4.5.1 Kapasitet i drift i Storhaug bydel

Kapasitet i drift i bydelen høsten 2016

Oversikt over kapasitet i drift i kommunale og private barnehager i bydelen.

 NoteTilbudstypeEierform2016
     
Kapasitet i drift i permanente kommunale barnehager    
RAMSVIGSKOGEN BARNEHAGE NaturbarnehageKommunal19
EMMAUS BARNEHAGE Ordinær barnehageKommunal155
KLØVERENG BARNEHAGE - STORHAUG Ordinær barnehageKommunal43
NYMANNSVEIEN BARNEHAGE Ordinær barnehageKommunal53
RAMSVIGSKOGEN BARNEHAGE Ordinær barnehageKommunal34
STEINHAGEN BARNEHAGE Ordinær barnehageKommunal54
INNFØRINGSBARNEHAGEN VED JOHANNES LÆRINGSSENTER Tilrettelagt avdelingKommunal36
STEINHAGEN BARNEHAGE STA Tilrettelagt avdelingKommunal3
Sum kapasitet i drift i permanente kommunale barnehager   397
     
Kapasitet i drift i midlertidige kommunale barnehager    
EMMAUS BARNEHAGE MODULBYGG1Ordinær barnehageKommunal60
VARDEN BARNEHAGE2Ordinær barnehageKommunal54
Sum kapasitet i drift i midlertidige kommunale barnehager   114
     
Kapasitet i drift i private barnehager    
BIÅ STEINERBARNEHAGE AS Ordinær barnehagePrivat38
LERVIG BRYGGE BARNEHAGE Ordinær barnehagePrivat102
LILLEPUTT PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Ordinær barnehagePrivat9
STORHAUG ÅPEN BARNEHAGE Åpen barnehagerPrivat0
Sum kapasitet i drift i private barnehager   149
     
Sum kapasitet i drift i Storhaug bydel   660
Tabell 4.5.1 Kapasitet i drift høsten 2016 i Storhaug bydel
Last ned tabelldata (Excel)

1: Emmaus barnehage modulbygg, midlertidig godkjennelse
2: Varden barnehage, leid bygg

 

 

Planlagte endringer i bydelen fra 2017

Det er ingen umiddelbare planer om endringer i kapasitet i drift av barnehager i bydelen.

Rådmannen vurderer fortløpende mulige prospekter som kan øke kapasiteten i bydelen. Realiserbare prospekter vil de bli omtalt i fremtidige Handlings- og økonomiplaner og barnehagebruksplanener.

 

Andre aktuelle tomter til barnehageformål

Godalen

Område ved Godalen videregående skole (Østre Ring/Paradisveien): Tomten er regulert til barnehage og Stavanger kommune er hjemmelshaver. I utgangspunktet er dette en liten tomt og noe for lite til en fireavdelings barnehage, særlig i og med at den er til dels svært bratt. Det vil kunne være muligheter for å tilegne seg omliggende areal. Tomten ligger noe i utkanten av der flest folk bor på Storhaug, men er lett tilgjengelig ved at den ligger ved Østre Ring. Det går buss to ganger i timen, morgen og ettermiddag samt at det er gangavstand (ca. 500 m) til tog- og bussholdeplassene ved Paradis. Hvor mange avdelinger vil være avhengig av størrelse på området som kan komme i tillegg til eksisterende tomt på ca. 2783 m2. Prosjektet inngår ikke i gjeldende handlings- og økonomiplan.

Lervig vest

Plan 2218, bl.a. gnr/bnr 53/646 og 53/798. Området er regulert til kombinert formål kontor/barnehage og består av flere teiger. Området regulert til kontor/barnehage er i hovedsak eid av Stavanger kommune, men dekker også over deler av to andre teiger, som må løses inn. Tomta er i dag ubebygd. Barnehagen som er regulert inn skal være i bebyggelsens første og andre etasje og romme fire avdelinger, ca. 54 plasser. Tomten ligger nær relativt tette boligområder. Nærmeste bussholdeplass ligger 100 meter unna. Det er fire bussavganger i timen. Prosjektet inngår ikke i gjeldende handlings- og økonomiplan.

 

Søknad om finansiering av nye barnehageplasser fra private aktører i bydelen

Stavanger kommune har behov for flere barnehageplasser i områdene rundt Stavanger sentrum, og sett i sammenheng med kapasiteten i kommunen totalt sett vil rådmannen være positiv til henvendelser fra private aktører i dette området.

Det foreligger for tiden ingen søknader om finansiering av nye barnehageplasser fra private aktører i Storhaug bydel.

4.5.2 Behov for barnehageplasser i Storhaug bydel

Beregning av behov for barnehageplasser bygger på tall fra befolkningsfremskrivningen, justert for måltall for andel barn i barnehage.

 

Behov for barnehageplasser
Justert for måltall for andel barn i barnehage

  20172018201920202021
Befolkningsfremskrivning Storhaug bydel per 1. januar 2017      
       
Fireåringer  155 159 147 156 151
Treåringer  173 160 172 166 166
Toåringer  183 196 190 189 188
Ettåringer  219 211 210 208 209
Nullåringer  240 238 236 237 236
Sum  970 963 956 957 951
       
Beregnet behov for barnehageplasser ved barnehageopptak august 2017Måltall for andel barn i barnehage     
Femåringer97,0 % 151 154 143 151 147
Fireåringer97,0 % 167 156 167 161 162
Treåringer95,0 % 174 186 181 179 179
Toåringer91,0 % 199 192 191 190 191
Ettåringer75,0 % 180 178 177 178 177
Sum  871 866 859 859 856
Tabell 4.5.3 Beregnet behov for barnehageplasser i Storhaug bydel fra 2017 til 2021
Last ned tabelldata (Excel)

Transitteffekt

Beregnet behov per bydel blir også justert for transitteffekt.

Totalvurdering av bytteforholdet mellom Storhaug bydel og andre bydeler og kommuner

StorhaugAugust 2016
Barn folkeregistrert i andre bydeler med barnehageplass i Storhaug bydel103
Barn folkeregistrert i andre kommuner og land med barnehageplass i Storhaug bydel8
  
Barn folkeregistrert i Storhaug bydel med barnehageplass i andre bydeler289
Barn folkeregistrert i Storhaug bydel med barnehageplass i andre kommuner32
  
Bytteforhold med andre bydeler og kommuner-210
Tabell 4.5.4 Totalvurdering av transitteffekt mellom Storhaug bydel og andre bydeler og kommuner
Last ned tabelldata (Excel)

4.5.3 Totalvurdering av kapsitet og behov i Storhaug bydel

Storhaug bydel har i en årrekke hatt underdekninger av barnehageplasser, og svært mange barn folkeregistrert i Storhaug bydel har barnehageplass i Hillevåg bydel og Eiganes og Våland bydel. Samtidig har bydelen en stor andel innvandrere og barn i lavinntektsfamilier, og det er derfor ønskelig å øke andelen barn som har barnehageplass i denne bydelen. Emmaus barnehage åpnet opp fem nye avdelinger høsten 2016, noe som hjelper godt på underkapasiteten. Likefult er det fortsatt stort behov for barnehageplasser her.

Storhaug20172018201920202021
      
Kapasitet     
Kapasitet i drift i Storhaug bydel 2016660660660660660
Foreslåtte og vedtatte endringer Storhaug00000
Sum kapasitet med endringer Storhaug660660660660660
      
Behov     
Behov Storhaug872865859859856
Transiteffekt Storhaug-210-210-210-210-210
Sum behov med transiteffekt Storhaug662655649649646
      
Differanse kapasitet og behov Storhaug-25111114
Tabell 4.5.5 Oppsummert kapasitet og behov for barnehageplasser i Storhaug bydel
Last ned tabelldata (Excel)

Som oversikte viser får alle barn med behov for barnehageplass et tilbud om plass også i årene fremover,  men det er fortsatt stor underdekning i bydelen. Derfor er transitteffekten vedvarende høy i Storhaug.

Denne siden ble sist oppdatert 24. august, 12:07.