4.1.1 Kapasitet i drift i Hundvåg bydel

Kapasitet i drift i bydelen høsten 2016

Oversikt over kapasitet i drift i kommunale og private barnehager i bydelen.

 NoteTilbudstypeEierform2016
     
Kapasitet i drift i permanente kommunale barnehager    
HUSEBØSTYKKET BARNEHAGE Ordinær barnehageKommunal54
ROALDSØY OG BUØY BARNEHAGE AVD. BUØY Ordinær barnehageKommunal27
SKEIE BARNEHAGE AVD. SKEIEHAGEN Ordinær barnehageKommunal54
SKEIE BARNEHAGE AVD. TORSAHAGEN Ordinær barnehageKommunal27
VÅGEN BARNEHAGE Ordinær barnehageKommunal54
VÅGEN BARNEHAGE STA Tilrettelagt avdelingKommunal2
Sum kapasitet i drift i permanente kommunale barnehager   218
     
Kapasitet i drift i midlertidige kommunale barnehager    
KVITODDEN BARNEHAGE1Ordinær barnehageKommunal54
ROALDSØY OG BUØY BARNEHAGE AVD. ROALDSØY12NaturbarnehageKommunal35
Sum kapasitet i drift i midlertidige kommunale barnehager   89
     
Kapasitet i drift i private barnehager    
BØRESVINGEN BARNEHAGE Ordinær barnehagePrivat86
DRAGABERGET BARNEHAGE Ordinær barnehagePrivat83
MARIHØNA PRIVATE  FamiliebarnehagePrivat5
QMARKÅ FUS BARNEHAGE Ordinær barnehagePrivat90
SCALABARNEHAGENE AVDELING HUNDVÅG Ordinær barnehagePrivat83
TORDENSKJOLD PRIVATE  FamiliebarnehagePrivat5
ULSNES BARNEHAGE Ordinær barnehagePrivat82
Sum kapasitet i drift i private barnehager   434
     
Sum kapasitet i drift i Hundvåg bydel   741
Tabell 4.1.1 Kapasitet i drift høsten 2016 i Hundvåg bydel
Last ned tabelldata (Excel)

1: Kvitodden barnehage er lokalisert i et leid bygg. Avtalen går ut i 2018
2: Roaldsøy barnehage har midlertidig driftstillatelse på grunn av lav bygningsmessig kvalitet

 

 

Planlagte endringer i bydelen fra 2017

Følgende planlagte tiltak påvirker kapasitet i drift i Hundvåg bydel de neste årene

BarnehageTiltakTilbudEierform20172018201920202021
Ingen planlagte endringer   00000
Sum planlagte endringer   00000
         
Forslag til ytterligere endringer i kapasitet i drift   -35-35-35-35-35
         
Sum planlagte endringer og foreslåtte endringer   -35-35-35-35-35
         
Kapasitet i drift per høste 2016   741741741741741
         
Ny kapasitet etter planlagte og foreslåtte endringer   706706706706706
Tabell 4.1.2 Planlagte endringer som påvirker kapasitet i drift i Hundvåg bydel 2017 til 2021
Last ned tabelldata (Excel)

 

Andre aktuelle tomter til barnehageformål

Atlanteren

I området for Atlanteren er det foreslått en barnehage med seks avdelinger i samme bygg som planlagt nytt sykehjem. Det vil gi om lag 100 barnehageplasser. Behov for barnehageplasser i bydelen, vil være avhengig av at fremtidig boligbygging blir realisert.

 

Søknad om finansiering av nye barnehageplasser fra private aktører i bydelen

Stavanger kommune har behov for flere barnehageplasser i områdene rundt Stavanger sentrum, og sett i sammenheng med kapasiteten i kommunen totalt sett vil rådmannen være positiv til henvendelser fra private aktører i dette området. Det er ikke behov for flere barnehageplasser i Hundvåg bydel innenfor perioden i denne rulleringen av barnehagebruksplanen, og det foreligger for tiden heller ingen søknad om finansiering av nye barnehageplasser fra private aktører her.

4.1.2 Behov for barnehageplasser i Hundvåg bydel

Beregning av behov for barnehageplasser bygger på tall fra befolkningsfremskrivningen, justert for måltall for andel barn i barnehage.

 

Behov for barnehageplasser
Justert for måltall for andel barn i barnehage

  20172018201920202021
Befolkningsfremskrivning Hundvåg bydel per 1. januar 2017      
       
Fireåringer 148168153167167
Treåringer 167150165163169
Toåringer 146165161166172
Ettåringer 163159164169175
Nullåringer 157162167172177
Sum 782804810835860
       
Beregnet behov for barnehageplasser ved barnehageopptak august 2017Måltall for andel barn i barnehage     
Femåringer97,00 %144163149162162
Fireåringer97,00 %162146160158164
Treåringer95,00 %139156153157163
Toåringer91,00 %149145149153160
Ettåringer75,00 %118121125129133
Sum 712732736759782
Tabell 4.1.3 Beregnet behov for barnehageplasser i Hundvåg bydel fra 2017 til 2021
Last ned tabelldata (Excel)

 

Transitteffekt

Beregnet behov per bydel blir også justert for transitteffekt.

 

 

Totalvurdering av bytteforholdet mellom Hundvåg bydel og andre bydeler og kommuner

HundvågAugust 2016
Barn folkeregistrert i andre bydeler med barnehageplass i Hundvåg bydel70
Barn folkeregistrert i andre kommuner og land med barnehageplass i Hundvåg bydel0
  
Barn folkeregistrert i Hundvåg bydel med barnehageplass i andre bydeler100
Barn folkeregistrert i Hundvåg bydel med barnehageplass i andre kommuner10
  
Bytteforhold med andre bydeler og kommuner-40
Tabell 4.1.4 Totalvurdering av transitteffekt mellom Hundvåg bydel og andre bydeler og kommuner
Last ned tabelldata (Excel)

4.1.3 Totalvurdering av kapasitet og behov i Hundvåg bydel

Hundvåg bydel har de siste par årene hatt en del overkapasitet. Samtidig er det vanskelig for barn fra andre deler av kommunen å benytte seg av barnehagetilbud i Hundvåg bydel.

Med bakgrunn i disse opplysningene foreslår rådmannen å redusere antall barnehageplasser i drift med 35 plasser fra høsten 2017 og vurdere behovet for ytterligere dimensjoneringer i fremtidige rulleringer av barnehagebruksplenen.

Hundvåg20172018201920202021
      
Kapasitet     
Kapasitet i drift i Hundvåg bydel 2016741741741741741
Foreslåtte og vedtatte endringer Hundvåg-35-35-35-35-35
Sum kapasitet med endringer Hundvåg706706706706706
      
Behov     
Behov Hundvåg712732736759782
Transiteffekt Hundvåg-40-40-40-40-40
Sum behov med transiteffekt Hundvåg672692696719742
      
Differanse kapasitet og behov Hundvåg341410-13-36
Tabell 4.1.5 Oppsummert kapasitet og behov for barnehageplasser i Hundvåg bydel
Last ned tabelldata (Excel)

Med disse endringer er det beregnet at Hundvåg bydel fortsatt har en viss overkapasitet frem mot slutten av perioden da vi ser en liten underkapasitet. Underkapasiteten skyldes forventet økt bosetting av barnefamilier nordvest på Hundvåg mot slutten av perioden. Det er regulert inn tomt for barnehage i forbindelse med utbyggingen av Atlanteren.

Denne siden ble sist oppdatert 26. oktober, 15:19.