Aktivitet

Aktiviteten er antall barn i hver enkelt barnehage, justert for antall oppholdstimer ved hjelp av Statistisk sentralbyrås nøkkel for gjennomsnittlig oppholdstid:

Stavanger kommune benytter denne nøkkelen i åtte årlige barnetellinger.

Aldersfordeling

Andel små og store barn i en barnehage. Som standard er denne satt til en tredjedel små barn og to tredjedeler store barn, men av forskjellige grunner avviker enkelte barnehager fra dette. Små barn er barn som hele kalenderåret er under tre år. Store barn er barn som hele kalenderåret er over tre år. Barn som fyller tre år i løpet av kalenderåret er små fra januar til og med august, og store fra og med september.

Andel barn i barnehage

Antall barn per årskull som har barnehageplass dividert på folketallregistrert antall barn per årskull.

Arealdimensjonering

Alle barnehager dimensjoneres etter denne formelen:

 

Formel dimensjonering3

 

I barnehager i bydeler med underdekning av barnehageplasser i forhold til beregnet behov beholder vanligvis barnehagene denne dimensjoneringen. I bydeler med overdekning må barnehagene benytte bemanningsoptimalisert dimensjonering.

Arealnorm

Det er barnehagens eier som fastsetter antall kvadratmeter per barn, dette kalles barnehagens arealnorm. Barnehagens arealnorm er av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen og skal derfor framgå av barnehagens vedtekter. Departementet har gitt en veiledende arealnorm for antall kvadratmeter per barn i barnehagen.

Arealberegningen ved fastsettelsen av leke- og oppholdsarealet skal ta utgangspunkt i de rommene som faktisk står til disposisjon for barnas aktiviteter. Dette gjelder for eksempel lekerom, grupperom og sove- og hvilerom. Dersom barnas garderobe også egner seg som leke- og oppholdsrom, kan denne også medregnes. Det samme gjelder kjøkkenet, dersom dette reelt brukes til barnas aktiviteter. Personalrom, kontorer, stellerom, toaletter og lignende skal ikke tas med i beregningen.

Den veiledende arealnormen får betydning for barnehageeieren ved dennes fastsettelse av leke- og oppholdsarealet per barn og i forbindelse med kommunens godkjenning og tilsyn. Veiledende norm for barns lekeareal inne er fire kvadratmeter netto per barn over tre år og om lag 1/3 mer (ca. 5,3 kvadratmeter) per barn under tre år. Utearealet i barnehagen bør være om lag seks ganger så stort som leke- og oppholdsarealet inne. Til dette arealet regnes ikke parkeringsplass, tilkjørselsveier og lignende.

Barnetelling

Stavanger kommune teller antall barn i kommunale og ikke-kommunale barnehager (aktivitet) og justerer budsjett og tilskudd åtte ganger per år. Tellingene gjøres første virkedag i januar, februar, mars, april, mai, september, oktober og november. Aktiviteten for juni, juli og august er lik tellingen i mai. Aktiviteten i desember er lik tellingen i november.

Behov

Befolkningsframskrivingen brukes for å beregne behovet for barnehageplasser i perioden. 

Barnehageopptaket skiller seg fra skoleopptaket ved at det er barnehagerett mens det i skole er skoleplikt. Foreldre står fritt til å velge hvilken barnehage de ønsker å søke om plass i, uavhengig av bosted. Foreldre kan også søke om barnehageplass i private barnehager i andre kommuner, eller å ikke benytte barnehagetilbudet i det hele tatt. For å angi prognose for fremtidig behov blir antall barn i barnehagealder i kommende periode multiplisert med aktuelt måltall for andel barn i barnehage (i snitt 92 %). 

Bydelene er administrative enheter. Det er svært vanlig at barn går i barnehage i andre bydeler enn de er folketallregistrert i. I prinsippet legger barnehagebruksplanen til grunn at foreldre ønsker barnehageplass i den bydelen barnet er folketallregistrert i. Foreldrene er i stor grad mest opptatt av å ha en plass i nærhet av bolig, og i mindre grad hvilken bydel barnehage ligger i. I planleggingen av i hvilke områder det er behov for å øke antall plasser, vurderer rådmannen om kapasiteten «nabo»-bydelene kan imøtekomme behovet i områder med underdekning. 

Oppsummert er det følgende beregninger som leder frem til forholdet mellom behov og kapasitet i den enkelte bydel. 

Bemanningsoptimalisert dimensjonering

Barnehageloven regulerer normen for pedagogisk bemanning som sier at for inntil 14 barn over tre år eller inntil sju barn under tre år skal det være 100 % pedagogisk leder med godkjent barnehagelærerutdanning. Bemanningsoptimalisering legger til grunn barnehagelovens forskrift om pedagognorm om at det skal være maksimalt 14 treårsenheter per pedagogisk leder, og det vil da være hensiktsmessig å tilstrebe et barnetall så nærme 14 treårsenheter som mulig – uten å overgå 14.

Bemanningsnorm

Den nasjonale bemanningsnormen er at det maksimalt skal være tre barn under tre år per voksen og maks seks barn over tre år per voksen. Når det gjelder pedagogisk bemanning er den nasjonale normen at for inntil 14 barn over tre år eller inntil sju barn under tre år skal det være en pedagogisk leder med godkjent barnehagelærerutdanning. Stavanger kommunes bemanningsnorm er i tråd med de nasjonale bemanningsnormene.

.

Dimensjonering

Beskriver hvilke prinsipper som avgjør barnehagenes kapasitet. Alle barnehager blir først og fremst arealdimensjonert. De fleste kommunale barnehager følger i tillegg bemanningsoptimalisert dimensjonering.

Kapasitet

Gjeldende kapasitet beregnes ut fra det antall store og små barn hver enkelt barnehage er dimensjonert for på et gitt tidspunkt (kapasitet i drift). Beregning av fremtidig kapasitet gjøres uavhengig av barnets alder, med utgangspunkt i avdelinger på 15 barn. Kapasiteten i planen justeres for allerede vedtatte endringer, før rådmannen foreslår ytterligere endringer.  

Kapasitet i drift

Tilgjengelige barnehageplasser i henhold til barnehagenes arealdimensjonering, arealnorm og aldersfordeling og som ikke med bakgrunn i bemanningsoptimalisert dimensjonering, overkapasitet i området eller andre grunner midlertidig er satt ut av drift.

Leke- og oppholdsareal

Leke- og oppholdsarealet fastsettes i barnehagens endelige godkjenning fra barnehagemyndigheten og avgjør sammen med barnehagens arealnorm hvor stor kapasitet hvert enkelt barnehagebygg har.

Midlertidige bygg

Barnehagebygg som ikke er permanente som følge av en eller flere faktorer:
•Tomten er regulert til andre formål
•Bygget er ikke eid av Stavanger kommune (leid bygg)
•Bygget har tidsavgrenset godkjenning med bakgrunn i byggets tekniske standard eller andre forhold

Norm for pedagogisk bemanning

Forskrift om pedagogisk bemanning § 1 sier at for inntil 14 barn over tre år og inntil sju barn under tre år skal det være en pedagogisk leder med godkjent barnehagelærerutdanning.

Rett til plass i barnehage

Barnehagelovens § 12a stadfester at barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.

Transitteffekt

Antall barn ikke folkeregistrert i bydel A med barnehageplass i bydel A minus antall barn folkeregistrert i bydel A med barnehageplass i annen bydel eller kommune.
Transitteffekten hjelper oss å se hvordan problematikken rundt under- og overkapasitet i bydelene blir løst, og er i seg selv ikke en ønsket løsning for fremtiden. Målet er at transitteffekten er så nærme null som mulig i alle bydeler.

Treårsenhet

Uttrykket benyttes i tilknytning til bemanning i barnehagene, samt til budsjettering i kommunale barnehager.
•Barn over tre år (store barn) tilsvarer én treårsenhet
•Barn under tre år (små barn) tilsvarer to treårsenheter
•Barn som fyller tre år i inneværende år teller som to treårsenheter frem til og med august måned, så som én treårsenhet fra og med september måned

Vedtekter

Barnehageeier skal etter Barnehagelovens § 7 fjerde ledd, fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene, evt. utkast til slike, må forelegges kommunen i forbindelse med søknad om godkjenning. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen. I Barnehagelovens § 7 nevnes følgende eksempler på opplysninger som vedtektene skal inneholde:
•eierforhold
•formål
•opptakskriterier
•antall medlemmer i samarbeidsutvalget
•barnehagens åpningstid

Opplistingen i § 7 fjerde ledd er ikke uttømmende. I tillegg vil det eksempelvis være aktuelt å ta med opplysninger om følgende:
•valg til og oppgaver for foreldrerådet og samarbeidsutvalget
•opptaksprosessen, herunder klageadgang
•foreldrebetaling og søskenmoderasjon
•fastsettelse av leke- og oppholdsareal, totalt og per barn (arealnorm)
•kompetanseforhold og bemanningsnorm for barnehagen
•taushetsplikt og opplysningsplikt
•helsekontroller av barn og personale
•særlig tilpasning av rammeplanen til lokale forhold
•årsplan for den pedagogiske virksomheten
•dugnader eller andre oppgaver for foreldrene

Denne siden ble sist oppdatert 29. august, 20:03.