4.2.1 Kapasitet i drift i Tasta bydel

Kapasitet i drift i bydelen høsten 2016

Oversikt over kapasitet i drift i kommunale og private barnehager i bydelen.

 NoteTilbudstypeEierform2016
     
Kapasitet i drift i permanente kommunale barnehager    
TASTAVARDEN BARNEHAGE AVD. GULLFAKS Ordinær barnehageKommunal70
TASTAVARDEN BARNEHAGE AVD. SMIENE Ordinær barnehageKommunal39
TRIADE BARNEHAGE AVD. SMIETUNET Ordinær barnehageKommunal72
TRIADE BARNEHAGE AVD. VEDEN Ordinær barnehageKommunal32
YTRE TASTA BARNEHAGE AVD. ESKELAND Ordinær barnehageKommunal64
YTRE TASTA BARNEHAGE AVD. VARDENESET Ordinær barnehageKommunal27
Sum kapasitet i drift i permanente kommunale barnehager   304
     
Kapasitet i drift i midlertidige kommunale barnehager    
BARNEHAGEN TASTA1Ordinær barnehageKommunal65
Sum kapasitet i drift i midlertidige kommunale barnehager   65
     
Kapasitet i drift i private barnehager    
BAMSEBU BARNEHAGE Ordinær barnehagePrivat61
BYHAUGEN BARNEHAGE Ordinær barnehagePrivat78
DUSAVIK BARNEHAGE Ordinær barnehagePrivat58
KANUTTEN BARNEHAGE Ordinær barnehagePrivat14
RØDKNAPPEN BARNEHAGE Ordinær barnehagePrivat65
SCALABARNEHAGENE AVDELING TASTA Ordinær barnehagePrivat95
TASTARUSTÅ BARNEHAGE Ordinær barnehagePrivat100
TROLLBERGET BARNEHAGE Ordinær barnehagePrivat74
Sum kapasitet i drift i private barnehager   545
     
Sum kapasitet i drift i Tasta bydel   914
Tabell 4.2.1 Kapasitet i drift høsten 2016 i Tasta bydel
Last ned tabelldata (Excel)

1: Barnehagen Tasta er midlertidig plassert i modulbygg ved Byfjord skole inntil nytt bygg er ferdigstilt

 

Den store underkapasiteten vi har sett tidligere i Tasta bydel ser ut til å jevnes ut i løpet av starten på perioden, og erstattes av overkapasitet mot slutten av perioden. Rådmannen foreslår derfor tiltakene nedenfor for å skape balanse mellom behov og kapasitet i perioden.

 

Planlagte endringer i bydelen fra 2017

Følgende planlagte tiltak påvirker kapasitet i drift i Tasta bydel de neste årene

BarnehageTiltakTilbudEierform20172018201920202021
Barnehage TastaNybygg, fire avdelingerOrdinærKommunal060606060
Tastavarden barnehage, avd. SmieneNybygg, fem avdelingerOrdinærKommunal0007575
Konsekvens av forrige: To eksisterende avdelinger rives på samme tomtRiving, to avdelingerOrdinærKommunal0-40-40-40-40
Ytre Tasta barnehage avd. VardenesetNybygg, fire avdelingerOrdinærKommunal00606060
Konsekvens av forrige: To eksisterende avdelinger rives på samme tomtRiving, to avdelingerOrdinærKommunal0-30-30-30-30
Ytre Tasta barnehage, rehabilitering avd. EskelandNybyggOrdinærKommunal000060
Konsekvens av forrige: Fire eksisterende avdelinger brukes ikke i periodenUbrukt under rehab., to avdelingerOrdinærKommunal00-60-60-60
Bemanningsoptimalisering barnehager i TastaBydelen bemanningsoptimaliseres  -30-40-40-40-40
Byfjordparken barnehageNybyggOrdinærPrivat0100100100100
Sum planlagte endringer   -305050125185
         
Forslag til ytterligere endringer i kapasiteten   0-60-60-120-120
         
Sum planlagte endringer og foreslåtte endringer   -30-10-10565
         
Eksisterende kapasitet i drift   914914914914914
         
Ny kapasitet etter planlagte og foreslåtte endringer   884904904919979
Tabell 4.2.2 Planlagte endringer som påvirker kapasitet i drift i Tasta bydel 2017 til 2021
Last ned tabelldata (Excel)

Tastavarden barnehage avdeling Smiene
Stavanger bystyre vedtok 12. januar 2015 plan 2522 Tastavarden barnehage og Tasta kirke. Det ligger til rette for å utvide barnehagen fra en toavdelings- til en fireavdelingbarnehage. For å tilpasse utearealet til lovens arealnorm, er det nye bygget planlagt oppført i to etasjer. Det vil kunne gi økning fra 30 til 75 plasser.

I handlings- og økonomiplanen 2017-2020 foreslår rådmannen at prosjektet forskyves med oppstart i 2020.

Ytre Tasta barnehage
Eksisterende Ytre Tasta barnehage, avdeling Vardenes (Gnr/bnr 28/2158) er vedtatt bygget ut med inntil fire nye avdelinger i tillegg til de nåværende to. Alle avdelingene forventes plassert i nybygg. Tilstøtende naboeiendommer mot sør er kjøpt. Til sammen vil det gi ca. 3 500 kvadratmeter. Dette kan i henhold til norm gi rom for en barnehage med fire til seks avdelinger, altså en økning fra omlag 30 plasser til om lag 60 – 90 plasser. Tomta er noe støyutsatt, så utnyttelsen (hvor stor barnehage det er plass til) kan bli styrt av dette hensynet.

Barnehagen Tasta
Barnehagen Tasta ble revet i 2015, og planlegges oppført på nytt, med fire avdelinger.

 

Andre aktuelle tomter til barnehageformål
Det er for tiden ingen andre aktuelle tomter i bydelen som vurderes til barnehageformål.

 

Søknad om finansiering av nye barnehageplasser fra private aktører

Stavanger kommune har behov for flere barnehageplasser i områdene rundt Stavanger sentrum, og sett i sammenheng med kapasiteten i kommunen totalt sett vil rådmannen være positiv til henvendelser fra private aktører i dette området. Det er ikke behov for flere barnehageplasser i Tasta bydel innenfor perioden i denne rulleringen av barnehagebruksplanen, og det foreligger for tiden heller ingen søknad om finansiering av nye barnehageplasser fra private aktører her.

4.2.2 Behov for barnehageplasser i Tasta bydel

Beregning av behov for barnehageplasser bygger på tall fra befolkningsfremskrivningen, justert for måltall for andel barn i barnehage.

 

Behov for barnehageplasser
Justert for måltall for andel barn i barnehage

  20172018201920202021
Befolkningsfremskrivning Tasta bydel per 1. januar 2017      
       
Fireåringer 209194197209206
Treåringer 184189201198202
Toåringer 194210205210213
Ettåringer 209202207211215
Nullåringer 206211215220222
Sum 1 2011 2121 2201 2461 264
       
Beregnet behov for barnehageplasser ved barnehageopptak august 2017Måltall for andel barn i barnehage     
Femåringer97,00 %202189192203200
Fireåringer97,00 %179183195192196
Treåringer95,00 %185199195199202
Toåringer91,00 %190184188192196
Ettåringer75,00 %155158161165167
Sum 910913931952960
Tabell 4.2.3 Beregnet behov for barnehageplasser i Tasta bydel fra 2017 til 2021
Last ned tabelldata (Excel)

Transitteffekt

Beregnet behov per bydel blir også justert for transitteffekt.

 

Totalvurdering av bytteforholdet mellom Tasta bydel og andre bydeler og kommuner

TastaAugust 2016
Barn folkeregistrert i andre bydeler med barnehageplass i Tasta bydel166
Barn folkeregistrert i andre kommuner og land med barnehageplass i Tasta bydel10
  
Barn folkeregistrert i Tasta bydel med barnehageplass i andre bydeler201
Barn folkeregistrert i Tasta bydel med barnehageplass i andre kommuner25
  
Bytteforhold med andre bydeler og kommuner-50
Tabell 4.2.4 Totalvurdering av transitteffekt mellom Tasta bydel og andre bydeler og kommuner
Last ned tabelldata (Excel)

4.2.3 Totalvurdering av kapasitet og behov i Tasta bydel

Den store underkapasiteten vi har sett tidligere i Tasta bydel ser ut til å jevnes ut i løpet av starten på perioden, og erstattes av overkapasitet mot slutten av perioden. Bydelenen har en del vedtatte nybygg og renoveringer på planen. Disse har en effekt på kapasiteten i begynnelsen på perioden. Rådmannen foreslår videre å gjøre en del tiltak for å neddimensjonere kapasiteten mot slutten av perioden for å få bedre balanse mellom kapasitet og behov. Det beregnes fortsatt litt overkapasitet i bydelen i årene fremover.

Tasta20172018201920202021
      
Kapasitet     
Kapasitet i drift i Tasta bydel 2016914914914914914
Foreslåtte og vedtatte endringer Tasta-30-10-10565
Sum kapasitet med endringer Tasta884904904919979
      
Behov     
Behov Tasta910913931952960
Transiteffekt Tasta-50-50-50-50-50
Sum behov med transiteffekt Tasta860863881902910
      
Differanse kapasitet og behov Tasta2441231769
Tabell 4.2.5 Oppsummert kapasitet og behov for barnehageplasser i Tasta bydel
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 24. august, 12:07.