4.6.1 Kapasitet i drift i Hillevåg bydel

Kapasitet i drift i bydelen høsten 2016

Oversikt over kapasitet i drift i kommunale og private barnehager i bydelen.

 NoteTilbudstypeEierform2016
     
Kapasitet i drift i permanente kommunale barnehager    
AUGLEND BARNEHAGE Ordinær barnehageKommunal108
BARNEHAGEN TJENSVOLL AVD. TJENSVOLL Ordinær barnehageKommunal27
BARNEHAGEN TJENSVOLL AVD. TJENSÅS Ordinær barnehageKommunal81
HAUGTUSSA, KRABAT, VÅLAND BARNEHAGE AVD. HAUGTUSSA  Ordinær barnehageKommunal27
HAUGTUSSA, KRABAT, VÅLAND BARNEHAGE AVD. KRABAT Ordinær barnehageKommunal54
KVALEBERG OG VANNASSEN BARNEHAGE AVD. KVALEBERG Ordinær barnehageKommunal108
KVALEBERG OG VANNASSEN BARNEHAGE AVD. VANNASSEN Ordinær barnehageKommunal27
SATELITTEN BARNEHAGE Ordinær barnehageKommunal54
SØRMARKA ARENA BARNEHAGE Ordinær barnehageKommunal81
AUGLEND BARNEHAGE FOR HØRSELSHEMMEDE Tilrettelagt avdelingKommunal11
HAUGTUSSA, KRABAT, VÅLAND BARNEHAGE AVD. HAUGTUSSA STA Tilrettelagt avdelingKommunal3
Sum kapasitet i drift i permanente kommunale barnehager   581
     
Kapasitet i drift i midlertidige kommunale barnehager    
BARNAS HUS BARNEHAGE1Ordinær barnehageKommunal68
BEKKETUNET BARNEHAGE2Ordinær barnehageKommunal261
HAVHESTEN BARNEHAGE3Ordinær barnehageKommunal54
HILLEVÅG BARNEHAGE4Ordinær barnehageKommunal108
MAURTUA BARNEHAGE5Ordinær barnehageKommunal45
SANDVIKVEIEN BARNEHAGE6Ordinær barnehageKommunal90
BARNAS HUS BARNEHAGE STA1Tilrettelagt avdelingKommunal3
Sum kapasitet i drift i midlertidige kommunale barnehager   629
     
Kapasitet i drift i private barnehager    
FRELSESARMÉENS BARNEHAGE Ordinær barnehagePrivat70
HAKKEBAKKESKOGEN BARNEHAGE AVD. TJENSVOLL Ordinær barnehagePrivat25
HANNES LEKESTUE AVD TJENSVOLL Ordinær barnehagePrivat80
SOLBORG BARNEHAGE Ordinær barnehagePrivat27
STEINERBARNEHAGEN BUKKENE BRUSE Ordinær barnehagePrivat54
TOMMELITEN BARNEHAGE Ordinær barnehagePrivat79
DANSEHAGEN ÅPEN BARNEHAGE Åpen barnehagePrivat0
IMI ÅPEN BARNEHAGE Åpen barnehagePrivat0
Sum kapasitet i drift i private barnehager   335
     
Sum kapasitet i drift i Hillevåg bydel   1545
Tabell 4.6.1 Kapasitet i drift høsten 2016 i Hillevåg bydel
Last ned tabelldata (Excel)

1: Barnas Hus, tomt regulert til park
2: Bekketunet barnehage, midlertidig modulbygg, Tomt regulert til boliger og barnehage med fem avdelinger. Bygg midlertidig godkjent ut 2016, søkt om forlenget midlertidig godkjenning ut 2021 eller til ny reguleringsplan foreligger
3: Havhesten barnehage, leid bygg (avtale utløper 2021)
4: Hillevåg barnehage, leid bygg på kommunal tomt (løpende leieavtale med 24 måneders oppsigelsesfrist)
5: Maurtua barnehage, tomt regulert til andre formål
6: Sandvikveien barnehage, leid bygg (Midlertidig plassering av barnehageplasser, tidsramme uavklart)

 

 

Planlagte endringer i bydelen fra 2017

Følgende planlagte tiltak påvirker kapasitet i drift i Hillevåg bydel de neste årene

BarnehageTiltakTilbudEierform20172018201920202021
Ingen planlagte endringer   00000
Sum planlagte endringer   00000
         
Forslag til ytterligere endringer i kapasitet i drift   -45-45-45-45-45
         
Sum planlagte endringer og foreslåtte endringer   -45-45-45-45-45
         
Kapasitet i drift per høste 2016   1 5451 5451 5451 5451 545
         
Ny kapasitet etter planlagte og foreslåtte endringer   1 5001 5001 5001 5001 500
Tabell 4.6.2 Planlagte endringer som påvirker kapasitet i drift i Hillevåg bydel 2017 til 2021
Last ned tabelldata (Excel)

 

Andre aktuelle tomter til barnehageformål

I henhold til Områdeprogram for Hillevåg skal boligandelen i Hillevåg økes, og det skal tilrettelegges for barnefamilier. Dette vil bety økt press på barnehagene, spesielt øst i bydelen langs Hillevågsvannet og Gandsfjorden.. I utgangspunktet er det svært god dekning av barnehageplasser i området, men en utfordring er at det er knyttet midlertidighet til svært mange barnehager i bydelen. Spesielt gjelder dette i området rundt Universitetssykehuset i Stavanger og langs Hillevågsveien.

Områdeplanen foreslår allerede en del mulige prospekter for etablering av nye barnehager, og plan for utnyttelse av området som i dag huser Universitetssykehuset i Stavanger vil også vurdere behov for barnehageplasser der.

Rådmannen vil i forbindelse med fremtidige rulleringer av barnehagebruksplanen rette spesiell oppmerksomhet til situasjonen med midlertidige bygg og utbygging i Hillevåg bydel.

 

 

Søknad om finansiering av nye barnehageplasser fra private aktører i bydelen

Stavanger kommune har behov for flere barnehageplasser i områdene rundt Stavanger sentrum, og sett i sammenheng med kapasiteten i kommunen totalt sett vil rådmannen være positiv til henvendelser fra private aktører i dette området.

Det foreligger for tiden ingen søknader om driftstilskudd til nye barnehageplasser fra private aktører i Storhaug bydel.

4.6.2 Behov for barnehageplasser i Hillevåg bydel

Beregning av behov for barnehageplasser bygger på tall fra befolkningsfremskrivningen, justert for måltall for andel barn i barnehage.

 

Behov for barnehageplasser
Justert for måltall for andel barn i barnehage

  20172018201920202021
Befolkningsfremskrivning Hillvåg bydel per 1. januar 2017      
       
Fireåringer  263 254 236 242 243
Treåringer  261 238 243 247 251
Toåringer  244 246 250 257 260
Ettåringer  252 255 261 267 272
Nullåringer  264 268 273 281 288
Sum  1 283 1 261 1 262 1 294 1 316
       
Beregnet behov for barnehageplasser ved barnehageopptak august 2017Måltall for andel barn i barnehage     
Femåringer97,0 % 255 246 229 235 236
Fireåringer97,0 % 253 231 236 240 244
Treåringer95,0 % 231 234 238 244 247
Toåringer91,0 % 229 232 237 243 248
Ettåringer75,0 % 198 201 205 211 216
Sum  1 166 1 144 1 145 1 173 1 191
Tabell 4.6.3 Beregnet behov for barnehageplasser i Hillevåg bydel fra 2017 til 2021
Last ned tabelldata (Excel)

Transitteffekt

Beregnet behov per bydel blir også justert for transitteffekt.

Totalvurdering av bytteforholdet mellom Hillevåg bydel og andre bydeler og kommuner

HillevågAugust 2016
Barn folkeregistrert i andre bydeler med barnehageplass i Hillevåg bydel680
Barn folkeregistrert i andre kommuner og land med barnehageplass i Hillevåg bydel14
  
Barn folkeregistrert i Hillevåg bydel med barnehageplass i andre bydeler322
Barn folkeregistrert i Hillevåg bydel med barnehageplass i andre kommuner52
  
Bytteforhold med andre bydeler og kommuner320
Tabell 4.6.4 Totalvurdering av transitteffekt mellom Hillevåg bydel og andre bydeler og kommuner
Last ned tabelldata (Excel)

4.6.3 Totalvurdering av kapsitet og behov i Hillevåg bydel

Hillevåg bydel har stor verdi som transittbydel, og selv om det er stor overkapasitet i dette området er det barnehageplasser som lett kan tas i bruk av barn fra andre bydeler. Likefullt har bydelen svært mange midlertidige barnehagebygg, og fokus fremover vil være på å finne mer permanente løsninger. Det foreslås å neddimensjonere 45 barnehageplasser i midlertidige bygg i bydelen fra 2017.

Hillevåg20172018201920202021
      
Kapasitet     
Kapasitet i drift i Hillevåg bydel 201615451545154515451545
Foreslåtte og vedtatte endringer Hillevåg-45-45-45-45-45
Sum kapasitet med endringer Hillevåg15001500150015001500
      
Behov     
Behov Hillevåg11661 1441 1451 1721 191
Transiteffekt Hillevåg320320320320320
Sum behov med transiteffekt Hillevåg14861464146514921511
      
Differanse kapasitet og behov Hillevåg1436358-11
Tabell 4.6.5 Oppsummert kapasitet og behov for barnehageplasser i Hillevåg bydel
Last ned tabelldata (Excel)

 

Denne siden ble sist oppdatert 26. oktober, 15:18.