7.1 Hovedoversikt

Ved utgangen av august viser investeringsregnskapet eksklusive finanstransaksjoner et forbruk på kr 532 mill. Det utgjør 38 prosent av årets budsjetterte brutto investeringsutgifter som etter budsjettjusteringene i 1. tertial er på totalt kr 1,4 mrd. Det er mottatt 45 prosent av årets budsjetterte investeringsinntekter som er på totalt kr 462 mill. Her inngår blant annet momskompensasjon samt overføring av vedlikeholdstilskudd fra Staten. Korrigert for mottatte investeringsinntekter på kr 209 mill. og finansieringstransaksjonene (avdrag og utlån Startlån) på kr 242 mill. er netto finansieringsbehov på kr 566 mill. per 2. tertial 2017. Det utgjør 38 prosent av det totale finansieringsbudsjettet for 2017. Tabellen under viser investeringsinntekter, utgifter og finanstransaksjoner samt finansiering av dem per 31. august. 2017.

 Regnskap per 31.08Justert budsjettForbruk i %
Investeringsinntekter208 898461 86745 %
Investeringsutgifter532 7601 415 42838 %
Finanstransaksjoner241 763553 23044 %
Finansieringsbehov565 6251 506 79138 %
    
Finansiert slik:   
Bruk av lån229 7831 055 88122 %
Mottatte avdrag på utlån122 688156 95478 %
Overført fra driftsregnskapet100 947155 90165 %
Bruk av bundne og ubundne investeringsfond112 133138 05581 %
Sum finansiering565 5511 506 79138 %
Udekket/udisponert-74- 
Tabell 1, hovedoversikter investeringer per 31.08.2017 - tall i hele tusen
Last ned tabelldata (Excel)

7.2 Salgsinntekter

Budsjetterte salgsinntekter i 2017 er på totalt kr 135 mill. Per 31. august er det mottatt salgsinntekter på kr 12,7 mill. knyttet til blant annet salg av eiendom til Kalhammeren boligutvikling AS, Gamle Forusvei, deler av Felt B1, felles uteområdet F2 og snipper. Oppgjøret for Norges bank bygget på kr 80 mill. forventes mottatt i løpet av høsten 2017.

Det er i tillegg inngått enighet om salg av utenriksterminalen til Stavangerregionen Havn IKS til kr 32 mill. med forbehold om at partene blir enige om avtalevilkår som skal ligge til grunn for overdragelsen. Overtakelsestidspunktet er ikke endelig avklart. Forhandlinger om salg av parkeringsanlegget ved Olav Kyrresgate23 er også nylig gjennomført, og nettogevinsten for dette salget utgjør kr 22 mill. Salgsinntektene for disse eiendommene vil imidlertid ikke fremkomme i regnskapet for 2017.

Tjensvolltorget er også budsjettert solgt i år, men denne eiendom forventes solgt først i 2019.

Det arbeides kontinuerlig og aktivt med å nå de budsjetterte salgsinntektene, men det må beregnes en del usikkerhet knyttet til tidspunkt for salg og antatt salgsbeløp til enkelte av eiendommene. På grunn av nevnte forskyvning i salgstidspunkt, foreslår rådmannen å redusere årets budsjett for salg av eiendom med kr 40 mill., fra kr 135 mill. til kr 95 mill.

7.3 Stavanger eiendom

Investeringsregnskapet viser at det per 31. august er regnskapsført kr 347,5 mill. på investeringsprosjektene som Stavanger eiendom har ansvar for. Dette utgjør ca. 38 prosent av et brutto årsbudsjett på kr 902,6 mill. Rådmannen har oppmerksomhet på månedlig oppfølging av investeringsprosjektene, og det ventes ikke vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap, med unntak for følgende endringer:

Oppgradering av signalanlegg ved Boganes sykehjem

Det var opprinnelig avsatt kr 3 mill. til oppgradering av signalanlegg ved sykehjemmet, men kostnadsrammen ble justert opp til kr 3,5 mill. i 1. tertial 2017. En ny gjennomgang viser imidlertid at prosjektets totale kostnad ikke vil overstige kr 3 mill. Rådmannen foreslår derfor å nedjustere prosjektets kostnadsramme med kr 0,5 mill.

Mulighetsstudie, utvikling av rådhuskvartal

Formannskapet vedtok i sak 129/17 at det skal gjennomføres en mulighetsstudie for utvikling av dagens rådhus og rådhuskvartalets tilhørende uteområder. Rådmannen foreslår å avsette kr 2 mill. til formålet.

Modulbygg ved skolene Gausel og Godeset

I gjeldende Handlings- og økonomiplan er det avsatt kr 22 mill. til modulbygg ved skolene Gausel og Godeset. Nye vurderinger av behov med bakgrunn i befolkningsframskrivinger og utvikling i elevtall fremover tilsier at det ikke vil være nødvendig å sette opp modulbyggene. Med bakgrunn i endring i behovene foreslår rådmannen å ta ut tiltakene.

Lassaveien bofelleskap – ombygging av 4 boliger

Prosjektet har en vedtatt ramme på kr 12 mill. i gjeldende handlings- og økonomiplan. Kostnadsoppstilling etter anbud for ombygging av Lassaveien bofellesskap jfr. KMU sak 115/17 tilsier at prosjektet kan realiseres for kr 9,4 mill. Rådmannen foreslår derfor å nedjustere prosjektets totale bevilgning med kr 2,6 mill.

Anskaffelse av areal til offentlige formål på Storhaug

Rådmannen har med bakgrunn i vedtaket i bystyresak 31/17 arbeidet med inngåelse av avtale om kjøp av selskapet Hagltårnet AS. Det ble i HØP 2016-2019 avsatt kr 40 mill. til arealanskaffelse på Storhaug. Rådmannen foreslår å disponere kr 25,6 mill. av denne bevilgningen til dette formålet i 2017. Oppkjøpet innebærer i tillegg overtakelse av selskapets gjeld på om lag kr 51 mill.

7.4 Park og vei

Regnskapet viser at det per 31.08.2017 er belastet kr 116,3 mill. på investeringsprosjektene som Park og vei har ansvar for. Dette utgjør 47, 3 prosent av et årsbudsjett på kr 245,5 mill. Det ventes ikke vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap ved årets slutt, med unntak for følgende endringer:

Kulvert over motorveien

Det er avsatt kr 141 mill. til kulverten over motorveien, men forventede overføringer til Statens vegvesen knyttet til prosjektet blir høyere enn avsatt budsjett. Rådmannen foreslår å øke bevilgningen med kr 2 mill. slik at overføringene kan fullfinansieres.

Møteplassen Vardeneset idrettspark

Prosjektet har en totalkostnad på kr 3,3 mill. hvor av kr 0,9 mill. finansieres av private aktører. Prosjektet har vist seg å bli kr 0,5 mill. dyrere som følge av nødvendig arbeid med å bygge om eksisterende lysanlegg samt tilpasninger til eksisterende anlegg. Rådmannen foreslår å bevilge kr 0,5 mill. til formålet.

Skeiehagen friområde

Opparbeidelse av friområde ved Skeihagen ferdigstilles i 2017. Prosjektet ble kr 150 000 dyrere enn avsatt ramme. Rådmannen foreslår å øke bevilgning til formålet slik at prosjektet har fullfinansiering.

Kostnader knyttet til avlysning av anbudskonkurranse

I forbindelse mad avlysning av anbudskonkurranse for Tasta skateanlegg del 1, fikk Stavanger kommune krav om erstatning fra en av tilbyderne. Det ble inngått forlik og Stavanger kommune må betale kr 570 000 til tilbyder.

7.5 Vann- og avløpsverket

Investeringsregnskapet per 31.august 2017 viser at det er regnskapsført kr 52,2 mill. på investeringsprosjektene som Vann- og avløpsverket har ansvar for. Det utgjør ca. 40 prosent av årsbudsjettet på kr 132,3 mill. Bevilgningene til de forskjellige investeringsprosjektene til Vann- og avløpsverket ses samlet når årsprogrammet utarbeides. Det forventes at forbruket til Vann- og avløpsverket blir kr 6 mill. høyere enn avsatt budsjett. Merforbruket knytter seg hovedsakelig til fornyelse av ledningsnettet, og forklares med høyere produksjon i Plan og anlegg som følge av bedre kapasitet og behov for økt fornyelse for å nå målsetningene. Rådmannen foreslår å øke den totale bevilgningen for Vann- og avløpsverket med kr 6 mill. i 2017.

Bygging av Vålandsbassengene er utsatt som følge av høyere anbudspriser enn budsjettert. Dette innebærer at det eventuelt må utlyses nye anbud med justerte løsninger jfr. KMU sak 122/17. Det forutsettes at det ikke startes bygging i 2017. Rådmannen foreslår en teknisk budsjettjustering for dette prosjektet i tråd med prosjektets finansielle fremdrift.

7.6 Øvrige investeringer

Web-tv løsning for bystyresalen og formannskapssalen

Det vises til interpellasjon 1/17 som ble behandlet i formannskapet 23. mars 2017. Formannskapet vedtok følgende:

«Stavanger kommune går til innkjøp av utstyr til web-tv for både bystyresalen og formannskapssalen. Kostnadene knyttet til dette innkjøpet foreslås innarbeidet i tertialrapporten som legges frem for bystyret i juni. IT- avdelingen er ansvarlig for drift og support av utstyret. Politisk sekretariat er tilrettelegger for saksgrunnlaget og kommunikasjonsavdelingen har ansvar for eventuell redigering og videre bruk av materialet.»

Det foreslås å avsette kr 0,6 mill. til anskaffelse og montering av web-tv løsning i bystyresalen og formannskapssalen i investeringsbudsjettet.

Nødnettradioer

Enkelte virksomheter innenfor levekårområde har behov for å oppgradere dagens kommunikasjonssystemer til apparater som snakker sammen med det nasjonale nødnettet. Det planlegges å anskaffe nødnett-telefoner til en samlet verdi på kr 250 000. Rådmannen foreslår å avsette kr 250 000 til formålet i investeringsbudsjettet.

Kapitalforhøyelse i Stavanger Sentrum AS (STAS)

Næringsforeningen i Stavanger-regionen og Stavanger kommune har en eierandel i STAS på henholdsvis 60 og 40 prosent. Det er lagt opp til en kapitalforhøyelse i selskapet på kr 1,5 mill., hvorav kommunens andel utgjør kr 0,6 mill. Det er redegjort nærmere for kapitalforhøyelsen under Kommunale foretak og selskap.

Digitalisering av eiendomsarkiv

Digitalisering av eiendomsarkivet har en bevilgning på kr 4,3 mill. Prosjektets totale brutto kostnad inkludert moms blir kr 5,4 mill. Rådmannen foreslår å bevilge kr 1,1 mill. til å fullfinansiere prosjektet.

7.7 Overføringer mellom drift og investeringsbudsjett

Budsjettert overføring fra drift til investeringer justert for endringer i 1. tertial 2017 er på kr 155,2 mill. Rådmannen foreslår i denne saken tre tekniske overføringer fra drift til investeringsbudsjettet på totalt kr 15,5 mill. Overføringene er knyttet til vedtatte prosjekter og aktiviteter som har bevilgning i driftsbudsjettet, men ihht. regnskapsregler skal kostnadsføres i investeringsregnskapet.

Overføringer mellom drift og investeringerMerutgift/mindreinntektMindreutgift/merinntekt
Back up løsning, IT3 000-
Teknisk overføring fra drift til investering, anskaffelse av back up løsning, IT-3 000
Stavanger idrettshall - delfinansiering med vedlikeholdsmidler4 000-
Teknisk overføring, Stavanger idrettshall - delfinansiering med vedlikeholdsmidler-4 000
IKT-midler, Chrome book skoler7 800-
Teknisk overføring fra drift til investering, IKT-midler, Chrome book skoler-7 800
Sum14 80014 800
Tabell 2 Tekniske overføringer mellom drift og investering - tall i hele tusen
Last ned tabelldata (Excel)

I tillegg foreslås det å øke overføringen fra drift til investering med kr 5,4 mill. for å kompensere for reduksjon i konserninterne avdrag (se kapittel 6 Kommunale foretak og selskap). Det totale budsjettet for overføringene fra drift til investering etter disse justeringene blir kr 176,1 mill. i 2017.

7.8 Justeringer av investeringsbudsjettet som følge av prosjektenes finansielle fremtid

En del investeringsprosjekter som har endret finansiell fremdrift trenger budsjettjustering i henhold til forbruk i 2017. Flere av investeringsprosjektene foregår over flere år. Rådmannen har som målsetning at de årlige budsjettene skal i størst mulig grad være i tråd med forventet forbruk i det enkelte året. Det oppstår imidlertid differanser mellom reelt forbruk og avsatt budsjett som må justeres i tertialene. Det gjøres oppmerksom på at budsjettjusteringen er av teknisk karakter. Det innebærer økning eller reduksjon av prosjektenes bevilgning i 2017 mot tilsvarende økning eller reduksjon i 2018. Som følge av blant annet dette avsettes kr 68,5 mill. på ubundne investeringsfond mot tilsvarende disponering av avsetningen i 2018 i forbindelse med HØP 2018-2021.

Tekniske budsjettjusteringer som følge av prosjektenes finansielle fremdriftMerutgift/mindreinntektMindreutgift/merinntekt
Kulverten over motorveien-52 000
Haugåsveien 26/28-20 000
Selveiede boliger i bofelleskap-14 500
Lervig sykehjem-26 500
Trafikksikring Jåtten -4 500
Austre Åmøy, gang/sykkelvei -5 000
Sentrum-3 000
Gatelys-2 000
Oddahagen-12 700
Hundvåg skole, rehabilitering inkludert bydelskulturskole (ferdig 2018)-17 500
Kannik skole, utvidelse (ferdig 2018)4 000-
Idrettshall ved Madlamarkskole-4 500
Barnehagen Tasta (ferdig i 2019)-11 500
Tastavarden barnehage, avdeling Smiene, 5 avd.(ferdig i 2020)3 000-
Hetlandshallen4 500-
Områdeløft Hillevåg-500
Cricketbane tilrettelegging, interkommunal-2 700
Vålandsbassengene-20 000
Arealanskaffelse til offentlig formål på Storhaug25 600-
Sum investeringsutgifter37 100196 900
Tabell 3, Tekniske budsjettjusteringer som følge av prosjektenes finansielle fremdrift - tall i hele tusen
Last ned tabelldata (Excel)

7.9 Finansiering

Med bakgrunn i ny informasjon om salgstidspunkt og tidspunkt for utbetaling av diverse tilskudd foreslår rådmannen endringer i den vedtatte egenfinansieringen for året investeringer. Rådmannen foreslår å redusere årets salgsinntekter med kr 40 mill. og årets forventede tilskudd med kr 62,6 mill. Endringene medfører at egenfinansieringen av investeringene blir lavere i 2017, men høyere i 2018.

Finansiering - overføring fra drift til investering, teknisk justeringMerutgift/mindreinntektMindreutgift/merinntekt
Justering av forventet tidspunkt for salgsinntekter40 000-
Endret forventet tidspunkt for utbetaling av spillermidler (Kvernevik og Hundvåg svømmehall)36 600-
Endret forventet tidspunkt for utbetaling av refusjon fra EU, Trinagulum6 000-
Endret forventet tidspunkt for utbetaling av tilskudd fra Husbanken, (Oddahagen og Kari Trestakkv)20 000-
Sum finansiering102 600-
Tabell 4 - Overføring fra drift til investering, teknisk justering - tall i hele tusen
Last ned tabelldata (Excel)

De foreslåtte budsjettendringene i denne saken finansieres innenfor vedtatt investeringsbudsjett uten behov for justeringer av låneopptak da de totale mindreutgiftene (kr 244,7 mill.) er større enn de totale merutgiftene (kr 176,2 mill.) Differansen på kr 68,5 mill. avsettes på ubundne investeringsfond og disponeres i 2018.

Denne siden ble sist oppdatert 22. september, 13:35.