtatt investeringsbudsjett, og uten behov for justering av låneopptak da de totale mindreutgiftene (kr 244,7 mill.) er høyere enn de totale merutgiftene (kr 176,2 mill.). Differansen på kr 68,5 mill. avsettes på ubudne investeringsfond og disponeres i 2018 i forbindelse med Handlings- og økonomiplan til finansiering av prosjekter som forskyves i tid.

Netto driftsresultat er etter rådmannens forslag til budsjettjustering i denne saken beregnet til 1,0 %. Anslaget er lavere enn det opprinnelige budsjetterte på 1,8 % for 2017 og betydelig lavere enn målet om 3 % over tid. Det er fremdeles usikkerhet knyttet til hva det endelige resultatet ved utgangen av vil bli, men med rådmannens forslag til budsjettjusteringer er det lite som skulle tilsi vesentlige avvik.

Arbeidsledigheten per 31.08 er på 4,3 prosent. Det er en nedgang sammenlignet med samme periode i fjor. Antall sosialhjelpsmottakere har per 31.08. økt med 3,4 % sammenlignet med samme periode i fjor. Resultater av innført punktinnsats redegjøres for i denne saken.

Som en oppfølging av vedtak i kommunalutvalget for administrasjon har rådmannen videreført iverksetting av arbeidet med ny hovedorganisering i fase to. Rådmannen tar i bruk flere digitale opplæringsverktøy og digitale løsninger for sykefraværsanalyser. Rådmannen har forsterket ressursbruk inn i sykefraværsarbeidet, både det forebyggende og det oppfølgende arbeidet. En plan for nærværsarbeid og sykefraværsoppfølging vil bli utarbeidet.

Rådmannen rapporterer i denne saken for status og fremdrift på innovasjons- og utviklingsprosjekter, tverrgående satsinger og omstilling. Brukerundersøkelsene gjennomføres i tråd med plan i Handlings- og økonomiplanen 2017 – 2020. I tillegg blir det redegjort for status på oppfølging av tekstvedtak fra HØP 2017 – 2020 og for status på internkontroll, tilsyn og revisjon.

Forsalg til vedtak

Forslag til vedtak:

  1. Tertialrapportering per 31.08.2017 tas til orientering.
  2. Budsjettendringer vedtas i tråd med rådmannens forslag til budsjettjusteringer.
  3. Ubrukte midler avsatt til bosetting av flyktninger, HØP 2017 – 2020 linje 48, avsettes på disposisjonsfond.
  4. Investeringsrammen til Stavanger boligbygg KF justeres til kr 19,9 mill. for ordinære investeringer og kr 96,4 mill. for etablererboliger. Tilhørende låneramme justeres ned til kr 10 mill. Investerings- og lånerammen til Sølvberget KF justeres ned til henholdsvis kr 18,35 mill. og kr 20 mill. Øvrige budsjettendringer godkjennes i tråd med foretakenes budsjettforslag og rådmannens merknader.

Denne siden ble sist oppdatert 29. september, 10:58.