14.1 Internkontroll

Prosjektet Videreutvikling av system for sektorovergripende internkontroll er i sluttfasen, og prosjektrapporten vil bli lagt fram for kontrollutvalget i november. Prosjektrapportens tiltak for styrking av internkontrollen består både av prinsipielle føringer for utøvelse av ledelse samt konkrete retningslinjer for internkontrollarbeidet.

Utvikling av sektorovergripende internkontroll er et kontinuerlig arbeid. De mest sentrale oppgavene som vil utføres i tilknytning til iverksetting av anbefalte tiltak fra prosjektrapporten er:

 • Å fastsette et regelverk for internkontroll med hensikt å skape felles forståelse for hva sektorovergripende internkontroll er og hvordan internkontrollen skal utøves. Regelverket for internkontrollen vil omfatte formål og myndighetskrav samt omtale av kontrollmiljø, risikovurderinger, kontrollaktiviteter, informasjon, kommunikasjon og oppfølgingsaktiviteter.
 • Å justere den administrative styringsmodellen ved å gjøre det tydeligere at internkontroll inngår i leders ansvar. Dette innebærer at internkontrolloppgavene skal tas inn i årshjulet for planer og strategier.
 • Å styrke koordineringen av arbeidet med sektorovergripende internkontroll.
 • Å legge til rette for bedre rapportering av internkontroll.
 • Å utarbeide og publisere en informasjonsside om internkontroll på intranettet.

Storbyforskningssamarbeidet mellom Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand holder på å etablere et storbyforskningsprosjekt om internkontroll i storbyene. Bergen kommune har utarbeidet konkurransegrunnlag og planlegger oppstart av prosjektet primo 2018.

14.2 Tilsyn og kontroll

Nedenfor følger en oversikt over pågående tilsyn og kontroller

14.2.1 Fylkesmannen

 • Varsel om tilsyns med kommunens plikter etter introduksjonsloven
  • Gjennomføres høst 2017
 • Tilsyn av Stavanger kommune som barnehagemyndighet
  • Under behandling
 • Tilsyns av fengselshelsetjenesten i Stavanger kommune
  • Avsluttet

14.2.2 Mattilsynet

 • Melding om tilsyn Stavanger Byggdrift – kjøkken (tilsyn 27.04.1027)
  • Avsluttet
 • Tilsynsrapport etter tilsyn med offentlige anlegg i Stavanger sentrum (2016)
  • Avsluttet

14.2.3 Rogaland revisjon

 • Forvaltningsrevisjon av Stavanger kommunes arkiv- og dokumentbehandling
  • Oppføling under behandling
 • Forvaltningsrevisjon samfunnsplanlegging
  • Avsluttet
 • Forvaltningsrevisjon Oppfølging barnevernet
  • Under behandling, ny behandling etter sak i kommunalstyret for levekår.
 • Forvaltningsrevisjon beredskap på virksomhetsnivå
  • Oppfølging under behandling
 • Forvaltningsrevisjon elektroniske tjenester
  • Ferdigbehandlet
 • Forvaltningsrevisjon klimagassutslipp
  • Oppfølging under behandling, ny oppfølging i 2017
 • Forvaltningsrevisjon internkontroll
  • Oppfølging under behandling, ny gjennomgang i 2017
 • Forvaltningsrevisjon øremerkede midler/Statlige tilskudd
  • Oppfølging under behandling
 • Forvaltningsrevisjon Integrering og bosetting
  • Under behandling. Sak om prøveprosjektet «Fra introduksjonsprogram til arbeid og utdanning – hvordan nå nasjonale mål» til politisk behandling
 • Forvaltningsrevisjon – «Risiko og forebygging av misligheter og korrupsjon»
  • Oppfølging- under behandling
 • Forvaltningsrevisjon – Skolemiljø – Håndtering av mobbesaker
  • Under behandling
 • Forvaltningsrevisjon – Svart arbeid
  • Under arbeid
 • Forvaltningsrevisjon – Varslingsrutiner og konflikthåndtering
  • Oppstart revisjon
 • Selskapskontroll IVAS IKS
  • Under behandling
 • Revisjon av lønn 2016
  • Avsluttet
 • Årsoppgjørsnotat 2016
  • Avsluttet
 • Rutinerevisjon Bo- og aktivitet nord
  • Under behandling
 • Rehabiliteringsseksjonen – databehandling i sensitiv sone
  • Avsluttet

14.2.4 Stavanger kommune ved Helsesjefen

 • Tilsyn etter Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager i 2017
 • Tilsyn ved helseinstitusjoner i 2017
 • Tilsyn ved videregående skoler

14.2.5 Direktoratet for samfunnssikkerhet og bedredskap (DBS)

 • Rogaland Brann- og rednings IKS Rapport fra tilsyn i 2016

14.2.6 Direktoratet for byggkvalitet

 • Stedlig tilsyn på 21 foretak i Stavanger og omegn- vedr. sentral godkjenning av foretak
  • Mai 2017

Denne siden ble sist oppdatert 21. september, 13:06.