4.8.1 Kapasitet og behov for Vassøy

Vassøy ligger i Storhaug bydel, men ses på separat i barnehagebruksplanen.

 

Kapasitet

Vassøy har én barnehage, denne er kommunal. Vassøy barnehage har, med et leke- og oppholdsareal på 352 kvadratmeter, kapasitet til å ta imot opp til 80 barn.

 

Behov

Per utgangen av august 2016 er det folkeregistrert 42 barn som vil være i barnehagealder ved barnehageopptaket 2017 på Vassøy. Tolv av disse er født i 2012, 13 er født i 2013, seks er født i 2014, åtte er født i 2015 og seks er født i 2016. Elleve av barna som har lovmessig rett til barnehageplass per i dag har barnehageplass andre steder i kommunene, eller benytter seg ikke av barnehagetilbud.

Vassøy barnehage driftes i dag som en barnehage med tre avdelinger og har full ledelsesressurs. Rådmannen vurderer fortløpende tilbudet på Vassøy, og justerer driften i henhold til behovet.

4.8.2 Kapasitet og behov for Austre Åmøy

Austre Åmøy ligger i Tasta bydel, men ses på separat i barnehagebruksplanen.

 

Kapasitet

Austre Åmøy har én barnehage, denne er kommunal og lokalisert i et midlertidig modulbygg. Austre Åmøy barnehage har, med et leke- og oppholdsareal på 313 kvadratmeter, kapasitet til å ta imot opp til 71 barn. Det ligger også en barnehage på Vestre Åmøy, lokalisert i, og eid av Rennesøy kommune. Barnehagen har kapasitet på rundt 60 barn.

 

Behov

Per utgangen av august 2016 er det folkeregistrert tolv barn som vil være i barnehagealder ved barnehageopptaket 2017 på Austre Åmøy. To barn er født i 2012, seks barn er født i 2013, ett barn er født i 2014, tre barn er født i 2015 og per august er det ikke folkeregistrert barn født i 2016. Elleve av disse tolv barna har lovmessig rett på barnehageplass inneværende år, ti av disse benytter tilbudet ved Austre Åmøy. Størrelsen på barnegruppen gjør det utfordrende å ha robust barnehagedrift i barnehagen, og ledes i dag av virksomhetsleder i Barnehagen Tasta.

Vestre Åmøy ligger i Rennesøy kommune, og har en barnehage med nok ledig kapasitet til å tilby alle barn i barnehagealder i Austre Åmøy barnehageplass fra høsten 2017. Ettersom Rennesøy kommune skal slås sammen med Stavanger kommune innen 2020 er det naturlig å se disse to barnehagene i sammenheng. Avstanden mellom disse er 4,2 kilometer, og det tar omlag seks minutter å kjøre med bil. Det er også et busstilbud morgen og ettermiddag som tar i underkant av ti minutter. Inntil kommunesammenslåingen er Rennesøy kommune er villig til å tilby Stavanger kommune barnehageplasser i Rennesøy kommune fra høsten 2017 mot kompensasjon i henhold til nasjonal sats for private barnehager. Alternativt kan barna også benytte seg av barnehagetilbud i øvrige deler av Stavanger kommune dersom foreldrene ønsker det.

Rådmannen foreslår å avvikle driften av Austre Åmøy barnehage fra 14. august 2017 og tilby barn i Austre Åmøy plass i Vestre Åmøy barnehage, ev. andre barnehager Rennesøy gjør tilgjengelig for disse. Foreldrene har også mulighet å søke øvrig barnehagetilbud i Stavanger kommune. Tiltaket vil samlet gi mer robust barnehagedrift på Åmøy.

Denne siden ble sist oppdatert 24. oktober, 08:37.