Beregning av kapasitet

Kapasiteten beregnes ut fra antall store og små barn hver enkelt barnehage er dimensjonert for på et gitt tidspunkt (kapasitet i drift). Fremtidig kapasitet regnes generelt sett mer omtrentlig i avdelinger på 15 barn.

Kapasiteten i disse beregningene justeres for planlagte og allerede vedtatte endringer, før rådmannen foreslår ytterligere endringer. Forslag til neddimensjonering gjøres per bydel, og vedtatt neddimensjonering iverksettes gjennom dimensjoneringsplan med effekt fra neste barnehageår.

Beregning av behov

Befolkningsfremskrivningen brukes for å beregne behovet for barnehageplasser i perioden.

Barnehageopptaket skiller seg fra skoleopptaket ved at vi har barnehagerett mens det i skole er skoleplikt. Foreldre står fritt til å velge hvilken barnehage de ønsker å søke om plass i, uavhengig av bosted. Foreldre kan også søke om barnehageplass i private barnehager i andre kommuner, eller å ikke benytte barnehagetilbudet i det hele tatt. Med bakgrunn i dette blir antall barn i barnehagealder multiplisert med måltall for andel barn i barnehage (i snitt 92 %).

Det er også svært vanlig at barn går i barnehage i andre bydeler enn de er folkeregistrert i. I denne barnehagebruksplanen blir det beregnet hvilke effekt dette har på behovet for barnehageplasser i bydelene, kalttransitteffekt. I prinsippet legger barnehagebruksplanen til grunn at foreldre ønsker barnehageplass i den bydelen barnet er folkeregistrert i. Transitteffekten hjelper oss å se hvordan problematikken rundt under- og overkapasitet i bydelene blir  løst, og er i seg selv ikke en ønsket løsning for fremtiden. Målet er at transitteffekten er så nærme null som mulig i alle bydeler.

Oppsummert ser beregningen slik ut:

Kapasitet i drift
+ Planlagte og allerede vedtatte endringer
+ Forslag til ytterligere endringer (opp- eller neddimensjonering)
–  Antall barn i barnehagealder ihht. befolkningsfremskrivning multiplisert med måltall for andel barn i barnehage
+ Transitteffekt

Denne siden ble sist oppdatert 24. oktober, 08:37.