4.3.1 Kapasitet i drift i Eiganes og Våland bydel

Kapasitet i drift i bydelen høsten 2017
Oversikt over kapasitet i drift i kommunale og private barnehager i bydelen.

 NoteTilbudstypeEierform2017
     
Kapasitet i drift i permanente kommunale barnehager    
Bokkaskogen og Kampen barnehage Avd. Bokkaskogen naturavdeling NaturbarnehageKommunal21
Bokkaskogen og Kampen barnehage Avd. Bokkaskogen Ordinær barnehageKommunal70
Bokkaskogen og Kampen barnehage Avd. Kampen Ordinær barnehageKommunal40
Bjergsted barnehage Ordinær barnehageKommunal133
Haugtussa, Krabat, Våland barnehage Avd. Våland Ordinær barnehageKommunal27
Solvang barnehage Ordinær barnehageKommunal81
Stokka barnehage Avd. Chr. Skredvigsvei Ordinær barnehageKommunal268
Stokkatunet barnehage Ordinær barnehageKommunal27
Stokkatunet barnehage Avd. Hertervigtunet Ordinær barnehageKommunal30
Vålandshaugen barnehage Ordinær barnehageKommunal60
Stokkatunet barnehage STA Tilrettelagt avdelingKommunal10
Sum kapasitet i drift i permanente kommunale barnehager   862
     
Kapasitet i drift i midlertidige kommunale barnehager    
Lassamyra barnehage1Ordinær barnehageKommunal95
Stokka barnehage Avd. Stokkadalen Ordinær barnehageKommunal139
Sum kapasitet i drift i midlertidige kommunale barnehager   234
     
Kapasitet i drift i private barnehager    
Egenes idrettsbarnehage Ordinær barnehagePrivat78
Hakkebakkeskogen barnehage Avd. Stokka Ordinær barnehagePrivat19
Huskestua barnehage Ordinær barnehagePrivat54
Lassa barnehage Ordinær barnehagePrivat84
Muldvarpen barnehage Ordinær barnehagePrivat61
NLM barnehagene Avd. Misjonsbarnehagen Lasse liten Ordinær barnehagePrivat57
Stokka åpen barnehage Åpen barnehagePrivat0
Sum kapasitet i drift i private barnehager   353
     
Sum kapasitet i drift i Eiganes og Våland bydel   1 274
Kapasitet i drift
Last ned tabelldata (Excel)
1: Barnehagen er i leide lokaler. Avtalen utløper 2021

Andelen barnehageplasser i bydelen fordelt på type. Før musepekeren over delene for å se detaljer.

 

Planlagte endringer i bydelen fra 2017

barnehageTiltakTilbudEierform20182019202020212022
Byfjordparken barnehage  Privat100100100100100
Ny kommunal barnehage Våland  Kommunal0007575
Sum planlagte endringer   100100100175175
         
Forslag til ytterligere endringer i kapasitet i drift   00000
         
Sum planlagte endringer og foreslåtte endringer   100100100175175
         
Kapasitet i drift per høsten 2017   12151215121512151215
         
Ny kapasitet etter planlagte og foreslåtte endringer   13151315131513901390
Planlagte endringer
Last ned tabelldata (Excel)

Merknad: Oversikten over kapasitet og behov i barnehagebruksplanen er justert slik at plassene i Byfjordparken barnehage er flyttet fra Tasta til Eiganes/Våland bydel. Dette etter vedtak i sak om dimensjonering av barnehageopptaket 2018.

Andre aktuelle tomter til barnehageformål

Det er behov for å finne tomteareal til å kunne realisere bygging av ny barnehage i sørlige del av bydelen. 

Det er igangsatt mulighetsstudier med å finne tomt til formålet

 

Søknad om finansiering av nye barnehageplasser fra private aktører i bydelen

Det foreligger for tiden ingen søknad om finansiering av nye barnehageplasser fra private aktører i Eiganes og Våland bydel.

Stavanger kommune har behov for flere barnehageplasser i områdene rundt Stavanger sentrum, og der i blant også Vålandsområdet. Det er ikke behov for flere barnehageplasser i nordlige deler av bydelen innenfor perioden i denne rulleringen av barnehagebruksplanen.

4.3.2 Behov for barnehageplasser i Eiganes og Våland bydel

Beregning av behov for barnehageplasser bygger på tall fra befolkningsfremskrivningen, justert for måltall for andel barn i barnehage.

Behov for barnehageplasser
Justert for måltall for andel barn i barnehage

  20182019202020212022
Befolkningsfremskrivning Eiganes og Våland bydel per 1. januar 2018      
       
Fireåringer 290248263255247
Treåringer 258276268257257
Toåringer 292283269269270
Ettåringer 301283283283285
Nullåringer 298298298300300
SUM 14391388138113641359
       
Beregnet behov for barnehageplasser ved barnehageopptak august 2018Måltall for andel barn i barnehage     
Femåringer92,28 %301283283283285
Fireåringer91,67 %285276262262263
Treåringer97,20 %248265257246247
Toåringer87,09 %261223236230222
Ettåringer66,88 %182194168178173
SUM 12771241120611991190
Behov for barnehageplasser
Last ned tabelldata (Excel)

Transitteffekt

Beregnet behov per bydel blir også justert for transitteffekt. Eiganes og Våland bydel har en transitteffekt på -34.

4.3.3 Totalvurdering av kapasitet og behov i Eiganes og Våland bydel

Overkapasiteten på Eiganes må ses i sammenheng med transitteffekten. Det er nærliggende å tro at høyere kapasitet i forhold til behov vil senke den negative transitteffekten i årene fremover. Med andre ord at vi får en større andel barn med barnehageplass i egen bydel her. Det vil igjen ha en effekt av at behovet i nærliggende bydeler som Madla, Tasta og Hillevåg vil gå ned gjennom lavere transitteffekt også her.

Samtidig har bydelen stor kapasitet i drift i midlertidige barnehagebygg og en underkapasitet av barnehageplasser på Våland. I Handlings- og økonomiplanen 2018-2021 vil rådmannen foreslå å sette av midler å bygge en ny barnehage på Våland med om lag 75 plasser, med planlagt ferdigstilling i 2021. Disse plassene vil kunne erstatte midlertidige plasser i bydelen og/eller i Bekkefaret-området. På den måten vil den bydelsvise balansen mellom behov og kapasitet bli bedre og transitteffekten reduseres.

Oversikten over kapasitet og behov i barnehagebruksplanen er justert slik at plassene i Byfjordparken barnehage er flyttet fra Tasta til Eiganes/Våland bydel. Dette etter vedtak i sak om dimensjonering av barnehageopptaket 2018.

Fordi Byfjordparken barnehage er flyttet, gir dette en overkapasitet i bydelen. Denne barnehagen ligger på grensen til Tasta og vil kunne dekke behov for barnehageplasser også for denne bydelen og vil gi flere sentrumsnære områder.

Eiganes og Våland20182019202020212022
      
Kapasitet     
Kapasitet i drift i Eiganes og Våland bydel 201712151215121512151215
Foreslåtte og vedtatte endringer Eiganes og Våland100100100175175
Sum kapasitet med endringer Eiganes og Våland13151315131513901390
      
Behov     
Behov Eiganes og Våland12761241120812081208
Transitteffekt Eiganes og Våland-80-80-80-5-5
Sum behov med transitteffekt Eiganes og Våland11961161112812031203
      
Differanse kapasitet og behov Eiganes og Våland119154187187187
Totalvurdering kapasitet og behov
Last ned tabelldata (Excel)

 

Denne siden ble sist oppdatert 12. januar, 10:02.