15.1 Innovasjon og utviklingsmidler

Det ble vedtatt i kommunalstyret for administrasjon 22. februar (Sak 9/17) å tildele midler til 14 innovasjon- og utviklingsprosjekter innenfor en ramme på kr 5 mill. Prosjektene mottok midlene i april 2017. Nedenfor følger foreløpig status i framdriften på prosjektene.

 Innovasjons- og utviklingsprosjektTildeling (kr)
1Forenkling og digitalisering av byggesaksbehandling - Norkart 980 000
2Videreføring av prosjektet Åpne data 235 000
3Prosjekt Public 360 Oppvekst 873 000
4Innovativ samhandling for Kvernevik (2årig) 245 000
5Sammen er vi sterke - brukermedvirkning utviklingshemmede 120 000
6Levekårsløftet - nettportal & Det rullende ideverksted 100 000
7Robot/heldigital medarbeider til saksbehandling 185 000
8Redesign av grensesnitt AktivBy 355 000
9Test av nye nettsider for grupper med svake leseferdigheter 580 000
10App for oversettelse 100 000
11Ernæringsprosjekt- videreføring av pilotprosjekt 385 500
12Elektronisk kvalitetstavle - IKOS 190 000
13Musikkterapi – Bo og aktivitet psykisk helse 430 000
14Adgangssystem på Metropolis 250 000
 SUM 5 028 500
Innovasjons- og utviklingsprosjekter
Last ned tabelldata (Excel)

Det vil bli lagt fram en sluttrapportering til kommunalstyret for finans og kommunalstyret for administrasjon i august 2018 med beskrivelse av gjennomføringen av prosjektene.

Prosjektenes framdrift og disponering av midlene

1. Forenkling og digitalisering av byggesaksbehandling – Norkart, bevilgning kr 980 000

Forenkling og automatisering av byggesaksbehandling vil kunne gi samfunnsmessige gevinster og kostnadsbesparelser. Stavanger kommune har, sammen med Sandnes og Bærum kommuner, sagt seg villig til å delta i et prosjekt i regi av Norkart som skal utvikle et system. Dette skal forenkle prosessen gjennom enklere og mer automatisk tilgang til informasjon om hvilke bestemmelser som gjelder for eiendommen.

Det forventes at kvaliteten på byggesøknadene vil høynes. Det skal bli enklere for innbyggerne å lage korrekte søknader, og dermed også effektivisere saksbehandlingen i kommunen.

Status per 31. august 2017

Det er brukt i underkant av 200 timer på prosjektet. Fram til nå er det gjennomført diverse arbeidsmøter/statusmøter. Det er satt opp mål og delmål for prosjektet. Prosjektdeltakere har deltatt brukt tiden på å tilegne seg informasjon og i tillegg gjennomført en workshop. Workshopen omhandlet hva som ville gjøre vår hverdag i den digitale verden enklere. Det ble også tatt opp hvilke digitale verktøy som vil gjøre det enklere for innbyggere å få informasjon/søke byggetillatelse.


2. Videreføring av prosjektet Åpne data, bevilgning kr 235 000

Formålet med prosjektet er å bidra til større åpenhet rundt kommunens data og gi mulighet til å skape ny virksomhet basert på tilgang til disse. Prosjektet har fått tildelt innovasjonsmidler i 2015, 2016 og 2017 og er fortsatt under arbeid.

Status per 31. august 2017

Det er etablert en egen portal for åpne data. Der er lagt ut i alt 118 datasett, fordelt på Stavanger kommune 80, Stavangerregionen 24, Gjesdal kommune 15, Trondheim kommune 3, Bærum kommune 2 og Stavangerregionen havn 1. Det forventes at Trondheim og Bærum på sikt vil velge en annen plattform. Randaberg kommune er i ferd med å registrere sine første datasett. Det er gjennomført møte med Sola kommune som ønsker å benytte seg av portalen. Det samme ønsket har Kolumbus, hvor det er satt opp et møte 8. september.

Med 80 datasett er Stavanger kommune ledende i Norge med å tilby åpne datasett. Det er utviklet 4 apper med grunnlag i våre åpne data, og en app er under utvikling.


3. Prosjekt Public 360 Oppvekst, bevilgning kr 873 000

Prosjektet skal tilpasse Public 360 til et fullelektronisk system for behandling og arkivering av dokumentasjon om barn og elever som i dag i hovedsak oppbevares på minnepinner og i papirbaserte elev- og barnemapper. På denne måten vil dokumentasjonen kunne brukes på tvers av behandlende instanser som skole, barnehage, PP-tjenesten og aktuell fagavdeling. Prosjektet skal ved tilpasning av Public 360 bidra til sikker elektronisk arkivering av sensitiv dokumentasjon om barn i barnehage og elever i skolen, og til elektronisk saksflyt av dokumentasjonen mellom aktuelle behandlende enheter.

Prosjektet ledes av Stavanger byarkiv og gjennomføres i samarbeid med fagavdelingene for barnehage og skole, PPT, IT-avdelingen og systemleverandør Tieto (Software Innovation). Prosjektet er en videreføring av implementeringsprosjektet Public 360 som fellesarkiv for Stavanger kommune. Prosjektet inngår som del av strategien for digitale førstevalg internt og eksternt, og skal ivareta lovverkets krav til saksbehandling, arkiv og personvern.

Status per 31. august 2017

Prosjekt Public Oppvekst er i full gang med utforming og ferdigstilling av en løsning som ivaretar all dokumentasjon for barn i barnehage/skole/PPT med mer. Samarbeidsløsningen gjør dette til et pionerprosjekt som har fått oppmerksomhet langt ut over kommunens grenser. Leverandøren betrakter prosjektet som et innovasjons og utviklingsprosjekt med potensiale til å levere en løsning for alle deres kunder i kommunesektoren som bruker Public 360. Leverandøren har av den grunn gått inn for å betale deler av utviklingskostnadene. De tildelte midlene vil i hovedsak gå til utviklingstimer, teknisk utstyr og utvikling av e-skjema.


4. Innovativ samhandling for Kvernevik (2-årig), bevilgning kr 245 000

Nye muligheter i Kvernevik er et pågående prosjekt i Kvernevikområdet, med overordet mål om å styrke barn og unges muligheter gjennom økt samhandling mellom tjenesteytere i området. Et aktivitetstilbud til ungdom med overvekt, eller som er i faresonen for å utvikle overvekt, vil være et bidrag til økt aktivitet og bedre helse for ungdom i bydelen, som også er i tråd med intensjonen i Nye muligheter i Kvernevik.

Prosjektet skal være et samarbeidsprosjekt mellom Fysio- og ergoterapitjenesten, helsestasjonstjenesten og frivillige i kommunen, for å utvikle et tilbud etter modell fra prosjektene Ung og aktiv og Sterk og stødig.

Ideen bak prosjektet er at frivillige får opplæring og kursing i å drive lavterskel treningsgrupper i Kvernevik, etter modell for Ung og aktiv.

Status per 31. august 2017

Fra midten av mars 2017 har 2 terapeuter jobbet til sammen 30 % med planlegging og utvikling av STYRK-prosjektet. Virksomheten har i tillegg bidratt med egenfinansiering gjennom fagutviklerressurser, i arbeid med prosjektbeskrivelser, møtevirksomhet, annet skriftlig arbeid og planlegging. Det er så langt benyttet kr 160 000 av de tildelte midlene.

Det er opprettet samarbeid og gjennomført samarbeidsmøter med Smiodden og Revheim skole, med helsestasjonstjenesten og med idrettslinjen ved Universitetet i Stavanger.

Det er utarbeidet informasjon om opplegg og innhold i treningstimene og planlegging av kurs pågår.

Frivillige 1. års studenter ved idrettslinjen skal rekrutteres til å drive gruppene. Opprinnelig plan var at studentene skulle starte med kurs og drift av gruppen høsten 2017, men av ulike årsaker kan UiS stille med frivillige studenter først til vårsemesteret. Driften av gruppen i høstsemesteret 2017 gjøres derfor av prosjektgruppens terapeuter, mens rekruttering av frivillige instruktører og gjennomføring av kurs går parallelt. Første treningsgruppe starter opp i oktober.


5. Sammen er vi sterke – brukermedvirkning utviklingshemmede, bevilgning kr 120 000

Prosjektet bygger på en modell fra Nederland, og er et prosjekt av og for utviklingshemmede. Målet er å gi utviklingshemmede en utvidet evne til å bestemme over egen hverdag og bosituasjon.

Prosjektet vil sette brukermedvirkning og selvbestemmelse på agendaen, og Stavanger vil være en foregangskommune når det gjelder brukermedvirkning. Prosjektet vil også være en brobygger mellom Bo og aktivitet Nord og Sør, de forskjellige bofellesskap, ansatte og beboere.

Status per 31. august 2017

Det er opprettet en prosjektgruppe som har gjennomført flere møter. Det er gjennomført arbeidsbesøk til organisasjonen LFB i Nederland, og etablert et samarbeid. I høst skal det lages en plan for å sette opp en lignende organisasjon, i det små, i virksomheten. Det skal rekrutteres 2 miljøterapauter/vernepleiere og 2-3 brukere vil bli involvert. Prosjektet skal presenteres for studenter og dosenter ved universitetet i Stavanger i november.


6. Levekårsløftet – nettportal & Det rullende ideverksted, bevilgning kr 100 000

To av de etablerte tiltakene som skal bidra til å mobilisere innbyggere i utsatte levekårssoner er en nettportal og Det rullende idéverksted (Campingvogn).

Nettportalen ble finansiert av fjorårets innovasjonsmidler. Det er en målsetting at nettportalen skal være en av flere langsiktige strukturer som står igjen når levekårsløftet avsluttes, og at nettportalen kan videreutvikles til bruk i andre prosjekter.

2016 ble i all hovedsak benyttet til å utvikle nettportalen. I 2017 planlegges det å ta i bruk nettportalen som en del av medvirknings- og dialogarbeidet. Det er behov for å gjøre tekniske justeringer og tilpasninger slik at nettsiden fungerer mer optimalt. Dette innebærer også å vurdere hvordan nettportalen kan fungere som et tilbud uavhengig av kommunen. I tillegg er det nødvendig å jobbe mer aktivt med implementering slik at nettsiden blir kjent for innbyggerne.

Status per 31. august 2017

I februar 2017 ble campingvognen flyttet fra Midjord til Vår frues plass i Bergeland levekårssone.

Vognen har bidratt til å synliggjøre prosjektet, i tillegg til at den har vært arena for datainnsamling, kommunikasjon og medvirkning med lav terskel for deltakelse og kontakt.

Det er samlet inn et stort materiale som ble presentert for beboerne i juni 2017. Våren 2017 har også ulike representanter fra administrasjonen og politisk ledelse i bydelen – eksempelvis byantikvaren, Park og vei og Storhaug bydelsutvalg – vært tilstede sammen med prosjektledelsen for levekårsløftet og LÉVA Urban design. Hensikten har vært at kommunen skal være tilgjengelige på andre arenaer.

Arbeidet med implementering av nettportalen, samt tekniske justeringer og tilpasninger, er utsatt til høsten 2017 på grunn av kapasitetsproblemer.


7. Robot/heldigital medarbeider til saksbehandling

Robot/heldigital medarbeider til saksbehandling, bevilgning kr 185 000

Prosjektet ønsker å utforske potensiale ved å automatisere rutinemessige, regelstyrte arbeidsprosesser i kommunen. Dette understøtter kommunens mål om å være blant de beste kommunene på automatisering.

Status per 31. august 2017

Formålet med prosjektet er å ta i bruk ny teknologi som kan være med på å drive fram kvalitetsforbedring, forenkling og effektivisering av arbeidsprosessene på en rekke områder. Konkurransegrunnlag del I er sendt ut til i alt 9 potensielle leverandører med svarfrist 7. september 2017. Det er planlagt med kontraktsinngåelse og oppstart implementering i slutten av september. Innen utgangen av året skal en pilot være levert.


8. AktivBy, Redesign av grensesnitt, bevilgning kr 355 000

AktivBy er et elektronisk bestillings- og informasjonssystem for lån/leie av anlegg. Systemet har et stort forbedringspotensial når det gjelder brukervennlighet og tilgjengelighet for innbyggere på ulike digitale flater. Prosjektet gjelder redesign av sluttbrukerens grensesnitt for tjenesten AktivBy, og innebærer at AktivBy får et responsivt design slik at løsningen skal kunne brukes via mobil, nettbrett og pc, uten at det går utover brukeropplevelsen.

Status per 31. august 2017

Midlene har per 31. august 2017 ikke blitt disponert. Årsaken er at prosjektet har endret karakter og blitt mer omfattende. Prosjektet vil inngå i et nasjonalt prosjekt hvor Stavanger ønsker å ta en lederrolle. Det har imidlertid blitt utarbeidet et konkurransegrunnlag som etter planen skal sendes ut til 3 leverandører i løpet av september.


9. Test av nye nettsider for grupper med svake leseferdigheter, bevilgning kr 580 000

Stavanger kommune er i gang med å få utviklet nye nettsider. I prosjektmandatet defineres det at ny portal er universelt utformet og tilgjengelig for alle, har et klart og forståelig språk og at brukernes behov er viktige premisser i utvikling av løsning.

Som del av KS’ nasjonale program for klart språk i kommunesektoren, ønsker KS i programperioden (2015 – 2020) å gjennomføre et lettlestprosjekt – som et pilotprosjekt – for å imøtekomme behovene til befolkningsgrupper med svake leseferdigheter (leseferdighetsnivå 1 og 2).

Stavanger kommune har påtatt seg å være pilotkommune for dette prosjektet, som da vil være del av en større helhetlig universell utforming av Stavanger kommunes nettsider.

Status per 31. august 2017

Arbeidet med de nye nettsidene er i rute og lansering er planlagt til slutten av september. Testing av løsningen er derfor også godt i gang. Innovasjons- og utviklingsmidlene er brukt til utvikling av konsept for lettlest. I samarbeid med Netlife Research og NTB Arkitekst er det utviklet et konsept for design og utforming av sidemaler som skal ivareta behovet for å kunne vise innhold også i et lettlestformat. Konseptet har vi kalt Kort fortalt.

Det er bestilt og levert et tekstutvalg fra NTB Arkitekst som skal brukes i strukturert testing av løsningen.

Funka AB er engasjert som leverandør for testing. Testpersoner vil ha ulike typer av lesevansker og ulik grad av problemer. Utvalget dekker:

 • Lese- og skrivevansker (uansett diagnose)
 • Dysleksi
 • Lærevansker
 • Nevropsykiatriske funksjonsnedsettelser
 • Utviklingshemming
 • Barndomsdøve
 • Språk- og talevansker
 • Ervervede språkvansker
 • Annet morsmål enn norsk
 • Kontrollgrupper med personer som anser seg å være «gode» lesere

Testing foregår i disse dager og rapport vil foreligge i slutten av oktober.


10. App for oversettelse, bevilgning kr 100 000

Barneverntjenesten i Stavanger har ingen egen informasjonsbrosjyre eller informasjon på internett på andre språk enn på norsk. Ideen er å lage en web-basert applikasjon som kan brukes på alle smarttelefoner og nettbrett, med viktig informasjon, oversatt til de 15-20 viktigste fremmedspråkene i kommunen, der brukeren kan velge det språk de ønsker. Med denne appen kvalitetssikres den informasjonen som gis til fremmedspråklige familier, i og med at teksten er forhåndsoversatt.

Status per 31. august 2017

Det er dannet en prosjektgruppe med tre deltakere som har utarbeidet en skisse på innhold som appen skal inneholde. Selve tekstarbeidet er ikke påbegynt. Det er sendt henvendelse til tre leverandører og anbud har kommet inn. Leverandør skal velges i løpet av september. Prosjektet har enkelte kapasitetsutfordringer i gjennomføringen og vil muligens ta noe lenger tid enn planlagt.


11. Ernæringsprosjekt- videreføring av pilotprosjekt, bevilgning kr 385 500

Slåtthaug sykehjem er pilotsykehjem i den nasjonale tiltakspakken i ernæring i regi av Pasientsikkerhetsprogrammet. Prosjektet skal videreføre de tiltakene som er testet ut i piloten og sikre videre kompetanseheving blant de ansatte.

Det skal utarbeides en egen ernæringsstrategi for sykehjemmet. Ernæringsarbeidet består av et stort antall enkeltoppgaver som utføres av mange forskjellige personer hver dag. En overordnet ernæringsstrategi vil bidra til at oppgavene henger sammen.

Status per 31. august 2017

Ernæringsprosjektet er godt i gang på Slåtthaug sykehjem. Ernæringsstrategien er utviklet og diverse kompetansehevende tiltak er igangsatt. I samarbeid med Måltidets hus er arbeidet med å videreutvikle konsistenstilpasset mat kommet i gang.


12. Elektronisk kvalitetstavle – IKOS, bevilgning kr 190 000

Stavanger kommune deltar i læringsnettverk for mer helhetlige og koordinerte pasientforløp, som driftes av folkehelseinstituttet i samarbeid med KS. Utviklingsarbeidet har som mål å skape forløp som øker brukermedvirkningen, bedrer samhandling på tvers av behandlingsnivå, reduserer unødvendige innleggelser, tar i bruk måleverktøy for å dokumentere effekt av behandlingstiltak, implementere sjekklister som et verktøy i kvalitetsarbeidet samt styrke ledere og ansattes kompetanse på forbedringsarbeid.

Kvalitetstavler anbefales som et nyttig verktøy for å sikre tiltak i pasientforløpet. Dataprogrammet IKOS er utviklet for kommuner til kvalitetstavler.

Haugåstunet sykehjem som deltar i forbedringsteamet har allerede tatt i bruk kvalitetstavle på korttidsavdelingen. Både ledelsen og de ansatte har gode erfaringer med bruken av tavlen.

Status per 31. august 2017

Det har blitt gjennomført møte med IT og beredskapsavdelingen, samt dialog med innkjøp knyttet til utprøving og innstallering av program for elektronisk kvalitetstavle. Det vil bli inngått avtale med leverandør av programmet IKOS for en pilotering. Det vil bli kjøpt inn en smartboard til avdelingen til visning av programmet på skjerm i tavlemøter.


13. Musikkterapi – Bo og aktivitet psykisk helse, bevilgning kr 430 000

Prosjektet dreier seg om musikkterapi som oppsøkende behandling i bofellesskap for personer med alvorlige psykiske og/eller rusproblematikk. Det vil opprettes et kommunalt tilbud om musikkterapi for brukergruppen, gjennom opprettelse av en 60 % stilling for musikkterapeut i tillegg til innkjøp av utstyr og musikkinstrumenter.

Musikkterapiprosjektet ved bo og aktivitet psykisk helse vektlegger musikkterapi som oppsøkende behandling og bygger på et tilfriskningsperspektiv. Målet er økt tilfriskning og reduksjon av omsorgsbehov.

Status per 31. august 2017

Midlene har så langt blitt brukt til lønnsutgifter til musikkterapeut i 60 % stilling fra 18. april til 31. august 2017. Musikkterapeut startet med å etablere kontakt med ulike bofellesskap (personal og beboere) for å planlegge implementering av tilbudet. Det ble i tillegg utviklet en brosjyre for å informere beboere om tilbudet. Tilbudet, som kalles Musikkverksted, er nå etablert på faste dager i åtte ulike bofellesskapene. Per 31. august 2017 benytter 20-25 deltakere seg av tilbudet. Musikkverkstedet har hatt flere positive effekter på langt. I neste fase kan det være aktuelt med en spørreundersøkelse for å måle tilfredshet ved tilbudet og opplevd nytteverdi. Det er også en målsetning å søke et samarbeid med spesialisthelsetjenesten og eksisterende kulturtilbud innen primærhelsetjenesten og i lokalsamfunnet.


14. Adgangssystem på Metropolis, bevilgning kr 250 000

Stavanger kommunes kulturhus for unge – Metropolis ønsker i større grad å åpne sine dører for ungdom. For å få det til er det nødvendig med et utvidet adgangssystem. Ved bruk av tilgangsbegrensede rom kan bruken styres ut fra den enkelte brukers kompetansenivå. Brukerne må være godkjente, godta en enkel kontrakt og ha gjennomgått kurs for å kunne benytte seg av deler av tjenesten.

Status per 31. august 2017

Metropolis ønsker at dørene skal kunne åpnes ved hjelp av en app som installeres på mobiltelefon. Grunnet utfordringer med leveranse av ønsket mobiltelefon-løsning fra leverandøren av adgangssystemet er prosjektet forsinket.

15.2 Tverrgående satsinger

Det er i Handlings- og økonomiplanen for 2017 – 2020 skissert tre tverrgående satsinger som beskrives som nøkler til å oppnå en målsetting om langsiktig omstilling:

 • Forenkling, forbedring og effektivisering
 • Digitalisering og smartby
 • Innbyggerinvolvering og samskaping

Det ble satt av totalt kr 13 mill. til formålet, hvorav kr 6 mill. var til tverrgående satsinger og kr 7 mill. til smartbyprosjektet. I tillegg ble det avsatt kr 10 mill. til smartbyprosjekter av investeringskarakter. Sistnevnte omtales i sakens kap. 12 HØP – oppfølging.

Veikartet for videreutvikling av smartbyen Stavanger er vedtatt og under gjennomføring. Organisasjonen er etablert, smartbysjef og første medarbeider er ansattFormannskapet bevilget i sak 103/17kr 1,48 mill. til ulike smartbyprosjekter.

Smartbyen Stavanger skal realiseres og gjennomføres i samhandling med blant andre næringsliv og innbyggere. I september er Stavanger vertskapsby for Nordic Edge Expo, som er Nordens største møteplass for bedrifter, kunnskapssektoren og for offentlige aktører. Stavanger kommune bruker møteplassen aktivt både i form av programbidrag, deltakelse, utstilling samt en rekke møter. Stavanger kommune er en av initiativtakerne til Nettverk av smarte byer i Norge, som møtes under Nordic Edge, samt et felles nordisk nettverk av smarte byer som planlegger første møte under Nordic Edge 2017.

Stavanger kommune, Innovasjon Norge, Direktoratet for forvalting og IKT (Difi) og Leverandørutviklingsprogrammet gjennomfører Norges første innovasjonspartnerskap knyttet til utvikling av nye varer og/eller tjenester innen helseområdet. Prosjektet er 2-årig og startet opp 01.01.17 og involverer mange ansatte, både i prosessene og i ledelse av prosjektet Innovasjonspartnerskap er en ny anskaffelsesprosedyre som skal legge til rette for økt nytenkning og innovasjon der oppdragsgiver og leverandørmarkedet i større grad enn tidligere kan samarbeide med å utvikle en løsning på varer eller tjenester som ikke finnes i markedet fra før. Etter endt utvikling kan oppdragsgiver velge å kjøpe løsningen uten å gå veien om konkurranse først. Prosedyren legger til rette for et nært samarbeid mellom Stavanger kommune og leverandører/forsknings- og utviklingsmiljøer. Formålet med innovasjonspartnerskap er å ta frem helt nye løsninger for å løse et spesifikt behov. Prosessen er delt inn i fem faser; behov, markedsdialog, konkurranse, utvikling av nye løsninger og kjøp. Prosjektet har gjennomført fase 1 Behov og fase 2 Markedsdialog. Fase 3 Konkurranse er i gang og vil bli gjennomført i løpet av 2017. Rådmannen har prioritert ressurser til gjennomføringen av dette prosjektet som også har stor grad av ekstern finansiering.

Rådmannen arbeider forøvrig fortløpende med forenklende, forbedrende og effektiviserende tiltak i hele organisasjonen. Det tas stadig i bruk flere digitale verktøy. Eiendomsarkivet er nå ferdig digitalisert, jf. 15.1 pkt. 1, og det tas i bruk flere digitale opplæringsverktøy.

I ny hovedmodell er det overordnede systematiske og langsiktige arbeidet med innovasjon og digitalisering plassert. Rådmannen har igangsatt et arbeidet for å tydeliggjøre, bygge kompetanse og få enda mer kraft i innovasjons og digitaliseringsarbeidet i ny hovedmodell.

Mye av satsningen på dette området har til nå ligget kostnadsmessig innenfor de eksisterende budsjettrammer: Flere prosjekter har søkt og fått eksterne finansiering og enkelte igangsatte prosjekter vil få ressurspådrag i slutten av 2017 og over i 2018, slik at det forventes ubrukte midler ved utgangen av året tilsvarende kr 9 mill. Rådmannen foreslår for inneværende år å omdisponere disse midlene til andre formål, jfr. rådmannens forslag til budsjettjusteringer.

15.3 Omstilling og effektivisering

Det ble i HØP 2017 – 2020 vedtatt generelle omstillings- og effektiviseringstiltak i størrelsesorden kr 15 mill. I BS 74/17 Tertialrapportering per 30.04.2017 ble innsparingstiltak tilsvarende kr 3,5 mill. konkretisert.

Etableringen av ny hovedmodell, prosjektet Nye Stavanger, støtte til omstillingsprosjektene i organisasjonen, etablering smartby og store innovasjonsprosjekter har vært arbeidskrevende for rådmannen og de sentrale staber. Flere av disse prosjektene vil gi gevinster på lengre sikt og har ikke konkrete uttak av økonomisk gevinst i 2017.

Det er for øvrig stort oppmerksomhet i hele organisasjonen på å forbedre arbeidsprosessene, ofte gjennom digitalisering av arbeidsprosesser. Det er utstrakt bruk av ekstern finansiering tilknyttet særskilte prosjekter. SK- regnskap er i samarbeid med IT avdelingen i gang med et robotprosjekt (ROBin) som omtales under 15.1 pkt. 7.

Rådmannen foreslår å finne dekning for det uløste innsparingskravet tilsvarende kr 11,5 mill. jf. Rådmannens forslag til budsjettjusteringer.

15.4 Vekstfondet

Stavanger kommune satt av kr 40 mill. til et Vekstfond, som skal bidra til å utvikle smartbyen, bidra til næringsutvikling og skape arbeidsplasser. Det er et utstrakt samarbeid med grunder- og oppskaleringsmiljøer som strekker seg ut over økonomiske tilskudd. Tilskuddene er eksempelvis til Skape, Connect Vest, Elefanten, Valide Invest og Creator Makerspace. I samarbeidet med næringslivet, ser kommunen et økt behov for å samarbeide med klynger av bedrifter, heller enn enkeltbedrifter.

Ved behandlingen av handlings- og økonomiplan 2016-2019 (sak 217/15) la bystyret til grunn at det skulle avsettes kr 40 mill. over en periode på to år som startkapital i et Vekstfond. Avsetningen skulle finansieres av ekstraordinært utbytte fra Forus Næringspark AS (FNP). I handlings- og økonomiplan 2016-2019 var imidlertid kr 3,5 mill. av forventet utbytte fra FNP allerede disponert til generell finansiering av kommunens virksomhet. Stavanger kommune har i 2. tertial 2017 mottatt siste andel av et samlet utbytte på kr 40 mill. fra FNP. Det foreslås i den sammenheng at det avsettes kr 3,5 mill. til Vekstfondet, slik at fondet har hatt en samlet ramme på kr 40 mill. i tråd med bystyrets intensjon.

Denne siden ble sist oppdatert 24. september, 15:27.