3.1 Oppsummert avviksprognoser

Lavere lokal skatteinngang oppveies av redusert inntektsutjevning grunnet økt nasjonal skattevekst enn tidligere anslått. Effekten i de frie inntekter blir således null i oppdaterte anslag og i rådmannens tilrådning.

Lokalt tilsier foreløpige ligningstall for 2016 lavere restskatter og marginoppgjør til kommunen, i tillegg til at sysselsettingen og lønnsutviklingen er lavere enn forutsatt for ett år tilbake. En fortsatt stor usikkerhet i tallene og utviklingen framover medfører at kommunen må være forberedt på en enda lavere lokal vekst. Nasjonal vekst vil motvirke dette ytterligere dersom dagens utvikling fortsetter.

Økt skatteanslag for øvrige kommuner i Norge til 2,15 % samtidig som lokal skattevekst nedjusteres med kr 63 mill. til -2,8%, medfører en redusert inntektsutjevning på om lag kr 63 mill. for Stavanger kommune.

Stavanger kommune,
endringer i frie inntekter,
forslag til 2. tertial
RegnskapJustert budsjett
per 1. tertial
Prognose
lokalt forslag
Prognose-avvikForslag til
budsjettendring
(hele tusen kroner)20162017201720172017
Skatt -5 058 582-4 980 000-4 917 00063 00063 000
      
Rammetilskudd inkl inntektsutjevn.     
Rammetilskudd -2 640 646-2 757 200-2 757 400-200-200
Inntektsutjevning797 195744 000681 200-62 800-62 800
Prosjektskjønn-6500-500-500-500
Delsum-1 844 101-2 013 200-2 076 700-63 500-63 500
      
Sum frie inntekter-6 902 683-6 993 200-6 993 700-500-500
Sum endring i prosent av regnskap 2016 1,3 %1,3 %  
Tabell 1 – Oversikt over vedtatt budsjett for frie inntekter, effekt av lokale anslag og tilhørende forslag til budsjettendringer
Last ned tabelldata (Excel)

 

3.2 Frie inntekter (skatt og rammetilskudd)

Skatteinngangen

Etter andre tertial 2017 er akkumulert skatteinngang kr 78,9 mill. (-2,5 %) lavere enn tilsvarende periode i 2016 for Stavanger kommune og kr 48,3 mill. lavere enn periodisert budsjett. Budsjettert årsvekst for Stavanger fra 2016 til 2017 utgjør -1,6 % med bakgrunn i engangsinntektene fra skatt på utbytte i 2016 som ikke videreføres i 2017.

Oversikt over hvordan skatteveksten utvikler seg sammenlignet med periodisert budsjett for Stavanger framkommer i figur 1.

Figur 1 Skattevekst hittil i år for Stavanger kommune sammenlignet med akkumulert vekst i periodisert budsjett.

Forskuddstrekket (av løpende ytelser mv.) utgjør 88 % av all skatteinngang per utgangen av august og viser en akkumulert vekst på kr 4,8 mill. (+0,2 %).

Forskuddsskatten er kr 81,9 mill. lavere enn tilsvarende periode i fjor (jf. fjorårets skatt på ekstra utbytter som ikke ga grunnlag for en permanent vekst).

Restanser er kr 1,7 mill. lavere hittil i år.

August er en liten skattemåned og månedens skatteinngang består i hovedsak av innbetaling av restskatter, primært for ligningsåret 2016. Lavere restanseinngang står for kr 4,8 mill. av nedgangen i august og er tidligere varslet til formannskapet i Stavanger.

MånedFaktisk skatteinngang
per måned
Opprinnelig budsjettert
skatteinngang per måned
Differanse mellom
faktisk skatteinngang
og justert budsjett
Prosentvis akkumulert
vekst Stavanger fra 2016 til 2017
Prosentvis akkumulert
vekst landet fra 2016 til 2017
Januar-605,5-620,014,52,2 %9,6 %
Februar0,0-5,05,01,7 %9,7 %
Mars-873,5-860,0-13,51,4 %6,9 %
April-14,5-23,08,50,8 %6,3 %
Mai-959,9-980,020,1-3,1 %3,8 %
Juni-28,3-30,01,7-3,1 %3,6 %
Juli-547,4-565,017,6-2,4 %3,8 %
August-75,5-70,0-5,5-2,5 %3,9 %
September -860,0   
Oktober -37,0   
November -900,0   
Desember -30,0   
Sum / akkumulert-3 104,7-4 980,048,3  
Tabell 2 – Skatteinngangen i Stavanger 2017 (i hele millioner kroner og prosentvis vekst)
Last ned tabelldata (Excel)

Veksten i Stavanger er fortsatt vesentlig lavere enn veksten samlet for kommunene så langt i år. Foreløpige tall viser en nasjonal vekst på ca. 3,9 % sammenlignet med samme periode i fjor og hvor veksten på ca. 5 % i forskuddstrekk bidrar betydelig. Svingningene i veksten i første tertial skyldes endret kommunalt skattøre fra 2016 (innbetaling av siste termin skjer i januar året etter) mens den jevne veksten i 2. tertial har tatt inn over seg de ekstra merinntektene som kom i mai 2016 (tilleggsforskudd). Årsveksten for kommunene er justert fra 1,5 % ned til 1,0 % i RNB 2017 og gir signaler om at ytterligere korreksjoner vil kunne komme.

Utviklingen er illustrert i figur 2.


Figur 2 Skattevekst hittil i år for Stavanger og landet satt opp mot budsjettert årsvekst for Stavanger og landet.

Foreløpig ligger akkumulert skattevekst i ASSS-kommunene i intervallet -2,5 % til +6,6 %. Stavanger har fortsatt lavest og negativ vekst, etterfulgt av Sandnes. Våre nabokommuner erfarer også negativ vekst fra 2016, hvorav nivået i Sola de siste månedene har vært rundt -5 %.

KommuneProsentvis vekst per 2.tertial 2016-2017
ASSS-kommunene: 
Fredrikstad4,7 %
Bærum5,2 %
Oslo6,4 %
Drammen5,5 %
Kristiansand1,5 %
Sandnes-1,1 %
Stavanger-2,5 %
Bergen0,7 %
Trondheim5,9 %
Tromsø6,6 %
Nabokommuner: 
0,4 %
Klepp-1,9 %
Time-0,6 %
Sola-5,0 %
Randaberg-4,2 %
Tabell 3 – Akkumulert skatteinngang ASSS-kommunene og nabokommuner (i hele millioner kroner)
Last ned tabelldata (Excel)

Innbyggerveksten i Stavanger var kun 0,1 % i 2016 og er 0,1 % etter første halvår i år. Dette bidrar lite til skattevekst i årene framover. Til sammenligning var innbyggerveksten i landet 0,9 % i fjor og 0,4 % i første halvår i år.

Arbeidsledigheten i prosent av sysselsettingen har vært fallende i første halvår, med en foreløpig utflating rundt sommermånedene. Den lille oppgangen i juli 2017 er nå jevnet ut. Færre nye blir ledige samtidig som flere blir langtidsledige. Stavanger kommune har ved utgangen av august 4,3 % arbeidsledige, Rogaland har 3,8 %, mens landet samlet har 2,7 % arbeidsledighet. Nivåene lokalt er betydelig lavere enn for ett år siden, jf. utviklingen i figur 3. I Rogaland har Sola kommune nå den høyeste ledigheten (4,6 %), etterfulgt av Sandnes (4,4 %).


Figur 3 Utvikling i arbeidsledigheten for Stavanger og landet. Kilde: NAV.

Utviklingen i innbetalt arbeidsgiveravgift på pliktig grunnlag viser en reduksjon på 8,1 % i Stavanger etter fire innbetalingsterminer (per august) i år. Samme mønster følger våre nabokommuner, mens landet ligger på +2,8 % vekst. Veksten for Stavanger utgjør det laveste nivå sett i et fem års perspektiv.

Firma med hovedkontor i Stavanger rapporterer inn lavere lønnsgrunnlag og dermed også lavere forskuddstrekk. Blant de største firmaene innen olje og energi er det et like markant fall hittil i år som det var for ett år tilbake, mens offentlige virksomheter viser en jevn stigning og mer i tråd med lønnsvekst, uten at disse klarer fullt ut å kompensere øvrig bortfall.

Figur 4 Prosentvis endring i innbetalt arbeidsgiveravgift til Stavanger kommune, nabokommuner og landet. Kilde: Kemner.

Prognose og vurdering av skatteutviklingen 2017

Prognoser om skatteutvikling for kommunene samlet

Per august er skatteveksten for kommunene (3,9 %) høyere enn nivået på 1,0 % som regjeringen la til grunn i revidert nasjonalbudsjett i mai. I RNB 2017 ble anslaget for skatteinngangen til kommunene i Norge redusert med kr 0,7 mrd. grunnet skattelettelser og i all hovedsak lavere lønnsvekst (fra 2,7 % til 2,4 %) og lavere sysselsettingsvekst i 2016 enn forutsatt (ned 0,5 prosentpoeng til 65,6 % for landet).

Veksten i arbeidsgiveravgift er på 2,8 % etter august og bygger opp om en samlet vekst i lønnsgrunnlag i Norge. Veksten i forskuddstrekket er imidlertid på 5 % for kommunene samlet per august. Forskuddstrekket på årets ytelser tar utgangspunkt i årets skatte- og justeringsregler basert på økonomiske forhold i den personlige 2015-ligningen, med mindre skattyter har justert sitt skattekort for blant annet lavere utbytteuttak i 2017 eller andre lønns-/formuesforhold. Dermed kan dette medføre en inntektsforskuttering i år mot økte utbetalinger av til gode skatt neste år når ligningen for 2017 gjøres opp.

Analyser av avsatt margin og foreløpige ligningstall viser en lavere utnyttelsesgrad av margin per utgangen av august i år enn i fjor samlet for landet. Dette vil foreløpig tilsi et bedre marginoppgjør for kommunene i november. Foreløpig ligger det an til lavere restskatter, hvilket trekker motsatt vei.

Økt skatteanslag for kommunesektoren er nylig signalisert fra sentralt hold. Oppdaterte statlige skatteprognoser for kommunene kommer først i forslag til statsbudsjett 2017 som legges fram i 12. oktober. I påvente av disse er det mye som taler for å oppjustere nasjonale anslag. I det videre prognosearbeidet legger rådmannen til grunn en årsvekst på 2,15 % samlet for landets kommuner, samtidig som forventningene om vekst neste år nedjusteres.

Prognoser om lokal skatteutvikling

Rådmannen la i fjor høst adskillig lavere vekstimpulser til grunn i det lokale skatteanslaget enn det som ble lagt i det nasjonale skatteanslaget. Flere momenter taler for en ytterligere nedjustering av lokalt skatteanslag selv om det fortsatt rår usikkerhet hvor sterkt disse momentene påvirker årets inngang.

Selv om arbeidsledigheten har blitt lavere i Stavanger og regionen enn for ett år siden, rapporteres det inn lavere lønnsgrunnlag og dermed også lavere forskuddstrekk fra firma i Stavanger kommune. Tilsvarende gjelder våre nabokommuner. Justert for skattyters bosted gir dette en viss effekt på kommunens skatteinngang. Veksten i forskuddstrekket i Stavanger kommune er om lag 5 prosentpoeng lavere enn resten av landet per andre tertial. Endret demografi og lav innbyggervekst i Stavanger de siste årene forsterker dette bildet.

Etter første utlegg av skatteoppgjør for 2016 viser landsgjennomsnittet 6-7 % lavere restskatter, sammenlignet med 25 % lavere restskatter for Stavanger. Dette vil bidra til et relativt sterkere fall i skatteinngangen lokalt sammenlignet med nasjonalt.

Per utgangen av august har Stavanger brukt om lag 81 % av marginavsetningen til tilbakebetaling av til gode-skatt – sammenlignet med 72-75 % siste to år. Dette signaliserer et lavere marginoppgjør i november, anslagsvis kr 40 mill. dersom 95 % av marginen benyttes.

Endring i restskatter og margin vil sannsynligvis gi ytterligere forsterkende effekter inn i fordelingsoppgjørene som også kommer i november. Rundt disse forhold rår det betydelig usikkerhet inntil tallene foreligger.

Den lave veksten i forskuddstrekket for inneværende år i tillegg til effektene av de foreløpige ligningstallene for 2016 gjør at rådmannen tilrår å nedjustere skatteanslaget til -2,8 % for 2017.

Inntektsutjevningen – når Norge går betydelig bedre enn Stavanger – justerer noe av dette.

Dette betyr at skatt per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet reduseres fra 130,3 % til 127,3 % for Stavanger i 2017.

Inntektsutjevningen

Inntektsutjevningen er avhengig av både skatteinngangen lokalt og nasjonalt, samt innbyggertall.

Inntektsutjevningen fungerer som en fordelingsmekanisme primært fra skatteintensive kommuner til mindre skatteintensive kommuner. Det betyr også at når nasjonal skattevekst settes høyere enn tidligere mens lokal skattevekst reduseres, vil inntektsutjevningen motvirke noe av den lokale skattereduksjonen. Endelig inntektsutjevning er først kjent i slutten av januar året etter skatteåret, basert på endelig skatteinngang nasjonalt og lokalt.

Oppdaterte prognoser medfører at inntektsutjevningen reduseres med kr 62,8 mill. når den lokale skatteveksten nedjusteres med kr 63 mill. og forventningene om skattevekst for resten av landet økes fra 1,0 % til 2,15 %.

Det vil alltid være usikkerhet i anslagene. Eventuelle mer eller mindre frie inntekter kan føres eller ses opp mot midler på disposisjonsfond for å redusere økonomisk risiko og tilfeldige tidsforskyvninger mellom regnskapsårene.

Rammetilskudd

Revidert nasjonalbudsjett ble i all hovedsak innarbeidet i budsjettjusteringene per første tertial. Mindre justeringer tilsier kr 0,2 mill. i økt rammetilskudd for Stavanger kommune i 2017.

Tilsagn om skjønnstilskudd på til sammen kr 0,5 mill. er i tillegg mottatt til de to prosjektene Beboerlystfase 2 – samskapingshus og til Digital plattform for frivillighet. Rådmannen foreslår budsjettjustering av merinntekter sentralt og tilsvarende merkostnader på aktuelle ansvar.

To andre prosjektsøknader, Samordnet regional digitalisering og Digisos¹, blir vurdert på nytt i andre tildelingsrunde nå i høst. Begge prosjektene innebærer betydelig samarbeid med andre instanser og kommuner, samt en tilføring av friske midler, for å kunne gjennomføres.

Utover dette jobber KS aktivt med å etablere en finansieringsordning for kommunale digitaliseringsprosjekter hvor staten har tatt initiativet, jf. tiltak i RNB 2017. Invitasjon om deltakelse er nylig mottatt med en oppfordring om å bidra med kr 20 per innbygger, dvs. om lag kr 2,66 mill. for Stavanger kommune. Rådmannen tilrår en slik deltakelse og foreslår at tilskuddet finansieres innenfor eksisterende rammer.

Eiendomsskatt

Siste termin for eiendomsskatt er fakturert per andre tertial. Anslaget for årets eiendomsskatteinntekter er kr 6 mill. lavere for 2017 enn budsjettert. Bystyret vedtok en lavere kontorjustering av takstgrunnlagene enn det som lå til grunn i rådmannens forslag. Sammen med enkelte oppryddingssaker og et lavt antall nye ferdigstilte boenheter endres budsjettforutsetningene og gir et lavere inntektsnivå for 2017. Rådmannen foreslår å justere budsjettet tilsvarende.

 


¹Digitalisering av sosialsystemer er et statlig initiert prosjekt for en helhetlig digitalisering mellom statlige og kommunale NAV-systemer og samtidig skape effektive og kvalitative arbeids- og kommunikasjonsformer med brukerne og mellom forvaltningsnivåene.

 

 

Denne siden ble sist oppdatert 25. september, 12:12.