13.1 Økonomisk oversikt - drift

     
 Regnskap per 31.08.2017Justert budsjett 2017Opprinnelig budsjett 2017Regnskap i fjor
Driftsinntekter 6 690 460 9 607 885 9 446 885 6 580 996
Brukerbetalinger 289 456 452 366 454 255 283 420
Andre salgs- og leieinntekter 545 595 576 431 578 162 682 620
Overføringer med krav til motytelse 606 181 846 134 693 288 582 726
Rammetilskudd 1 581 216 2 013 200 2 024 000 1 413 703
Andre statlige overføringer 227 131 361 815 351 815 113 823
Andre overføringer 15 786 51 939 37 365 14 956
Skatt på inntekt og formue 3 104 680 4 980 000 4 980 000 3 183 581
Eiendomsskatt 320 415 326 000 328 000 306 168
Andre direkte og indirekte skatter0000
Driftsutgifter 6 236 970 9 794 382 9 521 770 5 893 148
Lønnsutgifter 2 681 984 4 247 089 4 203 326 2 544 475
Sosiale utgifter 663 673 1 176 959 1 143 587 626 364
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 698 644 1 146 974 1 051 364 967 261
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 1 322 702 1 876 034 1 835 028 1 258 808
Overføringer 637 662 1 025 425 948 161 602 892
Avskrivninger 302 282 393 177 389 767 228 898
Fordelte utgifter -69 977 -71 276 -49 463 -335 549
Brutto driftsresultat 453 490 -186 497 -74 885 687 848
Finansinntekter 346 657 437 646 438 946 304 495
Renteinntekter og utbytte 318 979 409 002 410 302 302 647
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 13 433 00 953
Mottatte avdrag på utlån 14 245 28 644 28 644 895
Finansutgifter 383 753 581 955 581 955 387 865
Renteutgifter og låneomkostninger 150 480 242 878 242 878 162 436
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 6 002 00 614
Avdrag på lån 226 154 337 847 337 847 223 746
Utlån 1 118 1 230 1 230 1 070
Resultat eksterne finanstransaksjoner -37 096 -144 309 -143 009 -83 370
Motpost avskrivninger 302 282 393 177 389 767 228 898
Netto driftsresultat 718 676 62 371 171 873 833 376
Interne finanstransaksjoner 280 913 298 095 11 862 247 313
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 159 387 159 387 0 149 678
Bruk av disposisjonsfond 58 110 66 110 0 35 352
Bruk av bundne fond 63 415 72 598 11 862 62 283
Avsetninger 303 885 360 526 183 735 385 302
Overført til investeringsregnskapet 100 947 155 901 152 690 149 566
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk0000
Avsatt til disposisjonsfond 202 938 202 938 29 630 235 736
Avsatt til bundne fond0 1 687 1 415 0
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 695 703 -60 0 695 387
Økonomisk oversikt-drift - per 31.08.2017 - i hele tusen
Last ned tabelldata (Excel)

13.2 Økonomisk oversikt - investering

      
 Regnskap per 31.08.2017Justert budsjett 2017Opprinnelig budsjett 2017Regnskap i fjor 
Inntekter 208 898 461 867 448 414 214 745  
Salg av driftsmidler og fast eiendom 11 556 135 000 135 000 108 809  
Andre salgsinntekter 1 875 00 700  
Overføringer med krav til motytelse 97 656 102 164 87 264 701  
Kompensasjon for merverdiavgift 85 607 153 053 153 000 99 589  
Statlige overføringer 8 664 67 150 67 150 4 945  
Andre overføringer 3 541 4 500 6 000 0 
Renteinntekter og utbytte0000 
Utgifter 532 760 1 415 428 1 268 344 667 500  
Lønnsutgifter 14 983 00 19 224  
Sosiale utgifter 3 690 00 4 763  
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 514 290 1 415 375 1 268 344 631 286  
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 5 058 00 12 112  
Overføringer 85 607 53 0 99 589  
Renteutgifter og omkostninger000 4  
Fordelte utgifter -90 868 00 -99 478  
Finanstransaksjoner 241 763 553 230 551 730 290 238  
Avdrag på lån 95 707 106 000 106 000 84 491  
Utlån 124 783 420 630 420 630 187 566  
Kjøp av aksjer og andeler 21 271 26 600 25 100 18 178  
Dekning av tidligere års udekket0000 
Avsatt til ubundne investeringsfond0000 
Avsatt til bundne investeringsfond 2 00 3  
Avsatt til likviditetsreserve0000 
Finansieringsbehov 565 625 1 506 791 1 371 660 742 993  
Finansiering 565 551 1 506 791 1 371 660 743 630  
Bruk av lån 229 783 1 055 881 967 861 478 366  
Salg av aksjer og andeler0000 
Mottatte avdrag på utlån 122 688 156 954 156 954 110 690  
Overført fra driftsregnskapet 100 947 155 901 152 690 149 566  
Bruk av tidligere års udisponert0000 
Bruk av disposisjonsfond 1 500 1 500 00 
Bruk av bundne driftsfond0000 
Bruk av ubundne investeringsfond 57 400 86 155 86 155 0 
Bruk av bundne investeringsfond 53 233 50 400 8 000 5 008  
Bruk av likviditetsreserve0000 
Udekket/udisponert -74 00 637  
Økonomisk oversikt - investering - per 31.08.2017 - tall i hele tusen
Last ned tabelldata (Excel)

13.3 Budsjettskjema 1A

      
 RegnskapReg. budsjettOppr.budsjettRegnskap i fjor 
Frie disponible inntekter 5 220 274 5 182 397 5 181 809 5 002 017  
Skatt på inntekt og formue 3 104 680 3 153 336 3 153 336 3 183 581  
Ordinært rammetilskudd 1 581 216 1 526 865 1 532 213 1 413 703  
Skatt på eiendom 320 415 326 000 328 000 306 168  
Andre direkte eller indirekte skatter0000 
Andre generelle statstilskudd 213 963 176 196 168 260 98 566  
Finansinntekter og -utgifter -50 223 -36 340 -35 472 -83 195  
Renteinntekter og utbytte 318 979 350 806 351 674 302 647  
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 13 433 00 953  
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 150 480 161 915 161 915 162 436  
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 6 002 00 614  
Avdrag på lån 226 154 225 231 225 231 223 746  
Avsetninger 29 831 0 -29 630 -50 507  
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk0000 
Til ubundne avsetninger 182 938 182 938 29 630 235 736  
Til bundne avsetninger0000 
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 159 387 159 387 0 149 678  
Bruk av ubundne avsetninger 53 110 53 110 0 35 352  
Bruk av bundne avsetninger 272 272 0 199  
Overført til investeringsbudsjettet 100 947 101 213 100 775 149 566  
Til fordeling drift 5 098 935 5 074 675 5 015 932 4 718 749  
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 4 403 231 4 366 241 4 407 969 4 023 362  
Mer/mindreforbruk 695 703 708 434 607 963 695 387  
      
Budsjettskjama 1A - drift per 31.08.2017, tall i hele tusen
Last ned tabelldata (Excel)

13.4 Budsjettskjema 1B

 RegnskapPeriodisert budsjettAvvik i kr.Forbruk i %ÅrsbudsjettAvvik i kr.Forbruk i % 
 RegnskapPeriodisert BudsjettAvvik i kr.Forbruk i %ÅrsbudsjettAvvik i kr.Forbruk i % 
Rådmann, stab og støttefunksjoner221 816205 114-16 702108,1351 770129 95463,1 
Rådmann22 40810 098-12 310221,935 02712 61964,0 
Økonomi105 45497 552-7 902108,1152 14046 68669,3 
Personal og organisasjon71 87775 3783 50195,4128 42056 54356,0 
Kommunikasjonsavdeling6 3505 323-1 027119,38 9182 56871,2 
Næring6 6026 84023896,511 5704 96857,1 
Kommuneadvokat3 5163 5998397,75 6522 13662,2 
Politisk sekretariat5 6096 32471588,710 0434 43455,8 
Oppvekst og levekår3 598 4193 630 04831 62999,15 553 8351 955 41664,8 
Stab Oppvekst og levekår41 79543 8912 09695,268 40226 60761,1 
Barnehage646 900650 7483 84899,41 002 220355 32064,5 
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud48 17447 141-1 033102,276 04627 87263,3 
Grunnskole716 347758 95942 61294,41 233 518517 17158,1 
Johannes læringssenter86 61389 0952 48297,2157 23670 62355,1 
Stavanger kulturskole24 35624 55519999,237 07912 72365,7 
Pedagogisk-psykologisk tjeneste26 91427 09818499,342 64015 72663,1 
Ungdom og fritid42 31141 959-352100,869 27726 96661,1 
Helsestasjon og skolehelsetjenesten43 64944 40575698,375 56031 91157,8 
Helse- og sosialkontor429 187409 329-19 858104,9623 336194 14968,9 
NAV188 703186 656-2 047101,1291 693102 99064,7 
Fysio- og ergoterapitjenesten45 23045 017-213100,562 33117 10172,6 
Barnevernstjenesten131 736126 538-5 198104,1215 10583 36961,2 
Helsehuset i Stavanger6 6038 2131 61080,417 16210 55938,5 
Hjemmebaserte tjenester41 26239 932-1 330103,379 24837 98652,1 
Bo og aktivitet psykisk helse77 31377 054-259100,3123 95446 64162,4 
Bo og aktivitet nord og sør177 585176 407-1 178100,7282 059104 47463,0 
Alders- og sykehjem512 285507 464-4 821101,0797 977285 69264,2 
Stavanger legevakt29 99128 385-1 606105,747 97117 98062,5 
Rehabiliteringsseksjonen28 39727 796-601102,243 80415 40764,8 
Arbeidstreningsseksjonen9 2569 72446895,212 7283 47272,7 
Boligkontoret4 4664 5639797,97 1962 73062,1 
Flyktningseksjonen15 90916 12922098,627 61411 70557,6 
EMbo72 71774 0281 31198,225 458-47 259285,6 
Dagsenter og avlastningsseksjonen92 765100 6267 86192,2160 02367 25858,0 
Tekniske hjemmetjenester873875299,81 48861558,7 
Krisesenteret i Stavanger7 0727 1437199,012 4535 38156,8 
Sentrale midler levekår7 28913 8056 51652,8-109 945-117 234-6,6 
Sentrale midler legetjeneste42 72142 513-208100,570 20227 48160,9 
Bymiljø og utbygging114 346134 75720 41184,9518 837404 49122,0 
Stab Bymiljø og utbygging-2 8041 4614 265-191,96 2699 073-44,7 
Miljø2 5472 5884198,4905-1 642281,4 
Utbygging7 0257 31829396,011 5714 54660,7 
Stavanger Eiendom122 832133 14210 31092,3258 463135 63147,5 
Park og vei87 39687 70631099,6148 81161 41558,7 
Idrett59 09262 2773 18594,992 67833 58663,8 
Vannverket-42 448-38 8303 618109,3042 4480,0 
Avløpsverket-76 855-78 347-1 49298,1076 8550,0 
Renovasjon-42 789-42 558231100,514042 929******* 
Plan og anlegg3510-3510,00-3510,0 
Kultur og byutvikling145 339148 3913 05297,9204 28158 94271,1 
Stab Kultur og byutvikling2 8104 2821 47265,68 0495 23934,9 
Byggesaksavdelingen-1 424-3361 088423,79802 404-145,3 
Planavdelinger20 89621 22332798,534 81713 92160,0 
Kulturavdelingen123 057123 22216599,9160 43537 37876,7 
Netto finansposter ført på tjenesteområdene20-2 00  
Felles inntekter og utgifter323 313247 931-75 382130,4679 012355 69947,6 
Sum fordelt til drift4 403 2364 366 241-36 995100,87 307 7352 904 50160,3 
Budsjettskjema 1B per 31.08.2017, tall i hele tusen
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 27. september, 14:59.