4.4.1 Kapasitet i drift i Madla bydel

Kapasitet i drift i bydelen høsten 2016

Oversikt over kapasitet i drift i kommunale og private barnehager i bydelen.

 NoteTilbudstypeEierform2016
     
Kapasitet i drift i permanente kommunale barnehager    
AUBEBERGET BARNEHAGE AVD. MALTHAUG Ordinær barnehageKommunal39
AUBEBERGET BARNEHAGE AVD. SKREDBAKKA Ordinær barnehageKommunal54
GOSEN BARNEHAGE Ordinær barnehageKommunal54
KLØVERENG BARNEHAGE - SUNDE Ordinær barnehageKommunal66
KVERNEVIK OG HAVGLIMT BARNEHAGE AVD. HAVGLIMT Ordinær barnehageKommunal27
KVERNEVIK OG HAVGLIMT BARNEHAGE AVD. KVERNEVIK Ordinær barnehageKommunal36
MADLAVOLL BARNEHAGE Ordinær barnehageKommunal54
MOLKEHOLEN BARNEHAGE Ordinær barnehageKommunal54
SANDAL BARNEHAGE Ordinær barnehageKommunal62
SLÅTTHAUG BARNEHAGE Ordinær barnehageKommunal54
SUNDE BARNEHAGE Ordinær barnehageKommunal54
SUNDELIA BARNEHAGE Ordinær barnehageKommunal54
SANDAL BARNEHAGE STA Tilrettelagt avdelingKommunal3
SLÅTTHAUG BARNEHAGE STA Tilrettelagt avdelingKommunal3
SANDAL BARNEHAGE AVD. HAFRSFJORD ÅPEN BARNEHAGE Åpen barnehageKommunal0
Sum kapasitet i drift i permanente kommunale barnehager   614
     
Kapasitet i drift i midlertidige kommunale barnehager    
BRÅDE BARNEHAGE1Ordinær barnehageKommunal76
Sum kapasitet i drift i midlertidige kommunale barnehager   76
     
Kapasitet i drift i private barnehager    
BARNEHAGEN HIMMELBLÅ Ordinær barnehagePrivat36
HANNES LEKESTUE AVD MADLA Ordinær barnehagePrivat40
INTERNATIONAL SCHOOL OF STAVANGER Ordinær barnehagePrivat60
MJUGHAUGSKOGEN BARNEHAGE Ordinær barnehagePrivat65
ROGNEBÆRHAGEN BARNEHAGE Ordinær barnehagePrivat58
SOLHEIM BARNEHAGE Ordinær barnehagePrivat45
ØRNESTEIN GÅRDSBARNEHAGE Ordinær barnehagePrivat77
Sum kapasitet i drift i private barnehager   381
     
Sum kapasitet i drift i Madla bydel   1071
Tabell 4.4.1 Kapasitet i drift høsten 2016 i Madla bydel
Last ned tabelldata (Excel)

1: Modulbygg med permanent godkjenning.

 

 

Planlagte endringer i bydelen fra 2017

BarnehageTiltakTilbudEierform20172018201920202021
Ingen planlagte endringer   00000
Sum planlagte endringer   00000
         
Forslag til ytterligere endringer i kapasitet i drift   -30-30-30-30-30
         
Sum planlagte endringer og foreslåtte endringer   -30-30-30-30-30
         
Kapasitet i drift per høste 2016   1 0711 0711 0711 0711 071
         
Ny kapasitet etter planlagte og foreslåtte endringer   1 0411 0411 0411 0411 041
Tabell 4.4.2 Planlagte endringer som påvirker kapasitet i drift i Madla bydel 2017 til 2021
Last ned tabelldata (Excel)

 

Andre aktuelle tomter til barnehageformål

Dimensjon Rådgiving AS og Plank Arkitekter AS har på vegne av Møldalhagen II AS fremmet forslag til detaljregulering for plan nr. 2550P Møldalhagen B8 og B9, Madla bydel. Planforslaget legger til rette for kombinert formål med barnehage for seks avdelinger,  felles uteoppholdsareal delvis på bakkenivå og på tak over barnehagen, og parkeringsanlegg under bakken. Barnehage foreslås plassert i første etasje i vestre del av tomten med to adskilte blokkbebyggelser i fem og åtte etasjer over.

Det er for tiden ingen andre aktuelle tomter i bydelen som vurderes til barnehageformål.

 

Søknad om finansiering av nye barnehageplasser fra private aktører i bydelen

Stavanger kommune har behov for flere barnehageplasser i områdene rundt Stavanger sentrum, og sett i sammenheng med kapasiteten i kommunen totalt sett vil rådmannen være positiv til henvendelser fra private aktører i dette området. Det er ikke behov for flere barnehageplasser i de midtre og vestlige delene av Madla bydel.

NLM-barnehagen Solheim har søkt barnehagesjefen om driftsmidler til 30 barnehageplasser i en utvidelse av nåværende barnehagebygg i Traneveien 16B. Barnehagen ligger i en del av bydelen som har overkapasitet, og rådmannen foreslår derfor å avslå søknaden om driftsmidler til disse plassene.

Det foreligger for tiden ingen andre søknader om driftstilskudd til nye barnehageplasser fra private aktører i Madla bydel.

4.4.2 Behov for barnehageplasser i Madla bydel

Beregning av behov for barnehageplasser bygger på tall fra befolkningsfremskrivningen, justert for måltall for andel barn i barnehage.

 

Behov for barnehageplasser
Justert for måltall for andel barn i barnehage

  20172018201920202021
Befolkningsfremskrivning Madla bydel per 1. januar 2017      
       
Fireåringer  276 258 271 265 274
Treåringer  250 267 255 264 273
Toåringer  262 247 255 264 271
Ettåringer  240 249 255 262 271
Nullåringer  242 248 253 261 268
Sum  1 271 1 269 1 289 1 316 1 358
       
Beregnet behov for barnehageplasser ved barnehageopptak august 2017Måltall for andel barn i barnehage     
Femåringer97,0 % 268 251 263 257 265
Fireåringer97,0 % 243 259 247 256 265
Treåringer95,0 % 249 235 242 250 258
Toåringer91,0 % 219 226 232 239 247
Ettåringer75,0 % 181 186 190 196 201
Sum  1 160 1 157 1 174 1 198 1 236
Tabell 4.4.3 Beregnet behov for barnehageplasser i Madla bydel fra 2017 til 2021
Last ned tabelldata (Excel)

Transitteffekt

Beregnet behov per bydel blir også justert for transitteffekt.

 

Totalvurdering av bytteforholdet mellom Madla bydel og andre bydeler og kommuner

MadlaAugust 2016
Barn folkeregistrert i andre bydeler med barnehageplass i Madla bydel314
Barn folkeregistrert i andre kommuner og land med barnehageplass i Madla bydel14
  
Barn folkeregistrert i Madla bydel med barnehageplass i andre bydeler214
Barn folkeregistrert i Madla bydel med barnehageplass i andre kommuner54
  
Bytteforhold med andre bydeler og kommuner60
Tabell 4.4.4 Totalvurdering av transitteffekt mellom Madla bydel og andre bydeler og kommuner
Last ned tabelldata (Excel)

4.4.3 Totalvurdering av kapsitet og behov i Madla bydel

Madla bydel har overkapasitet i vestre deler av bydelen, og barnehagene har vanskelig for å fylle opp kapasiteten de har i drift. Samtidig er det underkapasitet i den østlige – sentrumsnære – delen, og det virker vanskelig for befolkningen her å benytte ledig kapasitet i den vestlige delen. En stor del av barn i østre del av Madla bydel går i barnehage i andre, nærliggende bydeler – spesielt vestlige deler av Eiganes og Våland og Hillevåg.

 

Madla20172018201920202021
      
Kapasitet     
Kapasitet i drift i Madla bydel 201610711071107110711071
Foreslåtte og vedtatte endringer Madla-30-30-30-30-30
Sum kapasitet med endringer Madla10411041104110411041
      
Behov     
Behov Madla11601 1571 1741 1981 236
Transiteffekt Madla6060606060
Sum behov med transiteffekt Madla12201217123412581296
      
Differanse kapasitet og behov Madla-179-176-193-217-255
Tabell 4.4.5 Oppsummert kapasitet og behov for barnehageplasser i Madla bydel
Last ned tabelldata (Excel)

Underkapasiteten på Madla må ses i sammenheng med transitteffekten. Det er nærliggene å tro at høyre kapasitet i forhold til behov vil senke den positive transitteffekten i årene fremover. Med andre ord at vi får en lavere andel barn fra andre bydeler med barnehageplass her. Det vil igjen ha en effekt av at behovet i nærliggende bydeler som Eiganes og Våland, Tasta og Hillevåg vil gå opp gjennom mindre negativ transitteffekt også her.

For bedre balanse mellom behov og kapsitet foreslår rådmannen å neddimensjonere kapasitet i drift vest i bydelen med 30 plasser høsten 2017.

Denne siden ble sist oppdatert 24. oktober, 08:37.