10.1 Arbeidsledighet

Per august 2017 melder NAV at det er 3 110 helt ledige i Stavanger. Dette tilsvarer 4,3 prosent av arbeidsstyrken, og er en endring på -17 prosent fra i fjor på samme tid (henholdsvis 3,8 og -18 prosent for Rogaland). Sammenlignet med fjoråret har det vært færre langtidsledige, samt færre unge som står helt uten arbeid.

Fra januar til august har ledigheten i Stavanger falt fra 5,6 til 4,3 prosent, mens det for resten av landet har vært en nedgang fra 2,9 til 2,6 prosent i samme periode. I tillegg er 0,9 prosent i arbeidsrettede tiltak, slik at bruttoledigheten for Stavanger kommune er 5,2 prosent.

Helt ledige i prosent av arbeidsstyrken per august 2017 

Kilde:NAV

10.2 Sosialhjelpsmottakere

Antall sosialhjelpsmottakere har økt fra 3 158 til 3 266 per 2.tertial 2017 sammenlignet med samme periode i fjor. Antall mottaker under 25 år er redusert fra 760 til 737. Antall langtidsmottakere med forsørgeransvar har hatt en positiv utvikling gjennom året, men det er likevel en økning på 23,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Siden slutten av august 2016 har antall langtidsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt økt med 148 personer/familier.

De samlede sosialhjelpsutbetalingene økte med 4,3 prosent i samme periode, til 5,1 mill. ved utgangen av august.

 

10. 3 Punktinnsats

Som et ledd i Arbeidstreningsseksjonens tiltak for å hjelpe unge sosialhjelpsmottakere, ble Punksinnsats innført. Som en følge av økt arbeidsledighet og innføring av lovfestet aktivitetsplikt, ble tiltaket styrket i 2016. Satsingen omfatter unge fra 18-30 år som er førstegangssøker av sosialhjelp. For å få utbetalt sosialhjelp, er det er krav at de møter på kurset.

Av 99 som møtte opp på kurset, er resultatene følgende:

Deler av de som fortsatte på kurset fikk i sommer et nytt aktivitetstilbud, kalt JobbSats. Tiltaket har ansatt en egen  arbeidsleder som ivaretar gruppen og bidrar med videre kartlegging/arbeidstrening. Resultatene har vært veldig gode, og 40 prosent av deltakerne gikk til skole eller i lære.

10.4 Folkehelse

Via Folkehelseloven er Stavanger kommune pålagt å ha en oversikt over innbyggernes helsetilstand, og de positive og negative faktorer som påvirker denne. Ved hjelp av over 60 måleindikatorer følger kommunen helse- og levekårsutviklingen. Et utvalg av disse inngår i kommunens tertialrapporter. Den totale oversikten over utviklingen i innbyggernes helse og levekår blir hvert år presentert i «folkehelsemeldingen» til bystyret.

 

 

 

 

10.5 Utvikling av byen

Globale utfordringstrender som migrasjon, aldrende befolkning og klima krever omstilling både i offentlig og privat sektor. Omstilling og innovasjon krever langsiktige perspektiver og systematisk arbeid i samhandling mellom offentlig sektor, næringsliv, akademia og innbyggere.

Stavanger kommune har et utstrakt samarbeid andre aktører som bidrar i utvikling av byen. Gjennom ulike prosjekter legger Stavanger kommune til rette for samskaping og utvikling av en smartere, mer bærekraftig by. En rekke prosjekter og aktiviteter er videreført fra første til andre tertial.

Forsknings- og innovasjonsmiljøene er viktige samarbeidspartnere i utviklingen av kunnskapsbyen og universitetskommunen. I samarbeid med Universitetet i Stavanger bidrar kommunen til å utvikle studentinkubatoren og innovasjons-økosystemet Demola. Stavanger kommune deltar også aktivt i UiS sitt verdiskapingsforum, som vektlegger innovasjon i skjæringspunktet mellom UiS, offentlig sektor og næringsliv.

Plogen er et regionalt program som drives av Valide for å sikre innovasjon i arbeidet med å kommersialisere forskningsbaserte produkter og tjenester. Stavanger kommune er bidragsyter i prosjektet sammen med andre fra både offentlig og privat sektor.

Økt arbeidsledighet etter endringer i olje- og gassbransjen har ført til en rekke tiltak for å motvirke fortsatt vekst i antall ledige. Stavanger kommune driver, sammen med Greater Stavanger og NAV, Mulighetsterminalen, som er et tilbud til de som er påvirket av endringene i energisektoren. Stavanger kommune legger dessuten til rette for praksisplasser og lærlingeplasser.

Stavanger kommune håndterer mye av sitt samarbeid med næringsliv gjennom Greater Stavanger. Det er dessuten inngått samarbeidsavtale med Nordic Edge AS, som bidrar med omdømmebygging og informasjonsspredning, utvikling av klyngeaktivitet og prosjektsøknader til nasjonale og internasjonale program, samt videreutvikling av smartbyen Stavanger.

 

 

Denne siden ble sist oppdatert 25. september, 10:29.