4.3.1 Kapasitet i drift i Eiganes og Våland bydel

Kapasitet i drift i bydelen høsten 2016

Oversikt over kapasitet i drift i kommunale og private barnehager i bydelen.

 NoteTilbudstypeEierform2016
     
Kapasitet i drift i permanente kommunale barnehager    
BOKKASKOGEN OG KAMPEN BARNEHAGE AVD. BOKKASKOGEN NATURAVDELING NaturbarnehageKommunal21
BOKKASKOGEN OG KAMPEN BARNEHAGE AVD. BOKKASKOGEN Ordinær barnehageKommunal60
BOKKASKOGEN OG KAMPEN BARNEHAGE AVD. KAMPEN Ordinær barnehageKommunal45
BJERGSTED BARNEHAGE Ordinær barnehageKommunal135
HAUGTUSSA, KRABAT, VÅLAND BARNEHAGE AVD. VÅLAND Ordinær barnehageKommunal27
SOLVANG BARNEHAGE Ordinær barnehageKommunal95
STOKKA BARNEHAGE AVD. CHR. SKREDVIKSVEI Ordinær barnehageKommunal131
STOKKATUNET BARNEHAGE Ordinær barnehageKommunal36
STOKKATUNET BARNEHAGE AVD. HERTERVIGTUNET Ordinær barnehageKommunal42
VÅLANDSHAUGEN BARNEHAGE Ordinær barnehageKommunal54
STOKKATUNET BARNEHAGE STA Tilrettelagt avdelingKommunal10
Sum kapasitet i drift i permanente kommunale barnehager   656
     
Kapasitet i drift i midlertidige kommunale barnehager    
LASSAMYRA BARNEHAGE1Ordinær barnehageKommunal95
STOKKA BARNEHAGE AVD. STOKKADALEN2Ordinær barnehageKommunal139
Sum kapasitet i drift i midlertidige kommunale barnehager   234
     
Kapasitet i drift i private barnehager    
EGENES IDRETTSBARNEHAGE Ordinær barnehagePrivat78
HAKKEBAKKESKOGEN BARNEHAGE AVD. STOKKA Ordinær barnehagePrivat19
HUSKESTUA BARNEHAGE Ordinær barnehagePrivat54
LASSA BARNEHAGE Ordinær barnehagePrivat84
MULDVARPEN BARNEHAGE Ordinær barnehagePrivat68
NLM BARNEHAGENE AVD MISJONSBARNEHAGEN LASSELITEN Ordinær barnehagePrivat81
STOKKA ÅPEN BARNEHAGE Åpen barnehagePrivat0
Sum kapasitet i drift i private barnehager   384
     
Sum kapasitet i drift i Eiganes og Våland bydel   1 274
Tabell 4.3.1 Kapasitet i drift høsten 2016 i Tasta bydel
Last ned tabelldata (Excel)

1: Barnehagen er i leide lokaler. Avtalen utløper 2021
2: Modulbygg med midlertidig godkjenning som utløper 2016

 

 

Planlagte endringer i bydelen fra 2017

Det er ingen umiddelbare planer om endringer i kapasitet i drift av barnehager i bydelen.

Barnehagesjefen arbeider med noen mulige prospekter som kan øke kapasiteten i bydelen. Om disse er realiserbare vil de bli omtalt i Barnehagebruksplanen 2018-2022.

 

Andre aktuelle tomter til barnehageformål

Østerlide
Muségata 74 og 74A (Gnr/bnr 56/2002 og 2004)

Østerlide er regulert til offentlig formål, mens Muségata 74 er regulert til bolig. Tomtene utgjør til sammen i overkant av 2 500 m², som gir rom for en barnehage med anslagsvis 70 plasser (robust størrelse) og kan bidra til å redusere den store underdekningen på barnehageplasser i sentrumsnære områder. Området er rolig, med nærhet til store boligområder med høy andel barn. Eiendommen har gode vind-, sol- og støyforhold, og anses som svært godt egnet til barnehage. Eksisterende vegetasjon på tomten byr på gode, grønne kvaliteter, dersom de bevares gjennom byggeprosessen.

Tomtens beliggenhet er særdeles gunstig: nær hovedkollektivakse, kloss ved bydelsbussholdeplass, i gangavstand fra store deler av Våland og i rimelig sykkelavstand fra store deler av Storhaug, som også har (vesentlig) underdekning på barnehageplasser. Både Våland og vestre side av Storhaug har boligområder med en relativt høy andel barn.

Våland har per dags dato ingen andre tomter som er tilgjengelige eller bedre egnet til barnehageformålet. Kommunen må regulere og erverve eiendommene. Det er eksisterende bygningsmasse på eiendommen som kan benyttes, i tillegg gir tomtene mulighet for ny bebyggelse/tilbygg. Det er viktig at prosjektet blir lagt inn i handlings- og økonomiplanen.

 

Søknad om finansiering av nye barnehageplasser fra private aktører i bydelen

Stavanger kommune har behov for flere barnehageplasser i områdene rundt Stavanger sentrum, og sett i sammenheng med kapasiteten i kommunen totalt sett vil rådmannen være positiv til henvendelser fra private aktører i dette området. Det er ikke behov for flere barnehageplasser i nordlige deler av bydelen innenfor perioden i denne rulleringen av barnehagebruksplanen.

Det foreligger for tiden ingen søknad om finansiering av nye barnehageplasser fra private aktører i Eiganes og Våland bydel.

4.3.2 Behov for barnehageplasser i Eiganes og Våland bydel

Beregning av behov for barnehageplasser bygger på tall fra befolkningsfremskrivningen, justert for måltall for andel barn i barnehage.

 

Behov for barnehageplasser
Justert for måltall for andel barn i barnehage

  20172018201920202021
Befolkningsfremskrivning Eiganes og Våland bydel per 1. januar 2017      
       
Fireåringer 255275251246241
Treåringer 293264258251251
Toåringer 280272265263263
Ettåringer 289281279279279
Nullåringer 297296296296295
Sum 1 4151 3881 3481 3361 330
       
Beregnet behov for barnehageplasser ved barnehageopptak august 2017Måltall for andel barn i barnehage     
Femåringer97,00 %247267243239234
Fireåringer97,00 %284256250244243
Treåringer95,00 %266258251250250
Toåringer91,00 %263255254254254
Ettåringer75,00 %223222222222221
Sum 1 2841 2591 2211 2091 203
Tabell 4.3.3 Beregnet behov for barnehageplasser i Eiganes og Våland bydel fra 2017 til 2021
Last ned tabelldata (Excel)

Transitteffekt

Beregnet behov per bydel blir også justert for transitteffekt.

 

Totalvurdering av bytteforholdet mellom Eiganes og Våland bydel og andre bydeler og kommuner

Eiganes og VålandAugust 2016
Barn folkeregistrert i andre bydeler med barnehageplass i Eiganes og Våland bydel361
Barn folkeregistrert i andre kommuner og land med barnehageplass i Eiganes og Våland bydel9
  
Barn folkeregistrert i Eiganes og Våland bydel med barnehageplass i andre bydeler468
Barn folkeregistrert i Eiganes og Våland bydel med barnehageplass i andre kommuner22
  
Bytteforhold med andre bydeler og kommuner-120
Tabell 4.3.4 Totalvurdering av transitteffekt mellom Eiganes og Våland bydel og andre bydeler og kommuner
Last ned tabelldata (Excel)

4.3.3 Totalvurdering av kapsitet og behov i Eiganes og Våland bydel

Eiganes og Våland bydel har i praksis en del overkapasitet av barnehageplasser i årene fremover. Kapasiteten er størst nord i bydelen. Bydelens posisjon som transittbydel tilsier at noe overkapasitet her er gunstig ettersom det er lav kapasitet i nærliggende områder som Våland, Storhaug, østlige deler av Madla og sørlige deler av Tasta. Samtidig har bydelen stor kapasitet i drift i midlertidige barnehagebygg.

 

Eiganes og Våland20172018201920202021
      
Kapasitet     
Kapasitet i drift i Eiganes og Våland bydel 20161 2741 2741 2741 2741 274
Foreslåtte og vedtatte endringer Eiganes og Våland00000
Sum kapasitet med endringer Eiganes og Våland1 2741 2741 2741 2741 274
      
Behov     
Behov Eiganes og Våland1 2841 2591 2211 2091 203
Transiteffekt Eiganes og Våland-120-120-120-120-120
Sum behov med transiteffekt Eiganes og Våland1 1641 1391 1011 0891 083
      
Differanse kapasitet og behov Eiganes og Våland110135173185191
Tabell 4.3.5 Oppsummert kapasitet og behov for barnehageplasser i Eiganes og Våland bydel
Last ned tabelldata (Excel)

Overkapasiteten på Eiganes må ses i sammenheng med transitteffekten. Det er nærliggene å tro at høyre kapasitet i forhold til behov vil senke den negative transitteffekten i årene fremover. Med andre ord at vi får en større andel barn med barnehageplass i egen bydel her. Det vil igjen ha en effekt av at behovet i nærliggende bydeler som Madla, Tasta og Hillevåg vil gå ned gjennom lavere transitteffekt også her. Disse faktorene sett i sammenheng foreslår rådmannen ingen tiltak for å neddimensjonere kapasiteten i bydelen på dette tidspunktet, men vil vurdere situasjonen i neste rullering av barnehagebruksplanen.

Denne siden ble sist oppdatert 24. oktober, 08:37.