11.1 Planlagte undersøkelser 2017

 

Følgende brukerundersøkelser og spørreundersøkelser skal gjennomføres inneværende år, i tråd med plan i Handlings- og økonomiplan 2017 -2020:

UndersøkelsePlanlagtGjennomført
Oppvekst og levekår  
Skole 3, 6 og 9 trinn (foresatte)November/desember 2017 
Skole 7 og 10 trinn (elev)November/desember 2017 
Barnehage (foresatte)November/desember 2017  
SFO 2.trinn (foresatte) Februar/mars 2017
Stavanger legevakt Pågående måling
Ressurssenter for styrket barnehagetilbudNovember/desember 2017 
Kulturskolen (Foresatte) Mai/juni 2017
JordmortjenestenHøsten 2017 
HelsestasjonHøsten 2017 
Sykehjem dagsenter Juni 2017
Sykehjem pårørendeOktober/november 2017 
FlyktningseksjonenHøsten 2017 
Bymiljø og utbygging  
VA-tjenesterNovember 2017 
Renovasjon Mai 2017
Personal og organisasjon  
Medarbeiderundersøkelse Januar 2017
ServicetorgetUtgår 
Tabell 11.1 Planlagte og gjennomførte brukerundersøkelser og spørreundersøkelser i 2017
Last ned tabelldata (Excel)

 

11.2 Gjennomførte undersøkelser

Brukerundersøkelse for SFO 2. trinn og Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i første tertial og ble omtalt i Tertialrapportering per 30. april 2017. Undersøkelsen for Servicetorget utgår i 2017, dette ble også omtalt i rapporteringen for 1. tertial.

Kulturskolen (foresatte)

Det ble i mai 2017 gjennomført en undersøkelse for å kartlegge tilfredsheten blant foresatte som har barn som er elever ved kulturskolen. Det ble sendt ut e-post til samtlige foresatte via kvalitetsverktøyet Insight, og av disse svarte 20 %.

Resultatene viste at det kulturskolen scorer lavest på er dialogen mellom hjemmet og kulturskolen. Her får indikatoren Tilbakemeldinger kulturskole-hjem en score på 3,34, på en skala fra 1-5. Dette er noe som skolen vil jobbe videre med mål om å øke tilfredsheten. Høyest score får indikatorene Støtte hjemmefra (4,42) og Indre motivasjon (4,39).

Sykehjem dagsenter

I juni 2017 ble det gjennomført en brukerundersøkelse blant dagsentrene knyttet til sykehjemmene i Stavanger for å måle brukernes tilfredshet med tilbudet. Undersøkelsen ble gjennomført som en spørreskjemaundersøkelse med personlig intervju. Det ble gjennomført om lag 340 intervju som ga en svarprosent på 87 %. Resultatene skal videreformidles til virksomhetslederne og vil også legges frem i sak til kommunalstyret for levekår i november.

Renovasjon

Brukerundersøkelsen ble gjennomført i mai 2017 av IVAR IKS på oppdrag av medlemskommunene. Resultatene forventes lagt fram for medlemskommunene snarlig.

11.3 Planlagte og igangsatte undersøkelser

Skole 3, 6 og 9 trinn (foresatteundersøkelse)

Undersøkelsen gjennomføres i regi av Utdanningsdirektoratet blant foresatte med barn på 3., 6. og 9. trinn i grunnskolen i Stavanger. Undersøkelsen oppfordrer elevenes foresatte til å gi en vurdering av elevenes læringsmiljø og samarbeidet mellom hjem og skole. Planlegges gjennomført i november/desember.

Skole 7 og 10 trinn (elevundersøkelse)

Gjennomføres i regi av Utdanningsdirektoratet for å gi elever muligheten til å si sin mening om læring og trivsel på skolen. Planlegges gjennomført i november/desember.

Barnehage (foresatte)

Benytter Utdanningsdirektoratets landsdekkende undersøkelse. Undersøkelsen kartlegger graden av tilfredshet blant foresatte med barn i Stavangerbarnehagen. Planlegges gjennomført i november/desember 2017.

Ressurssenter for styrket barnehagetilbud

Det skal gjennomføres en brukerundersøkelse i november/desember 2017. Hensikten med undersøkelsen er å måle tilfredshet med spesialpedagogtjenesten og ekstraressurstjenesten, samt kontakt med ekstraressursen generelt. Undersøkelsen ble sist gjennomført i 2015.

Helsestasjon og Jordmortjenesten

Det skal gjennomføres en undersøkelse for helsestasjonene og jordmortjenesten i løpet av høsten 2017. Undersøkelsen ble sist gjennomført i 2014. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge brukernes tilfredshet med helsestasjonene og jordmortjenesten.

Sykehjem pårørende

En pårørendeundersøkelse knyttet til sykehjemmene planlegges gjennomført i oktober/november 2017. Undersøkelsen skal kartlegge pårørendes opplevelse av eget tilbud og av «sin» bruker/beboers tilbud. Undersøkelsesopplegget vil bli vurdert i forkant av gjennomføringen. Forrige gang det ble gjennom pårørendeundersøkelse ved sykehjemmene, var i 2010.

Flyktningseksjonen

Brukerundersøkelsen er ny, og knytter seg til introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger. Undersøkelsen er en oppfølging av Forvaltningsrevisjon av integrering og bosetting, behandlet i bystyret i mai 2016. Den planlegges gjennomført høsten 2017.

VA-tjenester

Det er planlagt å gjennomføre undersøkelsen i november 2017. Tidligere undersøkelser viser relativt liten årlig variasjon, og den gjennomføres av den grunn hvert annet år – sist undersøkelse var i 2015.

 

11.4 Innbyggerinvolvering

Stavanger kommune gjennomfører brukerundersøkelser i en rekke grupper, slik det framkommer i dette avsnittet. Undersøkelsene danner grunnlag for tjenesteutvikling i kommunen. Stavanger kommune har dessuten i andre tertial jobbet videre med en digital håndbok for ansatte for å øke graden av innbyggerinvolvering i prosjekt Beboerlyst, Levekårsløftet på Storhaug, områdeutvikling som involverer beboere eks lekeplass. Brukerdialoger i anskaffelser er dessuten avgjørende for anskaffelse av riktige løsninger og produkter. I andre tertial har Innovasjonspartnerskapet, som er et samarbeid mellom Stavanger kommune, Innovasjon Norge og Leverandørutviklingsprogrammet, gjennomført behovskartlegginger med beboere på kortidsopphold. Dette danner grunnlag for markedsdialogen før anskaffelse.

 

Denne siden ble sist oppdatert 21. september, 16:19.