Oppfølging av tekstvedtak per 2. tertial

Tekstvedtak fra HØP 2015-2018

1. Forebygging og hjelp

Innenfor barnehage og skole er det tre gode fagmiljøer: Ressurssenteret for barnehagene, Psykologisk, Pedagogisk tjeneste (PPT) og Lenden (for hjelp til elever med behov for utredning og tiltak i skolen). Bystyret ber om en sak til kommunalstyret for oppvekst der det utredes hvordan disse miljøenes kompetanse og ressurser kan benyttes bedre på tvers av avdelingene, og med det enkelte barns behov i sentrum. PPT og Lenden styrkes med en samlet post på 3 millioner kroner.

Status per 2. tertial 2017:

Rådmannen gjennomfører en gjennomgang av styrket barnehagetilbud i kommunen. Omfang, ressursbruk og organisering av ulike tiltak i og mellom ressurssenteret, barnehagene, PPT og fagstab gjennomgås med sikte på å sikre god kvalitet og flyt i hele tiltakskjeden. Det legges fram sak med vurderinger og tilrådinger fra dette arbeidet i kommunalstyret for oppvekst i 3. tertial 2017.

Det arbeides parallelt med en sak om ansvarsfordelingen mellom Lenden og PPT i saker som gjelder spesialundervisning i skolen, jf. vedtak fattet i bystyret i forbindelse med behandlingen av HØP 2017-2020. Ulike løsninger for optimal ressursutnyttelse vil bli vurdert i denne saken. Saken planlegges lagt fram i 3. tertial, jf. saken Plan for oppfølging av HØP 2017-2020 (FSK 23. februar 2017 sak 33/17).


2. Ny organisasjonsmodell for Stavanger kommune

Bystyret ber rådmannen starte en gjennomgang av organisasjonsmodellen til Stavanger kommune, med mål om å optimalisere og effektivisere driften. I en slik gjennomgang må det også sees på, og eventuelt gjøres forsøk med, å redusere kompleksiteten i bestiller/utfører systemet.

Status per 2. tertial 2017:

Formannskapet vedtok i sak 186/15 den 24. september 2015 at arbeidet med en revidert og modernisert hovedmodell ble stilt i bero, slik at ny rådmann kunne delta i arbeidet fra starten av.

Rådmannen satte i 3. tertial 2016 i gang arbeidet med ny hovedmodell. Kommunalstyret for administrasjon vedtok i april 2017 ny hovedinndeling av tjenesteområdene (fase 1).

Med utgangspunkt i vedtatte prinsipper fra fase 1, skal prosjektet Ny hovedmodell – fase 2 konkretisere og fastlegge rolle- ansvars- og oppgavefordeling innen og mellom de nye direktørområdene. Ledernivåer og benevnelser skal defineres og det skal etableres nye fora for ledelse og samhandling på tvers av direktørområdene. Med grunnlag i disse føringene er det i august etablert en styringsgruppe som ledes av rådmannen som skal ivareta medbestemmelse og prinsipielle beslutninger. Det er opprettet en prosjektgruppe som skal ivareta prosjektstyring og utarbeide beslutningsgrunnlag. Ny hovedmodell skal iverksettes 1. januar 2018.


3. Kjøp av tjenester innen oppvekst- og levekårsområdet

Mange private aktører, både kommersielle og ideelle stiftelser tjener mye penger på å levere tjenester innen oppvekst- og levekårsområdet, både lokalt og nasjonalt. Vi ser at det på riksplan i mange tilfeller føres liten eller ingen kontroll med hvordan midlene brukes, eller hvorvidt tjenestene som kjøpes kan vise til måloppnåelse. Da det er relativt store summer som brukes til kjøp av slike tjenester (psykologtjenester, behandlings- og institusjonsplasser m.m.) ber bystyret om en egen sak på måloppnåelse i forhold til pengebruk i oppvekst- og levekårsområdet.

Status per 2. tertial 2017:

Programstyret for storbyrettet forskning i KS ga i desember 2015 tilsagn om tilskudd på inntil kr 1,0 mill. til et prosjekt om kjøp av tjenester. Orienteringssak om prosjektet gikk til kommunalstyret for levekår i mai 2016 (sak 47/16).  Leverandør er valgt og prosjektet, som startet opp i 3. tertial 2016, er i avslutningsfasen. Det vil bli lagt fram sak til politisk behandling når sluttrapport fra prosjektet foreligger.


Tekstvedtak fra HØP 2016-2019

4. Ressurssenteret

Bystyret ber om at det legges fram en sak til kommunalstyret for oppvekst, hvor det sees på forholdet mellom ressurssenteret og ressursene ute i barnehagene, med tanke på best mulig utnyttelse av ressursene.

Status per 2. tertial 2017:

Saken sees i sammenheng med planlagt sak om Gjennomgang styrket barnehagetilbud, som vil bli lagt fram i løpet av 3. tertial 2017.

Barnehagesjefen forbereder et pilotprosjekt i fem barnehager med oppstart i 2018 for å prøve ut ny organisering av den spesialpedagogiske hjelpen, og tettere dialog og systemveiledning fra PPT. Rapport fra prosjektet legges fram for kommunalstyret for oppvekst.


5. Framtidens sykehjemstruktur

Fremtidens sykehjemstruktur må planlegges i dag. I løpet av 2017 vil” Leve hele livet” ha vært i drift i 4 år. Bystyrets mål er at behovet for sykehjemsplasser skal ned, mens tilbudet i hjemmet skal økes. For å være rustet for fremtiden settes det av midler for å forsere arbeidet med planleggingen av fremtidens sykehjemstruktur og nye sykehjem. Bystyret ber rådmannen arbeide videre med kommunalstyret for levekår sitt vedtak 58/2015 «Revisjon omsorg 2025».

Status per 2. tertial 2017:

I kommunalstyret for levekår sak 58/2015 ble det vedtatt at Omsorg 2025 skal erstattes av en temaplan for helse-, sosial- og omsorgstjenesten, og at det parallelt skal utarbeides en ny plan for utbygging av sykehjem, bofellesskap og alternative boformer for ulike grupper kalt Omsorgsbygg 2030. Sak om mulighetsstudie demenslandsby på Ramsvigtunet ble behandlet i kommunalstyret for Levekår i januar 2016, sak 7/16.

Arbeidet med Temaplan for helse-, sosial- og omsorgstjenester pågår. Sak om innsatsområder ble behandlet i kommunalstyret for levekår i 1. tertial.  Arbeidet med mulighetsstudie demenslandsby startet opp i januar 2017. Plan for Omsorgsbygg 2030 starter opp høsten 2017.


6. Levekårsløft i Hillevåg

Bystyret ber om at det legges fram en sak til bystyret for å få på plass et levekårsløft i Hillevåg.

Status per 2. tertial 2017:

Tekstvedtak 6. Levekårsløft i Hillevåg og 33. Områdeløft for Hillevåg omtaler samme sak. Videre oppfølging av tekstvedtak 6. inngår i nr. 33. Områdeløft for Hillevåg.

Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.


7. Cricketbane

Det har lenge vært stor etterspørsel fra deler av den internasjonale befolkningen etter en cricketbane i Stavangerområdet. Dette søkes løst i samarbeid med nabokommunene.  Bystyret avsetter 1 million kr til dette formålet i 2016.

Status per 2. tertial 2017:

Disposisjonsplanen for Lassa, med plass for en cricketbane, ble godkjent av KMU i april 2017. Forprosjekt med spørsmål om valg av alternativ vil bli lagt fram for KMU 5. september 2017.


8. Frivillige

Frivillige lag og organisasjoner representerer et stort potensiale for å sikre innovasjon og utvikling av tjenester på levekårsområdet, (jf. Frivillighetsmeldingen). Frivillige lag og organisasjoner kan i langt høyere grad enn i dag involveres i forebyggende og oppsøkende arbeid. Slik kan vi også identifisere helt nye områder hvor frivillig sektor kan spille en rolle. Bystyret ber om at det legges fram sak(er) til kommunalstyrene for levekår og oppvekst hvor nye samarbeidsområder drøftes.

Status per 2. tertial 2017:

Sak 111/16 Nye samarbeidsområder med frivilligheten på levekårsområdet var til behandling i kommunalstyret for levekår 13. desember 2016. Sak om frivillighet ble behandlet i kommunalstyret for levekår 13. juni 2017 og i kommunalstyret for oppvekst 14. juni 2017.

Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.


9. Den digitale kommunen

Stavanger har som mål å heldigitalisere kommunens sentrale arbeidsprosesser og samhandling med innbyggerne. Bystyret setter av 2 millioner kroner til dette, og ber kommunalstyret for administrasjon og lønn benytte midlene til å digitalisere kommunens skjemaer og forenkle saksbehandlingen av disse.

Status per 2. tertial 2017:

Deler av de avsatte midlene er prioritert til planlegging, utvikling og innføring av digitale tjenester for de kommunale sosiale tjenestene i NAV. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og KS, og kommunene Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Bærum og Horten. Hovedmålet å gjøre digitale tjenester tilgjengelig for innbyggere som søker og mottar sosiale tjenester. Ved å øke selvbetjeningsgraden vil prosjektet muliggjøre en endring i henvendelsesmønsteret og frigjøre tid og ressursbruk for ansatte på NAV-kontorene.

Stavanger kommune har også satt inn ressurser for å øke bruken av SvarUT for digitale utsendelser av post til næringsliv og innbyggere. Høsten 2017 jobbes det aktivt med å få store utsendelser inn i løsningen, og det er lagt til rette for at digital utsendelse blir førstevalget ved utsendelser via Public (sak og arkivsystemet). I skjemaløsningen som er anskaffet, er det per i dag 41 skjemaer i drift. Hittil i år er det levert inn 2 082 søknader på løsningen. Sammenlignet med samme periode i fjor er det en økning 44,28 %. De mest populære skjemaer er søknad om tilskudd fra bydelsutvalgene, søknad om bruk av innendørsanlegg, søknad om å bli støttekontakt og søknader innenfor bevilling. Som et ledd i digitalisering av kommunens tjenester, jobbes det også med andre digitale løsninger som eventuelt kan erstatte bruk av skjema.

Det jobbes med digitaliseringsprosjekter innen alle kommunens tjenesteområder. Samhandling på tvers og organisering for å sikre bedre gjennomføringsevne, er fremdeles prioritert. Kommunalstyret for administrasjon vil bli forelagt en sak i løpet av høsten 2017.


Tekstvedtak fra HØP 2017-2020

10. Smartby

Smartby skal være en hovedretning for framtiden. Bystyret setter av 10 millioner kroner per år for å følge opp smartbystrategien til Stavanger. (omdisponere 5 millioner post 50 + 5 millioner). Bystyret setter av 10 millioner per år til investering smartby infrastruktur. Det understrekes at tverrgående satsning/omstilling ligger fast.

Følgende poster skal samles under smartbysatsing:

 • Investeringsmidler velferdateknologi
 • Investeringsmidler gatelys

Bystyret ber rådmannen i forbindelse med arbeidet med ny administrativ hovedorganisering skisseres hvordan ansvar skal plasseres. Egen sak fremlegges for bystyret. Saken legge først fram for kommunalstyret for finans.

Status per 2. tertial 2017:

I sak 19/17 Ny hovedmodell «Inndeling i tjenesteområder og sammensetning av kommunens toppledelse» behandlet i administrasjonsutvalget 25 april, ble ansvarsplasseringen for Smatrby-arbeidet vedtatt.Med dette anses tekstvedtaket for ferdig behandlet.


11. Spesialundervisning i skolen

Skolene står overfor mer sammensatte og komplekse utfordringer enn tidligere og det er et økende behov for spesialundervisning i skolen. Bystyret styrker derfor den generelle rammen til drift for skolene. Spesialundervisning kan gis slik at eleven jobber etter andre læringsmål enn andre elever, at en eller assistent følger opp eleven i klassen eller at eleven får særskilt tilpasset utstyr. Det er ønskelig å prioritere oppfølgingen av elever med særskilte behov og sørge for at skolene har ressurser til å gi tidlig innsats.

Bystyret ber rådmannen skille ut rammene for spesialundervisning i den offentlige skolen fra skolens ordinære rammer, og slå dette sammen med midlene som er satt av til spesialundervisning i friskolene. Kommunalstyrene for finans og oppvekst skal holdes løpende orientert om behov for spesialundervisning og om rammene som er satt av i budsjettene er tilstrekkelig for å ivareta de lovpålagte krav. Eventuelle behov for økninger i rammen følges opp i tertial.

Status per 2. tertial 2017:

Sak om finansiering av spesialundervisning i ordinær skole ble behandlet i kommunalstyret for oppvekst 15. februar 2017 (sak 20/17). I saken ble det redegjort for hvordan det tildeles midler til spesialundervisning i offentlige og i private skoler.

Stortinget vedtok 16. juni 2017 endringer i friskolelovens bestemmelser om dekning av utgifter til spesialundervisning i friskoler. Endringen innebærer at hjemkommunen nå skal dekke utgiftene til spesialundervisning for elever i friskoler på lik linje med offentlige skoler. Rådmannen arbeider med en sak til kommunalstyret for oppvekst om likebehandling av offentlige og frittstående skoler når det gjelder finansiering av spesialundervisning. Saken vil bli lagt fram i 3. tertial 2017.


12. Lenden

Bystyret overfører kr 2,750 millioner i 2017 fra Lenden skole og ressurssenter til spesialundervisning i klasserommene, jfr pkt om spesialundervisning ovenfor. Aktivitetene ved Lundsvågen naturskole skal ikke reduseres.

Det fremmes en sak til kommunalstyret for oppvekst om organiseringen av tilbud av spesialundervisning som skjer gjennom Lenden skole og ressurssenter og PPT. Saken skal synliggjøre ansvarsfordelingen mellom Lenden og PPT, og i hvilket omfang skolene i Stavanger benytter seg av dette tilbudet. Det vurderes om det vil være en mer optimal ressursutnyttelse å slå sammen Lenden skole og ressurssenter med PPT, og at ressursene på denne måten kan benyttes mer optimalt og det også oppnås besparelser til administrasjon mm.

Det vurderes dessuten om det er en mer hensiktsmessig løsning og optimal ressursutnyttelse ved en desentralisert løsning.

Status per 2. tertial 2017:

I rapporten Spesialundervisning i storby analyseres ulikheter i ressursbruk og organisering av spesialundervisning i storbyene Stavanger, Kristiansand, Bergen og Trondheim. Funnene i rapporten vil bli brukt for å vurdere om andre former for organisering vil gi en mer optimal ressursutnyttelse.

Sak om organisering av tilbud av spesialundervisning som skjer gjennom Lenden skole- og ressurssenter og PPT vil legges fram for kommunalstyret for oppvekst i 3. tertial 2017.


13. Fordeling av midler mellom skolene

Bystyret ber rådmannen legge frem en ny forenklet modell for fordeling av midler til skolene. Sak legges fram for kommunalstyret for oppvekst og kommunalstyre for finans. Ny modell for fordeling av midler skal være på plass til skolestart 2017/2018. Bystyret ber om at rådmannen snarest legger fram en sak for kommunalstyret for oppvekst. Saken skal også gi en oversikt over hvordan sammenlignbare storbyer har løst problemstillingen rundt ulike levekårssoner.

Status per 2. tertial 2017:

Sak 61/17 om ny modell for ressurstildeling til skolene ble lagt fram for kommunalstyret for oppvekst i juni 2017. Saken er nå sendt på høring, og vil bli endelig behandlet i kommunalstyret for finans og i kommunalstyret for oppvekst i 3. tertial 2017.


14. Friplass SFO

Ordningen med friplass i SFO for barn i familier med årsinntekt som ligger under fattigdomsgrensen utvides til å også gjelde barn i friskoler. Egen sak legges frem for kommunalstyret for oppvekst. Kostnader følges opp i tertial.

Status per 2. tertial 2017:

Sak 57/17 om utvidelse av kommunens friplass- og moderasjonsordning i SFO ble behandlet i kommunalstyret for oppvekst 14. juni 2017. Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.


15. Gautesete skole

Det fremlegges snarest mulig sak vedr. de tre byggeprosjektene ved Gautesete, Godeset og Gausel for å vurdert å redusere de totale kostnadene.

Status per 2. tertial 2017:

Saken ses i sammenheng med rullert plan for skolestruktur 2015-2020. Det ble lagt fram sak 8/17 til kommunalstyret for oppvekst 18. januar om kostnader knyttet til omgjøring av Gautesete til ren ungdomsskole. Byggeprogram for Gautesete skole ble vedtatt i KMU 7. mars 2017 sak 47/17.

Forprosjekt for Gautesete skole legges fram for KMU i oktober 2017.


16. Ny skole i Storhaug bydel

Det avsettes 172 millioner kroner for å komme i gang med ny skole på Storhaug i 2019 og 2020. Endelig framdrift legges fram i egen sak når tomt er avklart.

Status per 2. tertial 2017:

Elevtallsframskrivinger fra sommeren 2017 bekrefter at det er behov for å utvide skolekapasiteten i Storhaug bydel. Med kapasitetsutvidelsene som er foretatt ved Storhaug skole og Nylund skole siste år er behovet midlertidig dekket fram til ny skole står klar.

Sak 22/17 om anskaffelse av areal for kommunale behov på Storhaug ble behandlet i formannskapet 9. februar 2017. Rådmannen vil følge opp saken i tråd med formannskapets vedtak. Mulighetsstudie for realisering av ny skole på Storhaug er igangsatt. Mulighetsstudiet omfatter B21 skole, alternativt U18 skole, 6 avdelings barnehage, idrettshall, skatehall og Rema 100-butikk med parkering.


17. Kvernevik skole

Rådmannen bes legge fram en sak for KMU som vurderer å utvide gymsal til idrettshall.

Status per 2. tertial 2017:

Det vil legges fram sak for KMU i oktober 2017.


18. Roaldsøy barnehage

Roaldsøy barnehage opprettholdes. Bystyret ber rådmannen gå i dialog med barnehagen med mål om at barnehagen kan bygges og drives i privat regi, eventuelt om selve bygget kan oppføres av private. Dette må skje i samråd med de ansatte. Det legges frem sak for politisk behandling for kommunalstyret for oppvekst.

Status per 2. tertial 2017:

Rådmannen legger fram Barnehagebruksplanen 2018-2022 til politisk behandling i oppvekststyret, formannskapet og bystyret høsten 2017. Planen rulleres årlig. Sammenstilling av befolkningstallene per juni 2017, behovet for barnehageplasser og kapasitet viser at det ikke er behov for flere barnehageplasser på Hundvåg i planperioden. Derfor er det ikke lagt inn finansiering av ny barnehage på Roaldsøy i investeringsbudsjettet. På grunn av stor underdekning på barnehageplasser på Storhaug og Våland, foreslår rådmannen i investeringsbudsjettet at det prioriteres å etablere nye barnehageplasser i disse områdene. Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.


19. Lervig sykehjem

Bystyret vil sikre full drift av Lervig sykehjem fra 2018. Rådmannen bes legge frem sak som beskriver hvordan også beboere ved Domkirken sykehjem kan flytte inn fra 2018 (se eget punkt). Saken skal vise oppdaterte budsjetter, bruk av legekontorareal, fysioterapiavdeling, kjøkken m.m.

Status per 2. tertial 2017:

Sak 26/17 om drift av kjøkken, bruk av legekontorareal, fysioterapiavdeling med mer var til behandling i KL 28. mars. Sak 66/17 om Lervig sykehjem nybygg, drift av hovedkjøkken og status byggeprosjekt, var til behandling i KMU i den 18. april.

Oppdaterte budsjetter for drift av Lervig sykehjem vil innarbeides i HØP 2018-2021.

Drøfting og forhandling med Domkirken sykehjem vedrørende flytting av beboerne til Lervig sykehjem pågår fortsatt. Sak om eventuell overføring av Domkirken sykehjem til Lervig legges fram når drøfting og forhandlinger, inkl. avvikling av drift- og husleieavtale, er gjennomført.


20. Seniorsenter

Bystyret vil snarest gå i dialog med Stiftelsen Domkirkens sykehjem vedrørende overføring av sykehjemsplassene til Lervig sykehjem.

Ulike modeller kan drøftes bl.a. virksomhetsoverdragelse, men slik at dagsenteret og omsorgsboligene drives på ordinært vis inntil videre.

Domkirkens sykehjem har lang erfaring innen eldreomsorg som bør videreføres. Eierstiftelsen inviteres til utvikling av området i samarbeid med både Stavanger Utvikling KF/Bolig KF og Stavanger kommune.

Det vurderes i første omgang å nedsette en egen arbeidsgruppe bestående av eier og aktuelle foretak. Stiftelsen skal eie og drive det nye anlegget. Rådmannen bes om å komme tilbake med en sak når spørsmål om eventuell virksomhetsoverdragelse og mulig videreutvikling er drøftet med eier.

Status per 2. tertial 2017:

Sak om overføring av Domkirken sykehjem til Lervig legges fram når spørsmål om eventuell virksomhetsoverdragelse er drøftet med eier, jamfør vedtak 19 over.

Sak om videreutvikling av eiendommen legges fram når arbeidsgruppe i regi av foretakene, som nevnt i vedtaket, har gjennomført drøftinger vedrørende utvikling av området der Domkirkens sykehjem ligger i dag.

Drøfting med Domkirken sykehjem vedrørende overføring av sykehjemsplasser til Lervig sykehjem pågår fortsatt. Det pågår også avklaringer vedrørende handlingsrom innenfor rammen av anskaffelsesregelverket, når det gjelder utvikling av et seniorsenter.


21. Demenslandsby

Ramsviktunet sykehjem vurderes som en del av en demenslandsby. Bystyret ønsker at det skal legges til rette for flere boenheter i form av omsorgsboliger som kan kjøpes, ev. leies. Videre skal det legges til rette for butikker, helsetjenester m.m.

Bystyret ber rådmannen snarest legge fram en sak for politisk behandling.

Status per 2. tertial 2017:

Rapport og sak om mulighetsstudien legges fram til politisk behandling i oktober.


22. Økologisk gård

Bystyret opprettholder avtale om tilskudd til Økologisk gård fram til 2020. Bystyret ber Rådmannen legge fram en sak for kommunalstyret for miljø og utbygging vedrørende status i byggeprosjektet. Utbetaling avventes til prosjektet er igangsatt.

Status per 2. tertial 2017:

Det ble fremlagt en orienteringssak 106/17: Stiftelsen Ullandhaug økologiske gård til KMU den 6. juni 2017 angående status for prosjektet med nytt næringsbygg og stiftelsens ønske for anvendelsen av kommunens tilskudd. Stiftelsens årsrapport for 2016 ble vedlagt saken.

Første møte med stiftelsen ble avholdt den 23. februar 2017. Den 7. september 2017 ble det avholdt et nytt statusmøte med stiftelsen. Hovedtema for møtet var å drøfte grunnlaget for en ny søknad om økt økonomisk støtte til oppføring av nytt næringsbygg.


23. Kreative lekeapparater

1 million kroner til kunst i offentlig rom (lekeplasser) omgjøres til kreative lekeapparater (lekeplasser). Bystyret ber rådmannen om å legge fram en sak for kommunalstyret for kultur og idrett.

Status per 2. tertial 2017:

Sak om omlegging av årsprogramprosessen vil bli lagt fram for KMU i september 2017. Bevilgningen til kreative lekeplasser blir prioritert årlig av KMU i forbindelse med behandling av de enkelte programområdene. I samsvar med den vedtatte prosessen skal dette programområdet behandles i mai og oktober 2017.


24. Massehåndtering fra Rogfast og Ryfast

Bystyret ber rådmannen om å legge fram en sak for politisk behandling med en egen plan for bruk og håndtering av Ryfast- og Rogfastmasse. Det legges også frem en tilleggssak vedrørende overskuddsmasse etter Ryfast.

 

Status per 2. tertial 2017:

Tekstvedtaket ses i sammenheng med tekstvedtak fra HØP 2016-2019 om å sette i gang arbeid for å klargjøre områder til å ta imot overskuddsmasser fra regionens mange tunnelprosjekter. Eventuell utfylling i sjø skal gi ytterligere verdifulle arealer til næring eller bolig.

Utfylling som medfører ny arealdisponering må avklares gjennom overordnet plan. Arbeidet med ny kommuneplan 2019-2034 er nå igangsatt. Det fremmes en oppstartssak til Kommunalutvalget i første kvartal 2017.

Status for håndtering av overskuddsmassene fra Ryfast er at mesteparten av massene fra Hundvåg og Buøy transporteres til vestsiden av Buøy, til etablering av nytt næringsareal. På Solbakk går massene til sjøfylling utenfor tunnelen, og noe til utfylling på Tau og Jørpeland. Stavanger kommune har inngått avtale om bruk av masser i Jåttåvågen til nytt utbyggingsareal.

For Rogfast har Statens vegvesen utarbeidet egen massedisponeringsplan i dialog med Randaberg, Kvitsøy og Bokn kommune, Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. Det er startet opp reguleringsplanprosesser for massedeponiene i Randaberg (Mekjarvik), Kvitsøy (Krågøy) og Bokn (Arsvågen og Knarholmen). Massedeponeringsplanen er forutsatt revidert frem til byggestart.

Ved formannskapets behandling av sak 33/17 den 23. februar 2017 ble det fattet følgende vedtak knyttet til dette tekstvedtaket: Det legges fram en egen sak for kommunalstyret for miljø og utbygging.

Statens vegvesen opplyser i kontakt med Stavanger kommune at de tre massedeponeringsområdene i Randaberg, på Kvitsøy og på Bokn vil ta imot rundt 90 % av overskuddsmassene fra Rogfast. Totalt er overskuddsmassene på rundt 14 millioner m3. Statens vegvesen er i avklaringer med Karmsund havn om avhending (kjøper dekker transportkostnaden) av rundt 900 000 m3 masse som tas ut fra tunnelløp på Kvitsøy.

Rådmannens samlede vurdering er at det ikke er aktuelt å foreslå dette som eget tema i planprogram for kommuneplanrulleringen. Rådmannen vurderer med dette tekstvedtaket ferdig behandlet.


25. Brannstasjoner

Bystyrets klare målsetting er å ha på plass en forsvarlig brannstasjonsstruktur i Stavanger innen 2021. Midlene til nybygg avsettes og bystyret ønsker at lokalisering avklares så raskt som mulig.

Status per 2. tertial 2017:

Planforslaget om brannstasjon i Lervig har vært til 2. gangs behandling i Kommunalstyret for byutvikling, men ble sendt tilbake for å vurdere alternative tomter i bydelen.

Tomtevurdering er fremmet med anbefaling om at det reguleres brannstasjon på tomtealternativ J2 i Lervig. Etter at mulighetsstudie/skisseprosjekt for plassering av bygg er utarbeidet, vil det fremmes forslag til reguleringsplan til ny 1. gangs behandling i KBU før jul 2017.


26. Sentrum

Bystyret setter av midler til nye salgsboder på Torget og nødvendig oppgradering av byens uterom. Bystyret ber rådmannen om å legge fram en sak for kommunalstyret for miljø og utbygging vedrørende dette.

Status per 2. tertial 2017:

Kommunalstyret for miljø og utbygging har nedsatt en egen styringsgruppe ledet av representanten Ingebjørg Folgerø (H). Styringsgruppa skal legge fram et forslag til utforming av boder/salgsplasser samt organiseringen av dette.

Arbeidet pågår. Det forventes et forslag lagt fram for KMU i løpet av året.


27. Holmeegenes

Museumsdrift ved Holmeegenes utsettes ett år. Foreslått 2,8 millioner for 2017 omdisponeres:

 • 500 000 til idrett (post 60).
 • 100 000 i økning til Filmkraft (jfr. vedtak KKI sak 04/16)
 • Styrkning av det frie feltet (post 91) med 1 million.

Bystyret ber om at rådmannen legge fram egen sak til KKI der skulpturpark og 10 års markering av Europeisk Kulturhovedstadsår vurderes.

Ved formannskapets behandling av sak 33/17 den 23. februar 2017 ble det fattet følgende vedtak knyttet til dette tekstvedtaket: Det fremlegges egen sak for kommunalstyret for kultur og idrett på hvordan resterende beløp av de ekstraordinære midlene til styrking til det frie feltet (post 91) skal fordeles.

Status per 2. tertial 2017:

Sak 4/17 om kr 500 000 (post 60) til idrett ble lagt fram til kommunalstyret for kultur og idrett 1. februar.

Sak 57/17 om hvordan resterende beløp av de ekstraordinære midlene til styrking til det frie feltet (post 91) skal fordeles og sak 58/17 om 10 års markering av Europeisk kulturhovedstad ble lagt fram for Kommunalstyret for kultur og idrett den 14. juni.  Det er intensjonen at en sak om skulpturpark skal bli lagt fram for KKI i løpet av høsten 2017.


28. Folkebad i Jåttåvågen

Bystyret ønsker å få realisert et Folkebad i Jåttåvågen med byggestart så snart som mulig. Det nedsettes en egen prosjektgruppe hvor politikere, administrasjon og medlemmer fra svømmemiljøet kommer samme for å se på en løsning. Nabokommuner inviteres til å delta. Prosjektgruppen arbeider frem et forslag til utbygging, samarbeidsmodell med aktuelle nabokommuner, og finansieringsplan for bygging og drift.

Status per 2. tertial 2017:

Formannskapet behandlet sak 66/17 om organisering av prosjektarbeidet knyttet til folkebadet 6. april. Formannskapet ga sin tilslutning til organisering og mandat til å utføre videre utredninger av prosjektet folkebadet med formål om å ferdigstille sak til bystyre første kvartal 2018.  Formannskapet vedtok videre at styringsgruppen består av kommunalutvalgets medlemmer. Det er også etablert en administrativ prosjektgruppe med representanter fra aktuelle avdelinger samt representanter fra Idrett.

Revidert romprogram er presentert for styringsgruppen. Det er gjennomført kartlegging av eksisterende skolebasseng i Stavanger. Kartlegging av grunnforhold pågår. Det pågår også markedsundersøkelse blant aktuelle OPS-leverandører og markedsundersøkelse i forhold til publikumsbesøk på sammenlignbare anlegg i andre deler av landet.


29. Attraktiv barneby

I et langsiktig økonomisk perspektiv er det svært viktig at Stavanger kommune tiltrekker seg en høy andel barnefamilier. Stavanger må være, og fremstå som, det opplagte førstevalget for barnefamilier som skal velge bosted. Dette forutsetter en helhetlig tilnærming hvor alle tjenesteområder utvikles med en visjon om at Stavanger skal være den mest attraktive byen for barnefamilier. Virkemidlene spenner utover skole og barnehage. Dette handler om eksempelvis om nærmiljø, aktivitetstilbud, friluftsområder, trygghet, boligpolitikk, m.v.

I oppfølging av formannskapets vedtak i sak 229/16 bes rådmannen iverksette utarbeidelsen av en sektorovergripende handlingsplan «Attraktiv barneby». I planen foreslås langsiktige virkemidler som samlet kan realisere en målsetning om å tiltrekke en større andel barnefamilier relativt andre kommuner i regionen. Herunder markedsføring av den attraktive barnebyen.

Status per 2. tertial 2017:

Utforming av en sektorovergripende handlingsplan må vurderes i lys av aktivitetene og tiltakene som skjer innenfor eksisterende strategi og handlingsplaner. Rådmannen ser det som naturlig å vurdere vedtaket i sammenheng med formannskapets vedtak i sak (143/16) om Økonomisk handlingsrom i kommende planperiode 2017-2020, og vedtak i formannskapets sak (229/16) om Forutsetninger for befolkningsframskrivinger.

Sak om Stavangers langsiktige arbeid for god demografisk fordeling i befolkningen, og for å oppnå attraktivitet for yngre del av befolkningen med høy utdanning blir behandlet av kommunalstyret for Finans 2. oktober 2017, og vil gå videre til formannskapet. Saken beskriver problemstillingen og gir en anbefaling til hvilke tema som bør ha et særlig fokus i arbeidet med å utvikle en attraktiv by for en yngre befolkning med høy utdanning. Denne saken belyser utfordringen med å sikre tilflytting av barnefamilier og det å beholde barnefamiliene i kommunen. I saken anbefales at den videre oppfølging av arbeidet med mål og konkrete tiltak for å tiltrekke og beholde aldersgruppen som er omtalt i saken, og dermed indirekte eller direkte barnefamilier, skjer gjennom behandlingen av HØP 2017-2020 (tiltak) og i arbeidet med ny kommuneplan (mål/strategier).

I forslag til planprogram for ny kommuneplan som har vært på høring, er det presisert at det særlig skal utvikles mål og strategier som gir styrket satsing for at byen skal oppleves attraktiv for barnefamilier. Videre er det presisert at dette er en oppfølging av sak 229/16. Rådmannen vurderer med dette at vedtaket følges opp i pågående overordnet planprosess, og at det er ferdig behandlet i denne sammenheng.

 


30. Barne- og ungdomssekretærer

Midlene til barne- og ungdomssekretærer blir fra 2017 slått sammen til en felles pott. Ungdom og fritid og idrett legger fram en felles innstilling for tildelinger for kommunalstyret for kultur og idrett.

Det legges våren 2017 fram en sak om felles retningslinjer for tildeling av midlene til kommunalstyret for oppvekst og for kommunalstyret for kultur og idrett.

Ved formannskapets behandling av sak 33/17 den 23. februar 2017 ble det fattet vedtak om å utvide første setning og å ta inn et nytt punkt i dette tekstvedtaket:

Midlene til barne- og ungdomssekretærer blir fra 2017 slått sammen til en felles pott saken skal legges ut på høring for berørte organisasjoner. Ungdom og fritid og idrett legger fram en felles innstilling for tildelinger for kommunalstyret for kultur og idrett.

Det legges våren 2017 fram en sak om felles retningslinjer for tildeling av midlene til kommunalstyret for oppvekst og for kommunalstyret for kultur og idrett.

Organisasjonene, på bakgrunn av søknader pr 1. desember 2016, får utbetalt etter gjeldende regelverk/gjeldende ordning for første halvår 2017.

Status per 2. tertial 2017:

Det ble lagt fram sak 62/17 til behandling i kommunalstyret for kultur og idrett 30. august, som ble sendt tilbake med spørsmål om utredning av hvordan dette vil slå ut for forskjellige typer organisasjoner basert på tidligere tall. Det vil bli lagt fram sak for kommunalstyret for oppvekst i september 2017.


31. Sikkerhet i sentrum

Bystyret ber Rådmannen snarest mulig sette i gang innkjøp av nytt kameraovervåkningsutstyr innen egne budsjettrammer. Videre bes det om forsterket samarbeidet med politi og vekterne i sentrum vedr. lys og overvåkning på det aktuelle områder i sentrum. Bystyret ber Rådmannen holde kommunalutvalget orientert.

Status per 2. tertial 2017:

Programmering/oppstart og igangkjøring av kamera forventes ferdig i månedsskiftet september/oktober 2017, med påfølgende orienteringssak til KMU.


32. Koding som valgfag

Prøveprosjekt koding som valgfag i ungdomskolen videreføres, og det jobbes aktivt for å utvide dette tilbudet til samtlige ungdomsskoler innen skolestart i 2017.

Status per 2. tertial 2017:

Nær halvparten av ungdomsskolene i Stavanger er med i forsøket med programmering som valgfag på ungdomstrinnet skoleåret 2017-2018. Det arbeides aktivt for å utvide antall skoler som kan tilby dette valgfaget. Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.


33. Områdeløft for Hillevåg

Bystyret ber om at det gjennomføres et områdeløft for Hillevåg med start i 2017. Det avsettes totalt 7 million kroner i perioden til dette arbeidet.

Status per 2. tertial 2017:

Det ble lagt frem en sak 63/17 til behandling i Kommunalutvalget i juni. Saken legger til grunn at levekårsløftet skal avgrenses til sonene Kvalaberg, Saxemarka og Bekkefaret. Tiltak i levekårsløftet skal være basert på lokalbefolkningens ønsker og behov. Dette forutsetter en supplering av eksisterende kunnskap i levekårsundersøkelsene, og det skal derfor utarbeides en sosiokulturell stedsanalyse som skal ligge til grunn for det videre arbeidet.


34. Områdeløft for Storhaug

Gjennom en rekke målrettede tiltak er det blitt jobbet systematisk for å bedre levekårene i den nordøstre delen av Storhaug bydel i løpet av de siste tre årene. Arbeidet er ikke sluttført og områdeløftet videreføres i 2018 og 2019.

Status per 2. tertial 2017:

Levekårsløftet på Storhaug har fortsatt arbeidet med fysiske, sosiale og miljømessige tiltak i de utvalgte levekårssonene. Det er blant annet gjort utvidede kartlegginger i Bergeland og sentrum levekårssone basert på omfattende innspill og dialog med lokalbefolkningen. I tillegg har prosjektet støttet en rekke nærmiljøtiltak.


35. Bedre bo- og ettervernstilbud for rusavhengige

Bystyret vil etablere et permanent ettervernstilbud for brukere med rusproblematikk som sikrer bedre bomuligheter og bedre livskvalitet. Tjenesten baserer seg på erfaringer fra prosjektet «Miljøterapeut rus» som avsluttes i november 2016. Prosjektet inkluderes i ordinær drift fra 2017 med 1,2 millioner kroner. Videre bes rådmannen om å søke tilskuddsmidler fra Helsedirektoratets utlysing av tilskuddsmidler til rus og psykisk helsearbeid i kommunene for 2017 for ytterligere å styrke denne driften.

Status per 2. tertial 2017:

Stavanger kommune har mottatt tilskudd til et årsverk i Miljøterapeut rus for 2017. Sak om status Bedre bo- og ettervernstilbud for rusavhengige legges fram for kommunalstyret for Levekår i september (sak 64/17).


36. Økt opparbeidelse friområder og hundeluftegårder

Det vises til vedtak HØP 2016–2019. Bystyret viderefører satsningen på opparbeidelse av friområder og setter av 1,5 millioner kroner i 2017 og 2 millioner kroner i 2018 og 2019. I tillegg avsettes det kr 400 000 kroner skal disponeres til hundeluftegårder jf. bystyrevedtak.

Status per 2. tertial 2017:

Forslag til disponering av midlene er innarbeidet i sak 11/17 Årsprogram for Park og vei 2017 vedtatt 31. januar 2017.

Vedtatt arbeid er under gjennomføring. Forslag om plassering og opparbeiding av de to siste hundeluftingsområdene vil bli framlagt for KMU i møtet september 2017. Plassering i Tasta er vedtatt og vil bli gjennomført innen året. For Hundvåg og Eiganes og Våland har det ikke lykkes å få vedtatt plasseringer i denne omgang.


37. Sykkelstrategi

Sykkelsatsningen i Stavanger er et sentralt virkemiddel i å nå vedtatte målsettinger om tryggere sykkelveier, bedre folkehelse og reduserte klimautslipp. Det er derfor viktig å opprettholde investeringsnivået for sykkeltiltak. Bystyret viderefører investeringsnivået fra 2016 og 2017 ut perioden. Sykkelsatsningen videreføres med 20 millioner i pr år fra 2018. Bruk av midlene avventes til sykkelstrategiplanen revideres. Rådmannen bes for øvrig søke delfinansiering gjennom statlige støttemidler for sykkeltiltak.

Status per 2. tertial 2017:

Plan for gjennomføring av sykkelstrategien er fremdeles under arbeid og vil bli framlagt for KMU innen årets utgang. Sak 55/17: Årsprogram sykkel 2017 ble lagt fram for KMU 7. mars. Vedtatt årsprogram er under gjennomføring.


38. Kongress- og arrangementsturisme og Stavanger Forum AS

Bystyret følger opp sin vedtatte satsing med investeringen i Stavanger Forum AS og på økt kongress- og arrangementsturisme i regionen. Det settes av 5 mill. i 2017 og 5 mill. i 2018 og 2,5 mill. i 2019 som øremerkes økt investering i Stavanger Forum AS for å finansiere satsningen ”Stavanger Convention Bureau”.

Status per 2. tertial 2017:

Bystyret behandlet den 13. juni sak 101/16 Strategi for Forum-området.

Kommunalutvalget behandlet den 16. mai 2017 sak 43/17 – Oppfølging av strategi for Forum-området. Kommunalutvalget vedtok bl.a. følgende: «Rådmannen får fullmakt til å beslutte om kapitalinnskudd til Stavanger Forum AS, som ble vedtatt i HØP 2017–2020, skal skje gjennom aksjetegning eller på annen måte». Rogaland fylkeskommune tar sikte på å behandle sak vedrørende kapitalinnskudd i Stavanger Forum AS i oktober 2017. Effektuering av bystyrets vedtak avventes til fylkeskommunen har behandlet saken.


39. Kjøkken og kantinedrift

God og næringsrik mat er viktig for både helse og trivsel. Rådmannen bes gjennomgå kommunens tjenester innenfor drift av kjøkken, kantiner og levering av mat. Målet er å sikre kvalitet og næringsinnhold, samt at tjenestene drives på en mest mulig kostnadseffektiv måte. I denne sammenheng skal det sees på kommunens egne kjøkken og kantiner, i tillegg til private og frivillige som mottar støtte fra kommunen.

Bystyrets tekstvedtak til budsjettet må sees i sammenheng med formannskapets vedtak i sak 71/17, i møte 4. mai 2017, punkt 4 og 5 der det heter:

4. Kommunens kompetanse på hvordan fremme matglede og et sunt kosthold for alle kommunens brukere og på en rasjonell drift skal videreutvikles. Rådmannen bes derfor arbeide videre med, og legge frem en egen sak om:

-hvordan kommunen kan videreutvikle og spre kompetanse om sunt kosthold og matglede gjennom samarbeid med kompetansemiljø som Måltidets hus og restaurantbransjen m.fl. i Stavanger

-hvordan kjøkken og kantiner i kommunen kan samarbeide om utvikling av personalets kompetanse og en god utnyttelse av personell, utstyr og lokaler

-hvordan samarbeid mellom Byggdrift, kommunale kjøkken og kjøkken ved de ideelle sykehjemmene kan styrkes ytterligere.

5. Det skal gjøres en vurdering av å etablere et nasjonalt kompetansesenter for sykehjemsmat i Stavanger. Senterets intensjoner skal bl. a. være forskning, utviklingsarbeid, veildningsarbeid, tilrettelegging for produktutvikling og dietter, arrangere seminarer, kurs for både kokker og ansatte ved sykehjem mm. Det skal søkes samarbeid med Måltidets Hus både i forhold til kompetanse og organisering.

Rådmannen vil gjøre en helhetlig vurdering av hvordan disse vedtakene skal følges opp, herunder behov for å engasjere ekstern kompetanse og kapasitet på grunn av oppdragets kompleksitet og omfang. Rådmannen vil komme tilbake med en plan for oppfølging i neste tertialrapport.

Status per 2. tertial 2017:

Driften av kantinen i Olav Kyrresgate er i perioden 1. januar 2016 – 1. januar 2018 satt ut til Stavanger byggdrift KF. Stavanger byggdrift KF får et driftstilskudd på kr 1 mill. per år. Formålet med overføringen var å se om Stavanger byggdrift KF kunne effektivisere driften samtidig som tilbud om god og næringsrik mat ble opprettholdt. Frem til nå har dette gitt utfordringer.

Det har vært et negativt driftsresultat fra oppstart og frem til 2. tertial i 2017, men det negative resultatet er noe redusert i 2. tertial. Dette etter at leveransen av møtemat har økt siden rapportering i 1. tertial.  Driften av kantinen har ikke vist seg å være mer kostnadseffektiv, gitt et bedre tilbud eller skapt et større faglig miljø for personalet.

Per september har Stavanger byggdrift KF fått tilbud om at avtalen kan prolongeres for et år av gangen fra og med 1. januar 2018 til og med 31. desember 2018.


Tekstvedtak som ble ferdig behandlet i 1. tertial 2017

I. Svømmehallkapasitet

Svømmehallkapasiteten øker de neste årene, og det er behov for en samlet gjennomgang av den totale kapasiteten. Bystyret ber snarest om en sak som blant annet vurderer framtidig organisering, total driftsøkonomi og eventuelle behov for endringer i antall svømmehaller/basseng.

Status per 1. tertial 2017:

Saken om svømmehallkapasitet er blitt utsatt grunnet utfallet av saken om OPS/IKS (Interkommunalt samarbeid) om Folkebadet. Det skal legges frem en sak innen utgangen av 1. kvartal 2018 om videre fremdrift av Folkebadet. Sak om svømmehallkapasitet vil legges frem i forbindelse med Folkebad saken. Tekstvedtaket henger sammen med oppfølging av tekstvedtak nr. 33 per 1. tertial (Folkebad i Jåttåvågen som nå per 2. tertial er nr. 28), og anses derfor som ferdig behandlet.


II. Fornybar A/S

Det vises til anmodningspunktet om opprettelse av Fornybar A/S («Greenfund») i Statsbudsjettforliket. Stavanger kommune vil arbeide aktiv for at selskapet lokaliseres til Stavangerregionen. Det utarbeides snarest en strategi for dette arbeidet i samarbeid med øvrige kommuner, fylkeskommunen og Greater Stavanger. Sak legges fram for kommunalutvalget innen utgangen av 2015.

Status per 1. tertial 2017:

Formannskapet behandlet sak 88/16 om Fornybarfondet den 14. april 2016.

Fornybarfondet ble i slutten av februar 2017 besluttet lokalisert i Stavangerregionen. Det var en hektisk innspurt, og en etterlengtet nyhet for regionen. En rekke aktører har bidratt aktivt til å få Fornybarfondet til regionen, blant dem finansmiljøer, akademia, Greater Stavanger og Stavanger kommune sammen med andre offentlige aktører. Rogalandsbenkens innsats på Stortinget har vært avgjørende for sluttresultatet.

Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.


III. Jåtten skole og garderobeanlegg Hinna F.K.

Ny skole i HØP 2016–2019 ble stipulert til 196 millioner kroner med ferdigstillelse i 2019.  Rekkefølgetiltak (1–10) er beregnet til samlet ca. 40 millioner kr. De fleste rekkefølgekravene er knyttet til forutsetning for ny skole. Status for elevtallsutviklingen medfører at nybygging er utsatt i 7 år og er derfor ikke medtatt i HØP 2017–2020.  Bystyret ønsker en etappevis utbygging av skolen og samlokalisering med Hinna FK’s garderobeanlegg.

Følgende skal vurderes i en ny samlet sak:

 • En oversikt over en etappevis utbygging av skolen fra 2017, klar til skolestart 2018.
 • Kostnader ved nybygg/ rehabilitering av de eldste bygningene
 • Modulbygget planlegges som nytt bygg med seks klasserom, som del av Hinnas FK garderobeanlegg.
 • Trafikksikkerhetstiltakene i rekkefølgekravene (Ordfører Askelandsgate og sykkelveien ved uterommet i vest) skal prioriteres
 • En gjennomgang av strengt nødvendige trafikksikkerhetstiltak som bør følges opp i en ny regulering av et slik anlegg som nevnt over.
 • Hinna FK – garderobeanlegg skal gjennomføres fra 2017
 • Plassering av garderobe/skolelokaliterer må være funksjonelt for både skole og fotballklubb
 • Plassering av kulturskoletilbudet søkes innarbeidet.

Status per 1. tertial 2017:

Sak, (30/17) til KMU 31. januar, ble utarbeidet med innspill fra skolesjefen, idrett og park og vei. Denne saken inneholdt en gjennomgang av de 8 punktene tekstvedtaket ba om vurdering av. KMU vedtok å utsette saken til neste møte. Saken ble ferdigbehandlet i KMU 7. mars 2017 sak 63/17.

Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.


IV. Madlamark skole

Det skal bygges ny skole på Madlamark. I forbindelse med ny reguleringsplan skal det også vurderes muligheten for å regulere inn andre formål på tomten, for eksempel boliger. Det avsettes 16 millioner kr til rehabilitering av bassenget. Egen sak legges fram for KMU.

Status per 1. tertial 2017:

Romprogrammet, som vurderer bruk av restarealet er ferdig behandlet i romprogramkomiteen. Restarealet er tenkt brukt til nærmiljøanlegg. Det er også plass på tomten til en eventuell framtidig utvidelse av skolen. Arbeidet med detaljregulering av tomten pågår.

Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.


V. Regjeringens tiltakspakke til vedlikehold og rehabilitering

Bystyret ber Rådmannen legge fram en sak for kommunalstyret for miljø og utbygging med en helhetlig plan for disponering av midlene. (Det vises til side 90: punkt 149 som igjen viser til punktene 45, 66 og 114.) I saken skal det fremkomme en bedre begrunnelse for rådmannens forslag til bruk av midlene, spesielt punkt 45 – nye bad på fire sykehjem. Videre skal alternativ bruk av midlene fremkomme, herunder blant annet økt asfaltering.

Status per 1. tertial 2017:

Felles sak (5/17) er lagt frem til KMU 31. januar. Tiltakene er under gjennomføring.

Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.


VI. Statsbudsjettet 2017 – konsekvenser for Stavanger kommune

Det legges snarest fram en sak som viser konsekvensene for Stavanger kommune.  Bl.a. skal følgende punkter spesielt kommenteres.

TekstBeløp DepartementKapittelPost
IKT-tiltak i grunnopplæringen 10 000 10 000 KD22621
ASD 634 77 Øke antall plasser under ordningen tilrettelagte arbeidsplasser fra 9.400 til 9.700 46 300 000 46 300 46 300 46 300 ASD OBS66377
Flere barnehagelærere, halvårseffekt (øremerking) 413 280 172 200 KD23160
Svømmeopplæring i barnehager 10 000 10 000 KD23170
Nye helsesøstre/stillinger i skolehelsetjenesten og nye stillinger på helsestasjonene 150 000 150 000 HOD762 
Nasjonal tilskuddsordning barnefattigdom, herunder Ferie for alle og Barnas stasjon 15 000 15 000 BLD86461
Forsøk med gratis barnehage og SFO 23 750 20 000 BLD84663
Last ned tabelldata (Excel)

I budsjettvedtaket er kolonnene med departement, kapittel og post plassert før kolonnen med tekst, her kommer disse kolonnene etter tallene på grunn av dokumentets layout.

Status per 1. tertial 2017:

Viser til vedlegg 1 – sak om oppfølging av tekstvedtak HØP 2017-2020, og punkt 26: Statsbudsjett 2017 – konsekvenser for Stavanger kommune

FSK sak 33/17 Handlings- og økonomiplanen 2017-2020, plan for oppfølging inneholdt også en vurdering av konsekvenser for Stavanger kommune når det gjelder endelig vedtatt statsbudsjett for 2017, samt andre budsjettmessige avklaringer. De økonomiske konsekvensene for Stavanger kommune vurderes på nytt ved første tertialrapport og søkes innarbeidet i budsjett 2017 med tilhørende budsjettjusteringer.

Tekstvedtaket er ferdigstilt.


VII. Vertsfamilier for enslig mindreårige asylsøkere

Det er viktig med varierte botilbud som ivaretar de ulike behovene og bidrar til god integrering. Bystyret er derfor opptatt av å forsterke arbeidet med vertsfamilieordningen for ungdommer i målgruppen for tiltaket. Bystyret ber også rådmannen styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner for å øke rekrutteringen av vertsfamilier. Utvidet bruk av en slik ordning vil også redusere behovet for institusjonsplasser for enslige mindreårige.

Status per 1. tertial 2017:

Det er rekruttert ca. 20 vertsfamilier rettet mot enslige mindreårige flyktninger. Vertsfamiliene er organisert under Ungbo. EMbo har et omfattende samarbeid med frivillige lag og organisasjoner når det gjelder tilbudet til enslige mindreårige.

Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.


VIII. Ramsviktunet sykehjem – signalanlegg

Nytt signalanlegg utsettes til sak vedrørende mulig demenslandsby er avklart.

Status per 1. tertial 2017:

Eksisterende sykesignal er nå gjennomgått med en mindre oppgradering og fungerer godt.

Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.


IX. Dobbelhall Søra Bråde

Madla bydel får nye idrettshaller i forbindelse med nybygg/ rehabilitering av Madlamark skole og Kvernevik skole. Ytterligere en idrettshall i bydelen, tidligere omtalt som dobbelhall Søra Bråde, skal vurderes bygget i tilknytning til en skole. Denne hallen skal vurderes når det er endelig avklart om Revheim skole skal bygges ut, eller det bygges ny ungdomsskole i forbindelse med Madla/Revheimutbyggingen.

Status per 1. tertial 2017:

Madla bydel får ny idrettshall i forbindelse med nybygg/rehabilitering av Madlamark skole. Ny idrettshall vil bli vurdert i tilknytting til Kvernevik skole. Disse to idrettshallene vil erstatter dobbelthall ved Søra Bråde som ikke vil bli bygget da tomten på Søra Bråde er for liten.

Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.


X. Stavanger ishall

Tilskudd til ishockeyvant i Stavanger ishall på 4 millioner kroner omgjøres til lån.

Status per 1. tertial 2017:

Stavanger kommune er eier av Stavanger ishall, som driftes av stiftelsen Stavanger ishall. Kostnader på kr 4 mill. knyttet til installering av ishockyvant er ordinære investeringskostnader for Stavanger kommune, siden kommunen er eier av Stavanger ishall.

Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.


XI. Byggesaksgebyrer

Bystyret fryser byggesaksgebyrene på samme nivå som i 2016.

Status per 1. tertial 2017:

Bystyret vedtok at byggesaksgebyrene for 2017 skal fryses på 2016-nivå.

Tekstvedtaket ble besvart i sak 33/17 til FSK 23. februar 2017 og er med dette ferdig behandlet.


XII. Oppfølging av unge arbeidsledige

Den økende arbeidsledigheten blant yngre arbeidstakere er bekymringsfull. Unge mennesker utenfor arbeidslivet er i en særlig sårbar posisjon, da de ofte mangler arbeidserfaring. Dersom vi ikke lykkes med å få unge arbeidsledige i arbeid, øker sannsynligheten for at denne gruppen vil komme til å representere et varig utenforskap i samfunnet. Bystyret avsetter kr. 600.000 i prosjektmidler mtp.et pilotprosjekt med unge arbeidsledige som målgruppe, for eksempel i samarbeid med Allservice.

Status per 1. tertial 2017:

Det etableres en ny arbeidsgruppe i Arbeidstreningsseksjonen som skal sikre at unge arbeidsledige som har gjennomført 4 ukers kurs i Jobbverkstedet, og som ikke har fått jobb, tiltaks- eller skoleplass får et arbeidsrettet aktivitetstilbud, i tråd med innføring av lovbestemt aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere fra 1.januar 2017. Jf. sak 64/17 i kommunalstyret for levekår.

Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.


XIII. Tomatfestivalen

Tomatfestivalen er en veldig fin tradisjon som betyr mye både for Finnøy og for regionen.  Tomatfestivalen blir svært viktig også i framtiden til den nye kommunen vi skal etablere sammen med Finnøy og Rennesøy. Bystyret setter av 50 000 kroner i 2017 til å styrke og videreutvikle festivalen, spesielt med tanke på å etablere et samarbeid med Gladmat.

Status per 1. tertial 2017:

Tomatfestivalen 2017 arrangeres 18.-20. august 2017. Ryfylke Næringshage har igangsatt initiativ om samarbeid med Gladmat. Det er foreløpig ikke besluttet hvilke konkrete samarbeidsområder som bli aktuelle, men arbeidet følges opp for kommende festivaler. Tomatfestivalen vil være representert på Gladmatfestivalen i Stavanger 2017. Tekstvedtaket er ferdig behandlet.


XIV. Reversering av kutt i rammen til barnehagene

Bystyret reverserer kuttet på kr. 4 900 000 i rammen til barnehagene for å sikre fortsatt høy kvalitet i Stavanger-barnehagene og opprettholde satsingen på tidlig innsats. Her sikres det også flere barnehagelærere i tråd med budsjettforliket på Stortinget.

Status per 1. tertial 2017:

Besvares under punkt VI Statsbudsjettet 2017.

Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.


XV. Kompetanseløft i barnehagene

En av de største utfordringene i stavangerbarnehagen er høyt antall ufaglærte. Bystyret styrker kompetanseløftet blant de ansatte og øker rammen med kroner 1 600 000.

Status per 1. tertial 2017:

Økningen i rammen benyttes til styrking av kompetanseløftet i tråd med de vedtatte prioriteringene i Stavangerbarnehagens kvalitetsplan «Stadig bedre» og kompetanseplan. Det er iverksatt ulike kompetansehevingstiltak som til sammen omfatter alle yrkesgrupper på barnehageområdet.

Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.

Denne siden ble sist oppdatert 25. september, 08:06.