Rådmannens vurdering

Rådmannen gir her med bakgrunn i denne saken noen oppsummerende refleksjoner knyttet opp mot vedtatt handlings- og økonomiplan 2017 – 2020; Omstilling for fremtiden.

Fortsatt lav økonomisk vekst

Det fremkommer i denne saken at skatteveksten fremdeles er lav i Stavanger. For 2017 er det mye som tyder på at veksten i landet forøvrig blir av stor og positiv betydning for sluttresultatet når de frie inntektene i Stavanger skal måles opp mot budsjettert nivå. Arbeidsledigheten er noe synkende men fremdeles på et for høyt nivå.

Langsiktig omstillingsbehov

Det er igangsatt et målrettet arbeid tilknyttet de i handlings og økonomiplanen skisserte tverrgående satsingene. I lys av disse er det tre forhold som vil være helt avgjørende for å lykkes som «smart by»:

  1. Endringene må ta utgangspunkt i reelle behov – ikke hvilke løsninger som er tilgjengelig.
  2. Vi må akseptere at vi i stadig større grad endres utenfra og inn – ikke innenfra og ut
  3. Det vi skaper av løsninger som svar på behovene må være innbyggerorienterte. Det er innbyggernes behov vi skal finne løsningene på, ikke myndighetenes behov.

Disse tre punktene vil etter rådmannens syn gjelde som kjøreregler ikke bare i forhold til å lykkes som «smart by», men som generelle kjøreregler for fremtidig utvikling av Stavanger kommune.

Omdisponeringer i driftsbudsjettet

Det fremkommer svært tydelig i denne saken at det er innbyggernes behov som kommer til uttrykk i presenterte prognoser tilknyttet tjenesteområdene. Da ikke relatert til smartby-løsninger, men til grunnleggende behov for tjenester. Kostnadsveksten og budsjettavvikene tilhørende brukerstyrt personlig assistent, avlastningstiltak, sosialhjelp og klientutgifter barnevern er alle lovfestede rettigheter til brukere med helt tydelige behov for kommunens tjenester. Det er liten grunn til å tro at ytterligere effektiviseringstiltak tilknyttet disse utgiftene vil kunne få effekt for inneværende år. Rådmannen foreslår derfor i denne saken å omdisponere driftsbudsjettet, og har funnet dekning for store deler av denne kostnadsveksten. Omdisponeringene handler stort sett om avsatte midler til bosetting av flyktninger, som jo er midlertidige midler for 2017. Det er dermed ikke en varighet i denne omdisponeringen, men rådmannen vil komme tilbake til dette i forslag til Handlings- og økonomiplan for 2018 – 2021.

Sett bort i fra de nevnte områdene er det slik at de aller fleste virksomhetene leverer et resultat per 31.08 innenfor tildelt budsjettramme. Det vitner om at det vedtatte effektiviseringskravet på 0,8 % har latt seg gjennomføre og at det er god økonomistyring i organisasjonen

 

 

Rådmannens forslag til budsjettjustering - drift

Rådmannen foreslår i denne saken budsjettjusteringer på drift i størrelsesorden kr 171 mill.

  Merutgift / mindreinntekt Mindreutgift / merinntekt
Felles inntekter og utgifter  
Reduserte skatteinntekter63 0000
Redusert inntektsutjevning 62 800
Økt rammetilskudd 200
Eiendomsskatt - nedjustering av inntektsnivå6 000 
Prosjektskjønnsmidler tildeles omsøkte prosjekt500500
Formannskapets reservekonto BS 74/171 250 
Lyse AS, disponering av frikraft 1 100
Kompensasjonsordninger fra Husbanken - redusert gjennomsnittsrente500 
Lønnsreserven 10 000
Delsum felles inntekter og utgifter71 25074 600
   
Finans  
Finans - netto realisert gevinst per 2. tertial 7 400
SF Kino Stavanger/Sandnes AS - økt utbytte  1 400
Konsernkonto - økte renteinntekter 6 500
Reduserte netto finansutgifter 3 100
Reduserte konserninterne renteinntekter3 000 
Reduserte avdragsutgifter - lavere låneopptak 5 400
Delsum finans3 00023 800
   
Tjenesteområdene  
Tilskudd til idrettslag, sak KO 71/17 endret utbetalingspraksis1 400 
Husleie Kvernevik bydelshus - samlefaktura fra 2014 - 20161 200 
Lisenskostnader - IT avdelingen3 700 
Kompensasjon pedagogtetthet i private og kommunale barnehage fra 01.08.20175 300 
Reguleringspremie KLP - private sykehjem3 000 
Sosialhjelp14 000 
BPA og avlastning17 000 
Klientutgifter barnevern8 000 
Rehabiliteringsseksjonen600 
Bruk av avsatte midler til bosetting av flyktninger - HØP linje 48 33 850
Mindreforbruk, rusomsorg i institusjon 2 000
Merinntekter Idrett; Nye gamlingen 2 500
Stavanger Eiendom - ubrukte vedlikeholdsmidler 6 000
Ressurskrevende tjenester, refusjonsinntekter 4 500
Delsum tjenesteområdene54 20048 850
   
Omstilling og tverrgående satsinger  
Ubrukte midler tverrgående satsinger og smartby 9 000
Fra ansettelsesstopp til langsiktig omstilling og effektivisering11 500 
Delsum omstilling og tverrgående satsinger 11 500 9 000
   
Overføring fra drift til investering  
Back up løsning, IT 3 000  
Teknisk overføring fra drift til investering, anskaffelse av back up løsning, IT 3 000
Stavanger idrettshall-delfinansiering med vedlikeholdsmidler 4 000  
Teknisk overføring, Stavanger idrettshall-delfinansiering med vedlikeholdsmidler 4 000
IKT-midler, Chrome book skoler 7 800  
Teknisk overføring fra drift til investering, Chrome book skoler 7 800
Teknisk overføring fra drift til investering, reduksjon i konserninterne avdrag 5 400  
Delsum overføring fra drift til investering 20 200 14 800
   
Fondsavsetning og fondsbruk  
Avsetning til Vekstfondet3 500 
Avsetning netto realiserte gevinster finans per 2. tertial7 400 
Delsum fondsavsetninger og bruk10 9000
   
SUM budsjettjusteringer 171 050 171 050
  0
Last ned tabelldata (Excel)

2.3 Rådmannens forslag til budsjettjustering - investering

Rådmannen foreslår i denne saken budsjettjusteringer på investering i størrelsesorden kr 244 700 mill.

Kostnadsendringer/nye prosjekterMerutgift/mindreinntektMindreutgift/merinntekt
Mulighetsstudie, rådhuset2 000-
Kulverten over motorveien2 000-
Vann og avløp6 000-
Nødnett-telefoner, levekår250-
Lassaveien bofellskap- ombygging 4 boliger-2 600
Digitalisiering av byarkivet1 080-
Oppgradering av signalanlegg Boganes sykehjem-500
Møteplassen Vardeneset idrettspark500-
Skeiehagen friområde150-
Forlik- avlysning av anbudskonkurranse570-
Gausel modulbygg-11 000
Godeset modulbygg-11 000
Kapitalforhøyelse i Stavanger Sentrum AS (STAS)600-
Anskaffelse og montering av Web-tv til bystyresalen og formanskapssalen600-
Omdisponering av statlige tiltaksmidler-kongsgata-2 500
Omdisponering av statlige tiltaksmidler-rehabilitering av kaier2 500-
Sum16 25027 600
Overføringer mellom drift og investeringer  
Back up løsning, IT3 000-
Teknisk overføring fra drift til investering, anskaffelse av back up løsning, IT-3 000
Stavanger idrettshall - delfinansiering med vedlikeholdsmidler4 000-
Teknisk overføring, Stavanger idrettshall - delfinansiering med vedlikeholdsmidler-4 000
IKT-midler, Chrome book skoler7 800-
Teknisk overføring fra drift til investering, IKT-midler, Chrome book skoler-7 800
Sum14 80014 800
Tekniske budsjettjusteringer som følge av prosjektenes finansielle fremdrift  
Kulverten over motorveien-52 000
Haugåsveien 26/28-20 000
Selveiede boliger i bofelleskap-14 500
Lervig sykehjem-26 500
Trafikksikring Jåtten -4 500
Austre Åmøy, gang/sykkelvei -5 000
Sentrum-3 000
Gatelys-2 000
Oddahagen-12 700
Hundvåg skole, rehabilitering inkludert bydelskulturskole (ferdig 2018)-17 500
Kannik skole, utvidelse (ferdig 2018)4 000-
Idrettshall ved Madlamarkskole-4 500
Barnehagen Tasta (ferdig i 2019)-11 500
Tastavarden barnehage, avdeling Smiene, 5 avd.(ferdig i 2020)3 000-
Hetlandshallen4 500-
Områdeløft Hillevåg-500
Cricketbane tilrettelegging, interkommunal-2 700
Vålandsbassengene-20 000
Arealanskaffelse til offentlig formål på Storhaug25 600-
Avsetting på ubundne investeringsfond68 550-
Sum105 650196 900
Sum investeringsutgifter136 700239 300
Finansiering  
Justering av forventet tidspunkt for salgsinntekter40 000-
Endret forventet tidspunkt for utbetaling av spillermidler (Kvernevik og Hundvåg svømmehall)36 600-
Endret forventet tidspunkt for utbetaling av refusjon fra EU, Trinagulum6 000-
Endret forventet tidspunkt for utbetaling av tilskudd fra Husbanken, (Oddahagen og Kari Trestakkv)20 000-
Reduksjon i konserninterne avdrag5 400-
Overføring fra drift til investering pga reduksjon i konserninterne avdrag-5 400
Sum finansiering108 0005 400
Sum budsjettjusteringer244 700244 700
Rådmannens forslag til budsjettjustering, investering - tall i hele tusen
Last ned tabelldata (Excel)

 

Denne siden ble sist oppdatert 25. september, 11:45.