5.1 Økonomiske forhold

Overføring fra drift til investering

Vedtatt justert overføring fra drifts- til investeringsbudsjett utgjør kr 155,2 mill. per 1. tertial. Rapporteringen for 2. tertial omhandler økte overføringer til investering grunnet tekniske budsjettjusteringer på kr 15,5 mill., samt kr 5,4 mill. for å kompensere for reduksjon i konserninterne avdragsinntekter. Samlet overføring fra drift til investering i 2017 etter disse justeringene blir kr 176,1 mill.

Netto driftsresultat

Framlagt forslag til budsjettjusteringer og finansieringer øker netto driftsresultat med kr 31,8 mill., jf. økt overføring til investering med om lag kr 26,9 mill. og netto avsetning til fond med kr 8,4 mill. Dermed øker netto driftsresultat fra 0,65 % av driftsinntektene til 1,0 %. Prognosen for året vil kunne bli høyere dersom mottatte øremerkede midler i 2017 til dels blir stående ubrukt per nyttår og overføres til 2018. Foreløpig anslag er kr 40-50 mill. i bundne driftsmidler som vil øke netto driftsresultat tilsvarende og utgjøre om lag 0,5 prosentpoeng.

Utviklingen framkommer i tabell under

Økonomiske mål Mål2016Opprinnelig budsjett 2017Forslag 2. tertial 2017
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene3,0 %5,0 %1,8 %1,0 %
Oversikt over netto driftsresultat og effekt av forslag til endringer i 2. tertial 2017
Last ned tabelldata (Excel)

Disposisjonsfond

Disposisjonsfond utgjør kr 490,2 mill. I tillegg er det vedtatt brukt kr 7 mill. av vekstfondet i 2017 og kr 3 mill. i 2018 som avventer utbetaling. Foreliggende forslag til avsetning til fond i andre tertial utgjør netto kr 10,9 mill. Etter dette utgjør stipulert nivå på fondet 5,1 % av foreslåtte justerte driftsinntekter 2017 (se tabell).

DisposisjonsfondRegnskap 31.12.2016Disponibelt nivå etter 2. tertial 2017
Vekstfond16 50023 500
Pensjonsfond 54 400
Nye Stavanger - Kompetanse 5 000
Digitaliseringsfond 100 000
Flyktning - Integreringsmidler37 05037 050
Asylant - vertskommune2 3002 300
Kursreguleringsfond51 80059 200
Disposisjonsfond - generelt239 208209 649
Sum disposisjonsfond346 858491 099
   
Andel av driftsinntekter3,5 %5,1 %
Tabell Oversikt over disposisjonsfond 31.12.2016 og nytt disponibelt nivå, inkludert forslag til endringer i 2. tertial 2017. Alle beløp i hele tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Pensjon

Oppdaterte prognoser for 2017 er nylig mottatt fra pensjonsleverandørene KLP og SPK. Mottatte prognosetall er fortsatt foreløpige og tallene kan endres inntil endelige beregninger ved årsavslutningen.

Prognosene bygger på ulike forutsetninger som har endret seg og som påvirker både premieinnbetalinger til pensjonsleverandørene og årets pensjonskostnader. Lavere lønnsoppgjør medfører betydelig redusert reguleringspremie og økt bruk av premiefond i KLP har finansiert mer av premiene enn opprinnelig forutsatt. Til motpost nedjusteres årets premieavvik tilsvarende.

Bruttogarantipremien² er avregnet for 2016 og gir en tilleggskostnad på kr 6,4 mill. for Stavanger kommune. Sentrale poster på pensjon henger sammen med utviklingen av bemanning og lønn i driften resten av året. Rådmannen avventer utviklingen.

Lønnsreserven

Det er avsatt om lag kr 10 mill. på lønnsreserven for mye på grunn av at det i beregningsgrunnlaget er lagt til grunn virkning fra 01.05.2017 mens det i realiteten ble virkning fra 01.07.2017.

5.2 Bosetting av flyktniger

Det ble i Handlings- og økonomiplanen 2017 – 2020 avsatt kr 168 mill. som følge av økt bosetting i 2017. Justert for Bystyrets vedtak er disponibelt budsjett kr 166 mill. «Formannskapets vedtak om å bosette inntil 796 flyktninger i 2016 og 2017, herav inntil 205 enslige mindreårige, medfører volumøkning i kommunens tjenesteproduksjon. Det er i hovedsak virksomheter innen oppvekst- og levekårs område som vil ha behov for økt økonomisk ramme. Rådmannen har beregnet en utgiftsøkning på dette grunnlaget til å bli kr 168 mill. i 2017 som følge av vedtaket om økt bosetting. Der 46 % av økningen vil være stønad til deltakere på Introduksjonsprogrammet, 24 % til særskilte utgifter i forbindelse med økning av antall enslig mindreårige, 16 % til ansettelser ved Johannes læringssenter, Flyktningeseksjonen, samfunns medisin, PPT og Levekårsstab, samt 14 % av utgiftsøkningen vil være knyttet opp mot press på ordinær tjenesteproduksjon. Dette er foreløpige beregninger og må ansees som en tentativ fordeling.»

Det vises til BS 74/17 Tertialrapportering per 30.04 hvor det redegjøres for ny anmodning, redusert inntekstgrunnlag og disponering av avsatte midler til berørte virksomheter. Rådmannen disponerer avsatt pott til formålet fortløpende, men det har hele tiden ligget et forsiktighetsprinsipp til grunn for denne disponeringen. Dette fordi denne disponible rammen bare er av kortvarig karakter. Den reduseres betydelig i kommende planperiode. Det har derfor blitt lagt vekt på å ikke bygge opp et tjenestetilbud av varig karakter, men med utstrakt bruk av midlertidighet. Av den grunn foreslås den delen av potten som ved inngangen til året var tenkt til «press på ordinær tjenesteproduksjon» å omdisponeres til andre formål, jf. rådmannens forslag til budsjettjusteringer. Overføringene fra staten via integreringstilskuddet til dette formålet er høyest det første og andre året, men utgiftene vil for kommunen vedvare også i kommende år når inntektene går ned. Derfor foreslår rådmannen å avsette det som måtte være igjen av midler til dette formål på fond ved utgangen av året.

5. 3 Kirkelig fellesråd

Det vises til HØP 2017 – 2020 og BS 74/17 Tertialrapportering per 30.04 hvor følgende forhold ble omtalt; «Det er gjennom forhandlinger mellom rådmannen og Kirkelig fellesråd enighet om at kirkelig fellesråd utgår av IT tjenestetilbudet fra Stavanger kommune gjeldende fra 1.5.2017. Det er gjennom karlegginger og prissetting blitt enighet om at tilskuddet til Kirkelig fellesråd øker med en helårsvirkning på kr 1,7 mill. For 2017 øker tilskuddet med virkning fra 1.5 med kr 1,1 mill.» Det var gjennom forhandlingsprosessen enighet om at engangsutgifter tilknyttet tilkobling og oppstart av nytt sak/arkivsystem, med tilhørende opplæring, ville komme utenom det faste årlige beløpet. Denne utgiften hadde måttet realiseres selv om Kirkelig fellesråd hadde forblitt på Stavanger kommune sin plattform, da de ikke var inkludert i Public 360. Da iverksettelsen av overgangen til ny plattform fikk virkning fra 01.05.2017 finner rådmannen dekning til denne engangsutbetalingen innenfor avsatt beløp i 2017.

5.4 Formannskapets reservekonto

Formannskapets reservekonto hadde etter tildelinger i behandlingen av HØP 2027 – 2020, kr 2,9 mill. til disposisjon. Ved behandling av sak 74/17 Tertialrapportering per 30.04 i FSK var det kr 0,272 mill. igjen. Bystyret fattet følgende vedtak i denne saken;

«Rådmannen bes innarbeide 3 mnok ekstra til formannskapets ordinære reservekonto.»

Tildelte midler til VM i lynsjakk på kr 1,75 mill. frigjøres som følge av at arrangementet ikke vil bli gjennomført. Rådmannen foreslår derfor å finne dekning for å styrke formannskapets reservekonto med kr 1,25 mill. i istedenfor kr 3 mill., jf. rådmannens forslag til budsjettjusteringer.

Saldoen på reservekontoen er dermed per 31.08 kr 3,173 mill.

 

5.5 Petrad

Petrad har siden 1998 fått tilskudd fra Stavanger kommune til finansiering av en deltaker på 8 ukers programmet «Petroleum Policy and Resource Management» og «Petroleum Development and Operations».

Bystyret vedtok den 12.12.16 å bevilge kr 190 000 til Petrad’s 8 ukers program for 2017.

Det ble kjent gjennom media i januar 2017 at 8 ukers kurset ikke var gjennomført i 2016, Petrad gjennomførte istedet et 2 ukers kurs i Petroleums-ressursforvaltning da de ikke klarte å finne nye finansieringskilder til 8 ukers programmet.

Gjennom media ble vi også informert om at Petrad heller ikke i 2017 kunne gjennomføre sitt 8 ukers program. Stavanger kommune hadde ikke mottatt noen melding om disse kurs-endringene, før vi i januar 2017 tok kontakt med Petrad for å få en bekreftelse på dette. Årsrapport og regnskap med revisjonsberetning for 2016 ble mottatt i Stavanger kommune den 3.8.17 sammen med søknad for 2018. Tilskuddet for 2017 er på bakgrunn av informasjonen om omlegging av kursprogrammene ikke blitt utbetalt til Petrad enda.

Petrad har vært gjennom en krevende situasjon etter at den direkte støtten fra Olje for Utvikling opphørte. Stiftelsen er i en kraftig omstilling, og må tilpasse seg de nye rammebetingelsene.

Petrad søker nå Stavanger kommune om å omdisponere tilskuddet for 2017 til å dekke inn noe av timekostnadene forbundet med å legge om kurs-programmene, slik at Petrad igjen kan gjennomføre 8 ukers programmet i 2018. Petrad vil fremdeles være avhengig av sponsorer og tilskudd fra blant annet Stavanger kommune.

Rådmannen går inn for at Petrad kan omdisponere tilskuddet for 2017 for å få plass en ny finansieringsmodell, og vedtatt tilskudd på kr 190 000 utbetales i 2017.

 

Denne siden ble sist oppdatert 22. september, 14:53.